ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perlis

P ER1 L IH2 S   
147 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perlis-, *perlis*, perli
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา perlis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *perlis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superliner[N] เรือโดยสารท่องมหาสมุทรที่หรูหราและใหญ่โต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superliner(ซู'เพอไลเนอะ) n. เรือโดยสารชั้นยอดเยี่ยม, Syn. ocean liner

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hyperlipidemia; hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidaemia; hyperlipoidaemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipoidaemia; hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidaemia; hyperlipidemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipoidemia; hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidaemia; hyperlipidemia; hyperlipoidaemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipoproteinaemia; hyperlipoproteinemiaภาวะเลือดมีลิโพโปรตีนมาก, ภาวะลิโพโปรตีน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipoproteinemia; hyperlipoproteinaemiaภาวะเลือดมีลิโพโปรตีนมาก, ภาวะลิโพโปรตีน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidaemia; hyperlipidemia; hyperlipoidaemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipemia; hyperlipaemia; hyperlipidaemia; hyperlipidemia; hyperlipoidaemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperlipidaemia; hyperlipaemia; hyperlipemia; hyperlipidemia; hyperlipoidaemia; hyperlipoidemiaภาวะเลือดมีสารไขมันมาก, ภาวะสารไขมัน(ระดับ)สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hyperlinkจุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hyperlipidemiaภาวะสารไขมันสูงในเลือด [TU Subject Heading]
hyperlinkการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์, การเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperlipidemia (n ) ไขมันในเลือดสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry, Mr. Sperling, do you have something to add to the discussion,สเปอร์ลิ่ง มีอะไรจะพูดมั้ย Can You Hear Me Now? (2010)
Going after Sperling like that,โวยสเปอร์ลิ่งแบบนั้น Can You Hear Me Now? (2010)
There are no signs of hyperlipidemia or pancreatitis.ไม่มีสัญญาณของไขมันในเลือดสูงหรือตับอ่อนอักเสบ Bombshells (2011)
She's exhausted, Rocky. Physically exhausted.Sie ist körperlich erschöpft, Rocky. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You certainly don't go in for half measures.Sie sind nicht zimperlich. L'étrange Monsieur Steve (1957)
He could perform useful work without moving from this chair.Er könnte körperliche Arbeit verrichten, ohne seinen Schreibtisch verlassen zu müssen. Fiend Without a Face (1958)
Dr. Bradley diagnosed exhaustion.Dr. Bradley stellte große körperliche Erschöpfung fest. Fiend Without a Face (1958)
Antonsson is a hefty man, but his physical powers are nothing in comparison with Mr Vogler's spiritual strength.Antonsson ist ein stämmiger Mann, aber seine körperlichen Kräfte... sind nichts im Vergleich zu Herrn Voglers spiritueller Stärke. The Magician (1958)
- Only in body.- Nur körperlich. Houseboat (1958)
-Not physically.- Nicht körperlich. Indiscreet (1958)
- Not physically, no.- Nicht körperlich, nein. Touch of Evil (1958)
But to me, the sight of those dusty soldiers clumping away brings the physical feel of war close the first time.Aber für mich macht der Anblick dieser staubigen Soldaten den Krieg zum ersten Mal körperlich spürbar. The Diary of an Unknown Soldier (1959)
Physically attack him?Körperlich angegriffen? Anatomy of a Murder (1959)
He returned from the camps broken in body but not in heart or spirit...Er kehrte aus den Lagern zurück körperlich gebrochen, aber nicht an Herz oder Geist... Two Men in Manhattan (1959)
Seen him with some very attractive creatures at times.Auch die körperlichen Freuden. Ah, ja... ja. The Hound of the Baskervilles (1959)
