ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passbook

P AE1 S B UH2 K   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passbook-, *passbook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passbook[N] สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร, Syn. bankbook, account book

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passbook(พาส'บุค) n. สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
passbookสมุดคู่ฝาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometime later we will send you a passbook for the bank account with your winningsแล้วเราจะส่งสมุดบัญชีกับเงินรางวัลให้คุณภายหลัง The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
There's a passport, ID card, bank passbook, driving license,ฉันทำพาสปอร์ทและสูติับัตร ใบขับขี่ ของพาร์ก ซุน จู Episode #1.10 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSBOOK    P AE1 S B UH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passbook    (n) pˈaːsbuk (p aa1 s b u k)
passbooks    (n) pˈaːsbuks (p aa1 s b u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补登机[bǔ dēng jī, ㄅㄨˇ ㄉㄥ ㄐㄧ, / ] passbook entry machine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bankbuch {n} | Bankbücher {pl}passbook | passbooks [Add to Longdo]
Sparbuch {n} | Sparbücher {pl}passbook | passbooks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貯金通帳[ちょきんつうちょう, chokintsuuchou] (n) bank book; passbook [Add to Longdo]
通い帳[かよいちょう, kayoichou] (n) (See 通帳) passbook; bankbook [Add to Longdo]
通帳[つうちょう, tsuuchou] (n) passbook; bankbook; (P) [Add to Longdo]
預金通帳[よきんつうちょう, yokintsuuchou] (n) (deposit) passbook; bankbook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  passbook
      n 1: a record of deposits and withdrawals and interest held by
           depositors at certain banks [syn: {bankbook}, {passbook}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top