ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearse

P ER1 S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearse-, *pearse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pearse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pearse*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need urgent reinforcement. We must finish this manoeuvre at all costs.Leutnant Pearsen und zwei Männer sind tot. Ulzana (1974)
His name was Richard Pearse.Er hieß Richard PearseForgotten Silver (1995)
In the early years of the century, Pearse constructed a crude flying machine and made several attempts to get airborne.Anfang des Jahrhunderts konstruierte Pearse eine Flugmaschine und versuchte, damit abzuheben. Forgotten Silver (1995)
Richard Pearse, a farmer from New Zealand, had beaten the Wright brothers into the air by nine months.Der Neuseeländer Richard Pearse kam den Wrights um 9 Monate zuvor. Forgotten Silver (1995)
Pearse.PearseMichael Collins (1996)
- Pearse and MacDonagh!- Pearse und MacDonagh! Nights in Ballygran (2010)
Commandant Pearse.Commandant PearseYoung Guns (2016)
I hope Mr Connolly and Mr Pearse's proclamation isn't too long all the same.Ich hoffe, Mr. Connollys und Mr. Pearses Proklamation ist nicht allzu lang. Young Guns (2016)
Has Mr Pearse so turned yours that you don't know what's right from wrong any more?Und Mr. Pearse dir deinen, dass du richtig und falsch nicht erkennst? Young Guns (2016)
The trouble you and your Mr Pearse have caused.Was für Ärger du und dein Mr. Pearse macht. Under Siege (2016)
I had hoped to bring his blessings, Mr Pearse, but...Ich würde gerne seinen Segen bringen. Mr. Pearse, aber... Under Siege (2016)
Any news? FRANCES: Mr Pearse is meeting Connolly to persuade him to go out anyway.Mr. Pearse trifft Connolly, um ihn zu überreden, rauszugehen. To Arms (2016)
FRANCES: Commandant Pearse.Commandant PearseTo Arms (2016)
It's Mr Pearse, he runs that school Frances teaches at.Das ist Mr. Pearse. Er leitet die Schule, auf der Frances unterrichtet. To Arms (2016)
I'll take you to Mr Connolly and Mr Pearse.Ich werde Sie zu Mr. Connolly und Mr. Pearse bringen. To Arms (2016)
Pearse, the boys.Pearse, die Jungen... Surrender (2016)
We raided Pearse's school and we found this in one of the classrooms.Wir haben Pearses Schule durchsucht. Das fanden wir in einem Klassenraum. Surrender (2016)
GEORGE: A courtesy, Mr Pearse.Aus reiner Gefälligkeit, Mr. PearseSurrender (2016)
Mr Pearse, as prosecuting counsel it's not Lieutenant Wiley's role, nor mine, to advise you on your defence.Mr. Pearse, als Vertreter der Anklage ist es weder Lieutenant Wylies noch meine Aufgabe, Sie hinsichtlich Ihrer Verteidigung zu beraten. Surrender (2016)
What was it you said to Pearse?- Was haben Sie Pearse gesagt? Surrender (2016)
- (DOOR CLOSING) - MAXWELL: Patrick Henry Pearse, it is charged that you did take part in an armed rebellion and in the waging of war against His Majesty the king.Patrick Henry Pearse, Sie sind der Teilnahme an einer bewaffneten Rebellion und des Krieges gegen Seine Majestät, des Königs, angeklagt. Surrender (2016)
Signed by Patrick Pierce?Unterzeichnet von Patrick PearseLieutenant Bernhardt (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARSE P ER1 S

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top