Perhaps you could place him somewhere, like a camp in the country?Vielleicht könnte man ihn in einem Heim auf dem Land unterbringen, wo er körperlich arbeiten muss. The 400 Blows (1959)
I feel obligated to warn you... that some of the sensations, some of the physical reactions... which the actors on the screen will feel... will also be experienced for the first time in motion picture history... by certain members of this audience.Ich fühle mich dazu verpflichtet, Sie zu warnen dass einige der Empfindungen und körperlichen Reaktionen die die Darsteller auf der Leinwand zeigen werden sich das erste Mal in der Filmgeschichte auch auf Teile des Publikums übertragen können. The Tingler (1959)
Physically, I mean.Ich meine, körperlich. Breathless (1960)
So all necessary physical work should be divided... among as many people as possible.Daher sollten alle notwendigen körperlichen Arbeiten auf möglichst viele Leute verteilt werden. Exodus (1960)
So far I'd say she was in good physical health.Sie scheint körperlich völlig gesund. Midnight Lace (1960)
Everything sensual, everything physical.Alles ist sinnlich, körperlich. Never on Sunday (1960)
He has a physical disability.Er ist körperlich behindert. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
- They didn't spare us.- Die waren nicht zimperlich. Le Trou (1960)
No passing of written messages, cigarettes or any other form of contraband.Keine körperliche Berührung mit den Gefangenen. Es darf nichts überreicht werden. Two Way Stretch (1960)
But he said no physical contact. Ah, don't be silly.Aber körperliche Berührungen sind nicht gestattet. Two Way Stretch (1960)
No direct physical violence was involved.Es gab keine körperliche Gewalt. Village of the Damned (1960)
Don't be sensitive.Seien Sie nicht zimperlich. The Devil at 4 O'Clock (1961)
Don't think I will tolerate a traitor.Ich werde mit dem Verräter nicht zimperlich umgehen. Kwiecien (1961)
"He persistently and cruelly ignored my personal wishes and my rights,... ..and resorted on several occasions to physical violence against me.""Seelische Grausamkeit lag vor, weil er ständig meine Rechte ignorierte,... ..und gelegentlich körperliche Gewalt gegen mich ausübte." The Misfits (1961)
There's no physical reason why this person should not get straight up out of her chair and walk with the rest of us.Körperlich gibt es keinen Grund, warum die Person... nicht wie alle anderen laufen können sollte. Scream of Fear (1961)
But since then the physical damage could have been repaired.Doch der körperliche Schaden könnte längst geheilt sein. Scream of Fear (1961)
A simple 15-minute address by you with little examples of your physical prowess.Eine einfache 15-minütige Folge mit Ihnen als Moderator und kleinen Beispielen Ihrer körperlichen Fähigkeiten. Mr. Dingle, the Strong (1961)
He certainly is sub-physical.Er ist körperlich unterentwickelt. Mr. Dingle, the Strong (1961)
Leg irons, carrying the iron ball, stripes, corporal punishment, indefinite periods in the hole.Fußketten, die Eisenkugel, Streifen, körperliche Züchtigung, endlose Aufenthalte im Loch. Birdman of Alcatraz (1962)
- You can't get away by running!- Spielen Sie nicht eine Zimperliese. Amphibian Man (1962)
No, she hasn't been feeling very well.Nein. Sie fühlt sich körperlich nicht auf der Höhe. Lolita (1962)
You see, Lolita is a sweet, little child but the onset of maturity seems to be giving her a certain amount of trouble.Sehen Sie, Lolita ist ein süßes kleines Kind, aber die körperliche Reife bereitet ihr offenbar erhebliche Schwierigkeiten. Lolita (1962)
She is a lovely girl, you know with the swing, you know, and the jazz and she has got the curvatures which they take a lot of notice of.Für Sie ist sie noch das Kind, das sie sicher gerne in die Arme nehmen, aber für die Burschen der höheren Schule in Beardsley ist sie ein geradezu aufregendes Geschöpf, mit körperlichen Proportionen, mit Formen und Rundungen, die nicht mehr zu übersehen sind! Lolita (1962)
