Search result for

peanut

(59 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peanut-, *peanut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peanut[N] ถั่วลิสง, Syn. peacan, groundnut
peanut oil[N] น้ำมันถั่ว, Syn. groundnut oil
peanut smuggling[SL] คำเรียกผู้หญิงที่ใส่เสื้อโป๊จนเห็นหัวนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peanut(พี'นัท) n. ถั่วลิสง
peanut buttern. เนยผสมถั่วลิสงบด
peanut galleryn. ที่นั่งแถวหลังสุดของส่วนที่เป็นระเบียงของโรงละคร,แหล่งวิพากวิจารณ์ที่ไม่สำคัญ
peanut oiln. นำมันถั่วลิสง

English-Thai: Nontri Dictionary
peanut(n) ถั่วลิสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peanut politicsการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peanutถั่วลิสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peanut butterเนยถั่ว [TU Subject Heading]
Peanut oilน้ำมันถั่ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peanut productsผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง [TU Subject Heading]
Peanutsถั่วลิสง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some peanuts?ถั่ว ไหม The Great Dictator (1940)
- And lots of peanuts and soda pop, Hi-- - Hey!และจำนวนมากของถั่วลิสงและ โซดาป๊อปเฮ้! Pinocchio (1940)
Peanut butter and honey.เนยถั่วลิสงและน้ำผึ้ง Mad Max (1979)
Anybody want a peanut?ถ้าใครอยากกินถั่ว ฉันมี The Princess Bride (1987)
Give me three peanuts.เอาถั่วสามเม็ดดิ๊ Akira (1988)
The basal ganglia, where something passing through the size of just a peanut... Don't do this!บางอย่างเท่าเมล็ดถั่ว ผ่านไปที่ปมประสาท... Punchline (1988)
$7,000, that ain't peanuts. I don't mean to be out of order-เจ็ดพันเหรียญ ไม่ได้ตอแหล ฉันไม่ได้จะมาออกคำสั่งนายนะ Goodfellas (1990)
This'll make the Air France haul look like goddamn peanuts.ครั้งนี้เราจะรวยกันขี้แตกเลย Goodfellas (1990)
Oh, peanut bowl empty.โอ๊ะ ถั่วหมดแล้ว The Joy Luck Club (1993)
Good for only chocolate peanut butter pie. Who else eat?เหมาะสำหรับทำช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์พาย จะมีใครกินซะอีกล่ะ The Joy Luck Club (1993)
Peanut?ถั่วค่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Peanuts?ถั่วอบค่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peanutPeanut butter and jelly, please.
peanutSome children brought peanut butter sandwiches, some ham, and others cheese.
peanutThe boy gathered a handful of peanuts and put them in a small box.
peanutWe planted peanuts instead of cotton.
peanutWorking for peanuts all very fine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถั่วลิสง[N] peanut, Syn. ถั่วยี่สง, ถั่วดิน, Example: ถั่วลิสงให้กำไรสุทธิไร่ละ 983 บาท, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อถั่วชนิดมีฝักตามรากใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะถั่วลิสง[v. exp.] (kae thūalisong) EN: shell peanuts   
คั่วถั่วลิสง[v. exp.] (khūa thūa lisong) EN: roast peanuts   
ถั่วลิสง[n.] (thūalisong) EN: peanut   FR: arachide [f] ; cacahuète [f]
ถั่วลิสงคั่ว[n. exp.] (thūalisong khūa) EN: roasted peanuts   
ถั่วลิสงป่น[n. exp.] (thūalisong pon) EN: ground peanuts   

CMU English Pronouncing Dictionary
PEANUT    P IY1 N AH0 T
PEANUT    P IY1 N AH2 T
PEANUTS    P IY1 N AH0 T S
PEANUTS    P IY1 N AH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peanut    (n) (p ii1 n uh t)
peanuts    (n) (p ii1 n uh t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdnuss {f} | Erdnüsse {pl}peanut | peanuts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がじゃまめ[, gajamame] (n) peanut brittle [Add to Longdo]
カキピー[, kakipi-] (n) kaki mochi and peanuts (a common snack) [Add to Longdo]
バターピーナッツ[, bata-pi-nattsu] (n) (See バタピー) shelled skinless peanuts prepared in butter (wasei [Add to Longdo]
バタピー[, batapi-] (n) (abbr) (See バターピーナッツ) shelled skinless peanuts prepared in butter [Add to Longdo]
ピーナッツ(P);ピーナツ(P)[, pi-nattsu (P); pi-natsu (P)] (n) peanuts; (P) [Add to Longdo]
ピーナッツアレルギー;ピーナツアレルギー[, pi-nattsuarerugi-; pi-natsuarerugi-] (n) peanut allergy [Add to Longdo]
ピーナッツオイル;ピーナツオイル;ピーナッツ・オイル;ピーナツ・オイル[, pi-nattsuoiru ; pi-natsuoiru ; pi-nattsu . oiru ; pi-natsu . oiru] (n) peanut oil [Add to Longdo]
ピーナッツバター;ピーナツバター[, pi-nattsubata-; pi-natsubata-] (n) peanut butter [Add to Longdo]
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花生[huā shēng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ, ] peanut; groundnut [Add to Longdo]
花生浆[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, / 漿] peanut butter [Add to Longdo]
花生酱[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, / ] peanut butter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peanut \Pea"nut\ (p[=e]"n[u^]t), n. (Bot.)
   The fruit of a trailing leguminous plant ({Arachis
   hypog[ae]a}); also, the plant itself, which is widely
   cultivated for its fruit.
   [1913 Webster]
 
   Note: The fruit is a hard pod, usually containing two or
      three seeds, sometimes but one, which ripen beneath the
      soil. Called also {earthnut}, {groundnut}, and
      {goober}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peanut
   adj 1: of little importance or influence or power; of minor
       status; "a minor, insignificant bureaucrat"; "peanut
       politicians" [syn: {insignificant}, {peanut}]
   n 1: underground pod of the peanut vine
   2: widely cultivated American plant cultivated in tropical and
     warm regions; showy yellow flowers on stalks that bend over
     to the soil so that seed pods ripen underground [syn:
     {peanut}, {peanut vine}, {Arachis hypogaea}]
   3: a young child who is small for his age
   4: pod of the peanut vine containing usually 2 nuts or seeds;
     `groundnut' and `monkey nut' are British terms [syn:
     {peanut}, {earthnut}, {goober}, {goober pea}, {groundnut},
     {monkey nut}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top