Search result for

passionately

(27 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passionately-, *passionately*, passionate
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"And the lily, how passionately it needs some wild darling.""และดอกลิลลี่,อย่างหลงใหล\,มันต้องการป่าที่เป็นที่รัก. Pilot (2009)
Howard, keep in mind that the more passionately you stick to this construct, the more you're hurting your partner.โฮเวิร์ด จำให้ดี ยิ่งยึนกรานปิดบัง คู่ของเธอก็จะยิ่งเจ็บช้ำ The Maternal Congruence (2009)
I want to show you all how passionately I believe in these words!ครต้องให้พวกเธอเห็นว่าครูเชื่อในคำพูดเหล่านียังไง Confessions (2010)
Leonard Susskind passionately disagrees.ของวิธีการที่หลุมดำแผ่ออก ไปเรื่องที่พวกเขากลืน The Riddle of Black Holes (2010)
There are people in this world passionately in love one day who kill each other the next day over a misunderstanding.คนที่เคยรักกันปานจะกลืน... วันนึงก็อาจจะ... กลับมาฆ่ากันเองในวันต่อมา ... Episode #1.11 (2010)
'Cause the truth is, Sophie, I am madly, deeply, truly, passionately in love with you.เพราะความจริงแล้วก็คือ โซฟี ผมรักคุณอย่างบ้าคลั่ง อย่างจริงใจ อย่างเกินกว่าจะหาคำใดมาเปรียบ Letters to Juliet (2010)
I can think of no one else I'd want by my side as I sing my vow passionately into her eyes.ข้าคิดถึงใครที่อยากให้อยู่ข้างกายข้า ขณะที่ข้ากล่าวคำสาบานอย่างรักใคร่ และมองเข้าไปในดวงตานางไม่ออก Your Highness (2011)
"slowly and passionately,""ร้องอย่างนุ่มนวลและเร่าร้อน" The Flowers of War (2011)
Scientists believe they are finally getting close to solving this puzzle, even though they passionately disagree about the answer.นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาจะ ได้รับในที่สุดใกล้ ในการแก้ปริศนานี้ ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับ การจู๋จี๋คำตอบ Is There Life After Death? (2011)
Secondly, Clair would never kiss Dylan passionately ever.ข้อสอง แคลร์ไม่เคยจูบกับดีแลนอย่างดูดดื่ม ไม่มีวัน Cross Rhodes (2012)
If you had kissed me half as passionately as you looked at Caffrey, this might have ended nicely.ถ้าคุณจูบผมให้รู้สึกได้ถึงความสเน่หา สักเพียงครึ่งนีง ของความรู้สึกที่คุณมีต่อแคฟฟรีย์ มันก็อาจจะจบได้สวยไปแล้ว Pulling Strings (2012)
♪ I'm a warrior queen, live passionately# ฉันคือราชินีผู้กล้า ผู้ลุ่มหลงในคืนนี้ # A Katy or a Gaga (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passionatelyFall passionately in love.
passionatelyMy father loved me no less passionately than my mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเสน่หา[ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
ใหลหลง[ADV] fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately   FR: passionnément
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSIONATELY    P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passionately    (a) (p a1 sh @ n @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize [Add to Longdo]
怒りを込めて[いかりをこめて, ikariwokomete] (exp) furiously; passionately; indignantly [Add to Longdo]
熱々(P);熱熱[あつあつ, atsuatsu] (adj-na,n,adj-no) (1) piping hot; (2) passionately in love; (P) [Add to Longdo]
熱愛[ねつあい, netsuai] (n,vs,adj-no) love passionately; ardent love; devotion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] passionately desire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passionately \Pas"sion*ate*ly\, adv.
   1. In a passionate manner; with strong feeling; ardently.
    [1913 Webster]
 
       Sorrow expresses itself . . . loudly and
       passionately.             --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Angrily; irascibly. --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passionately
   adv 1: with passion; "she kissed him passionately"
   2: in a stormy or violent manner [syn: {stormily},
     {turbulently}, {passionately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top