- I don't like the look of 'em.- Die mag ich nicht. - Wie zimperlich! Hitch-Hike (1962)
- And tire my arms? - Wimp!- Wie zimperlich! Hitch-Hike (1962)
I'm not a prissy type. I enjoyed it.Ich bin nicht zimperlich, mir hat's Spaß gemacht. Redhead (1962)
And you've aged well..Und körperlich bist du jung geblieben. A Monkey in Winter (1962)
Has she got any physically defect?Hat sie irgendeinen körperlichen Fehler? The Trial (1962)
Has she got any physically defect?Hat sie irgendeinen körperlichen Fehler? The Trial (1962)
They will have a body that is young, full health. Physical and emotionally almost perfect.Ein jüngerer Körper mit erstklassiger Gesundheit, körperlich und geistig nahezu perfekt. The Trade-Ins (1962)
Ah, we will break you loose of this squeamishness.Ah, diese Zimperlichkeit werden wir dir schon wieder abgewöhnen. Invincible Masked Rider (1963)
"In obtaining her objectives, she has been known to use torture, poison and even her own sexual talents, which are said to be considerable."Um ihre Ziele zu erreichen, soll sie Folter und Gift gebrauchen... und sogar ihre körperlichen Talente, die beachtlich sein sollen. Cleopatra (1963)
I'm so very strong, both in body and soul but you never give me a task worthy of my strength.Ich bin körperlich und seelisch so stark... aber du gibst mir nie eine Aufgabe, die dieser Stärke gerecht wird. Winter Light (1963)
You force me to occupy myself with your physical condition.Du zwingst mich dazu, mich mit deiner körperlichen Verfassung zu befassen. Winter Light (1963)
- This emphasis on physical pain.- Es geht immer ums körperliche Leid. Winter Light (1963)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perliMay we have our permission to make a hyperlink to our corporate site from your page?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERLIN    P ER1 L IH0 N
PERLIS    P ER1 L IH2 S
PERLITE    P ER1 L AY0 T
SPERLICH    S P ER1 L IH0 K
SPERLING    S P ER1 L IH0 NG
HYPERLINK    HH AY1 P ER0 L IH0 NG K
HYPERLINKS    HH AY1 P ER0 L IH0 NG K S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回页首[huí yè shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hyperlink to top of webpage [Add to Longdo]
超级链接[chāo jí liàn jiē, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, / ] hyperlink (in HTML) [Add to Longdo]
超联[chāo lián, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˊ, / ] hyperlink [Add to Longdo]
超联结[chāo lián jié, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] hyperlink [Add to Longdo]
超连结[chāo lián jié, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] hyperlink [Add to Longdo]
超链接[chāo liàn jiē, ㄔㄠ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, / ] hyperlink, link [Add to Longdo]
高脂血症[gāo zhī xuè zhèng, ㄍㄠ ㄓ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, ] high blood fat disease; hyperlipidemia; hypertriglyceridemia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
körperliche Bewegung {f}physical exercise [Add to Longdo]
Defekt {m}; Mangel {m}; Schaden {m} | Defekte {pl}; Mängel {pl} | körperlicher Defekt; körperlicher Schaden | geistiger Defekt; geistiger Schaden | mechanischer Defektdefect; fault | defects | physical defect | mental defect | mechanical defect [Add to Longdo]
Entkörperlichung {f}disembodiment [Add to Longdo]
Fähigkeit {f}; Vermögen {n} | Fähigkeiten {pl} | körperliche oder geistige Fähigkeit {f} | Fähigkeiten {pl}capability | capabilities | capability | faculties [Add to Longdo]
Körperlichkeit {f}corporeality [Add to Longdo]
Körperlichkeit {f}physicalness [Add to Longdo]
Querverweis {m}hyperlink [Add to Longdo]
Spatz {m}; Sperling {m} [ornith.] | Spatzen {pl}sparrow | sparrows [Add to Longdo]
