ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patronized

P EY1 T R AH0 N AY2 Z D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patronized-, *patronized*, patroniz, patronize
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patronizedBe patronized.

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRONIZED    P EY1 T R AH0 N AY2 Z D
PATRONIZED    P AE1 T R AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patronized    (v) pˈætrənaɪzd (p a1 t r @ n ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patronize \Pa"tron*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Patronized}; p.
   pr. & vb. n. {Patronizing}.]
   1. To act as patron toward; to support; to countenance; to
    favor; to aid.
    [1913 Webster]
 
       The idea has been patronized by two States only.
                          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. To trade with customarily; to frequent as a customer.
    [Commercial Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. To assume the air of a patron, or of a superior and
    protector, toward; -- used in an unfavorable sense; as, to
    patronize one's equals.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patronized
   adj 1: having patronage or clients; "street full of flourishing
       well-patronized shops" [syn: {patronized}, {patronised}]
       [ant: {patronless}, {unpatronised}, {unpatronized}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top