ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partnership

P AA1 R T N ER0 SH IH2 P   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partnership-, *partnership*
English-Thai: Longdo Dictionary
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partnership[N] ห้างหุ้นส่วน, See also: ห้างหุ้นส่วนจำกัด, Syn. business, company
partnership[N] พันธมิตร, Syn. association, alliance, participation

English-Thai: Nontri Dictionary
partnership(n) หุ้นส่วน,ห้างหุ้นส่วน,การจับคู่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partnershipห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership agreementสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ มีความหมายเหมือนกับ business insurance และ corporation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership, limitedห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership, ordinaryห้างหุ้นส่วนสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partnershipหุ้นส่วน [TU Subject Heading]
partnershipความเป็นหุ้นส่วน [การทูต]
Partnershipห้างหุ้นส่วน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
partnership (n ) ความร่วมมือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean our partnership is untied.หมายความว่าเราเลิกผูกหุ้นส่วนแล้วน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To you, and to our new partnership, welcome.ให้คุณและหุ้นส่วนใหม่ของเรายินดีต้อนรับ The Russia House (1990)
That's one of the weaknesses of a partnership isn't it Sid?นั่นเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของห้างหุ้นส่วน จริงไหม ซิด? The Corporation (2003)
So I think together you know working with you and Pfizer and our other partnership well make this a better place.ผมคิดว่าการทำงานร่วมกัน กับคุณ กับไฟเซอร์และหุ้นส่วนอื่น ๆ ของเรา เราจะทำให้ที่นี่ดีขึ้น The Corporation (2003)
- It's not the partner but the partnership that counts.แต่ก็ถือว่าได้เต้นด้วยกัน Innocent Steps (2005)
On condition Pil-ho looks after local matters, they apparently offered him a partnership.ด้วยข้อแม้ว่า ฟิลโฮต้องจัดการเรื่องปัญหาในท้องถิ่น รู้สึกว่าข้อเสนอคือ ให้เขาเป็นผู้ถือหุ้นด้วย The City of Violence (2006)
To our new partnership.ให้หุ้นส่วนใหม่ของเรา War (2007)
Are we here to talk about marriage or partnership?เราพูดเรื่องแต่งงาน หรือเรื่องหุ่นส่วน? Namastey London (2007)
That sounds like a one-sided partnership.ฟังดูเหมือนนายจะอยากทำงานคนเดียวเลยเนอะ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
How important this partnership is to me.ว่าความร่วมมือกันของเราสำคัญกับฉันยังไง Go Your Own Way (2008)
He won't just let our partnership dissolve.เขาไม่ยอมให้การร่วมมือกันของเราจบ Go Your Own Way (2008)
I wish I had another one to prove to you how important this partnership is to me.ฉันก็อยากมีข้อพิสูจน์อื่นว่า ความเป็นคู่หูกันสำคัญกับฉันแค่ไหน About Last Night (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partnershipI went into partnership with him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้างหุ้นส่วน[N] partnership, Example: เขากับเพื่อนๆ รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นมา, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้างหุ้นส่วน[n.] (hānghunsuan) EN: partnership   
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hānghunsuan jamkat) EN: limited partnership   
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hānghunsuan sāman) EN: ordinary partnership   
หุ้นส่วน[n.] (hunsuan) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership   FR: partenaire [m]
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hunsuan jamkat) EN: limited partnership   
หุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hunsuan sāman) EN: ordinary partnership   
การเลิกห้างหุ้นส่วน[n. exp.] (kān loēk hānghunsuan) EN: dissolution of partnership   
เข้าหุ้นส่วน[v. exp.] (khao hunsuan) EN: enter into a partnership   
ลงหุ้น[v.] (long-hun) EN: take shares of a company ; form a partnership ; take a partnership interest ; invest with partners   
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition   FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTNERSHIP    P AA1 R T N ER0 SH IH2 P
PARTNERSHIPS    P AA1 R T N ER0 SH IH2 P S
PARTNERSHIP'S    P AA1 R T N ER0 SH IH2 P S
PARTNERSHIPS'    P AA1 R T N ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partnership    (n) pˈaːtnəʃɪp (p aa1 t n @ sh i p)
partnerships    (n) pˈaːtnəʃɪps (p aa1 t n @ sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パートナーシップ[, pa-tona-shippu] (n) partnership [Add to Longdo]
共同組合[きょうどうくみあい, kyoudoukumiai] (n) cooperative; partnership [Add to Longdo]
協調関係[きょうちょうかんけい, kyouchoukankei] (n) cooperative relationship; partnership [Add to Longdo]
協同組合[きょうどうくみあい, kyoudoukumiai] (n,adj-no) cooperative; partnership; (P) [Add to Longdo]
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup [Add to Longdo]
業務提携[ぎょうむていけい, gyoumuteikei] (n) business partnership [Add to Longdo]
公共組合[こうきょうくみあい, koukyoukumiai] (n) public partnership [Add to Longdo]
合資[ごうし, goushi] (n,vs) joint stocks; entering into partnership [Add to Longdo]
合資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) limited partnership [Add to Longdo]
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) unlimited company; unlimited partnership [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partnership \Part"ner*ship\, n.
   1. The state or condition of being a partner; as, to be in
    partnership with another; to have partnership in the
    fortunes of a family or a state.
    [1913 Webster]
 
   2. A division or sharing among partners; joint possession or
    interest.
    [1913 Webster]
 
       Rome, that ne'er knew three lordly heads before,
       First fell by fatal partnership of power. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       He does possession keep,
       And is too wise to hazard partnership. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. An alliance or association of persons for the prosecution
    of an undertaking or a business on joint account; a
    company; a firm; a house; as, to form a partnership.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A contract between two or more competent persons for
    joining together their money, goods, labor, and skill, or
    any or all of them, under an understanding that there
    shall be a communion of profit between them, and for the
    purpose of carrying on a legal trade, business, or
    adventure. --Kent. --Story.
    [1913 Webster]
 
   Note: Community of profit is absolutely essential to, though
      not necessarily the test of, a partnership.
      [1913 Webster]
 
   5. (Arith.) See {Fellowship}, n., 6.
    [1913 Webster]
 
   {Limited partnership}, a form of partnership in which the
    firm consists of one or more general partners, jointly and
    severally responsible as ordinary partners, and one or
    more special partners, who are not liable for the debts of
    the partnership beyond the amount of cash they contribute
    as capital.
 
   {Partnership in commendam}, the title given to the limited
    partnership (F. soci['e]t['e] en commandit['e]) of the
    French law, introduced into the code of Louisiana.
    --Burrill.
 
   {Silent partnership}, the relation of partnership sustained
    by a person who furnishes capital only.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partnership
   n 1: the members of a business venture created by contract
   2: a cooperative relationship between people or groups who agree
     to share responsibility for achieving some specific goal;
     "effective language learning is a partnership between school,
     teacher and student"; "the action teams worked in partnership
     with the government"
   3: a contract between two or more persons who agree to pool
     talent and money and share profits or losses

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top