Stofflichkeit {f}; Körperlichkeit {f}materiality [Add to Longdo]
Zimperlichkeit {f}prissiness [Add to Longdo]
Zimperlichkeit {f}prudery [Add to Longdo]
Zimperlichkeit {f}prudishness [Add to Longdo]
Zimperliese {f} | Zimperliesen {pl}prude | prudes [Add to Longdo]
entkörperlichen | entkörperlichend | entkörperlicht | entkörperlichtto disembody | disembodying | disembodies | disembodied [Add to Longdo]
körperlich {adv}bodily [Add to Longdo]
körperlich {adv}corporally [Add to Longdo]
körperlichcorporeal [Add to Longdo]
körperlichphysical [Add to Longdo]
körperlich; somatisch {adj}somatic [Add to Longdo]
körperliche Beschaffenheit {f}corporality [Add to Longdo]
körperlich {adv}somatically [Add to Longdo]
körperlich {adv}corporeally [Add to Longdo]
körperlich leistungsfähig; kräftig {adj}able-bodied [Add to Longdo]
materiell; stofflich; körperlich {adj}material [Add to Longdo]
prüde; zimperlich {adj} | prüder | am prüdestenprudish | more prudish | most prudish [Add to Longdo]
unkörperlichincorporeal [Add to Longdo]
unkörperlich; unwesentlichimmaterial [Add to Longdo]
unkörperlich {adv}immaterially [Add to Longdo]
unkörperlich {adv}incorporeally [Add to Longdo]
verkörperlichen | verkörperlichend | verkörperlicht | verkörperlicht | verkörperlichteto materialize | materializing | materialized | materializes | materialized [Add to Longdo]
wirklich; stofflich; körperlich; echt {adj}substantial [Add to Longdo]
zimperlichdemure [Add to Longdo]
zimperlich; zickig {adj} | zimperlicher; zickiger | am zimperlichsten; am zickigstenprissy | prissier | prissiest [Add to Longdo]
zimperlichpuling [Add to Longdo]
zimperlichsqueamish [Add to Longdo]
zimperlich {adv}demurely [Add to Longdo]
zimperlich {adv}prissily [Add to Longdo]
zimperlich {adv}prudishly [Add to Longdo]
zimperlich {adv}squeamishly [Add to Longdo]
Retardation {f}; körperliche oder geistige Reifungsverzögerung [med.]retardation [Add to Longdo]
Feldsperling {m} [ornith.]Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus); tree sparrow [Add to Longdo]
Haussperling {m} [ornith.]House Sparrow (Passer domesticus); dunnock sparrow [Add to Longdo]
Schneesperling {m} [ornith.]White-winged Snowfinch (Montifringilla nivalis) [Add to Longdo]
Sperlingskauz {m} [ornith.]Eurasian Pygmy-Owl (Glaucidium passerinum) [Add to Longdo]
Steinsperling {m} [ornith.](Streaked) Rock Sparrow (Petronia petronia) [Add to Longdo]
Sperlingskautz {m} [ornith.]Pygmy Owl [Add to Longdo]
Sperlingstaube {f} [ornith.]Common Ground Dove [Add to Longdo]
Himmelsperlingspapagei {m} [ornith.]Pacific Parrotlet [Add to Longdo]
Brillensperlingspapagei {m} [ornith.]Spectacled Parrotlet [Add to Longdo]
Blaubürzel-Sperlingspapagei {m} [ornith.]Mexican Parrotlet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
テクノスーパーライナー[, tekunosu-pa-raina-] (n) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
ハイパーリンク[, haipa-rinku] (n) {comp} hyperlink [Add to Longdo]
ハイパリンク[, haiparinku] (n) {comp} hyperlink [Add to Longdo]
パーライト[, pa-raito] (n) (1) (also written as 波来土) pearlite; (2) perlite [Add to Longdo]
高リポ蛋白血症[こうリポたんぱくけっしょう, kou ripo tanpakukesshou] (n) hyperlipoproteinemia [Add to Longdo]
高脂血症[こうしけっしょう, koushikesshou] (n) hyperlipidaemia (hyperlipidemia, hyperlipemia); excessive fat in blood [Add to Longdo]
川螻蛄[かわげら;カワゲラ, kawagera ; kawagera] (n) (uk) stonefly (any insect of order Plecoptera, esp. those of family Perlidae) [Add to Longdo]
辿る[たどる, tadoru] (v5r,vt) to follow (road); to pursue (course); to follow up; to follow (hyperlink); (P) [Add to Longdo]
超連結子[ちょうれんけつし, chourenketsushi] (n) hyperlink [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink [Add to Longdo]
ハイパーリンク[はいぱーりんく, haipa-rinku] hyperlink [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体罰[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
具象的[ぐしょうてき, gushouteki] konkret, koerperlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top