ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

particulate

P ER0 T IH1 K Y AH0 L AH0 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -particulate-, *particulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
particulate[ADJ] ที่เป็นอนุภาค, See also: ที่แยกเป็นส่วนย่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
particulate(พาร์ทิค'คิวลิท) adj. เป็นอนุภาค,เป็นอณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particulate filtrationการกรองละอองธุลี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Particulate ฝุ่น
อนุภาคของแข็งที่สามารถฟุ้งกระจาย ปลิว หรือ ลอยอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Particulates อนุภาค
อนุภาคที่เกิดจากการเผาขยะ เช่น เถ้าถ่าน ฝุ่นละออง เป็นต้น จำเป็นต้องมีระบบการกำจัดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของคนและสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
particulate (n ) การยิงอนุภาค

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
EDS suits, a particulate air filtration system, the whole shebang.ชุดป้องกัน ระบบกรองอากาศ และอุปกรณ์ครบ. National Treasure (2004)
On particulate liquids in a high humidity environmentที่เกี่ยวกับของเหลว ในสภาพแวดล้อมความชื้นสูง Road Kill (2009)
I asked Dr. Hodgins to swab for particulates that may have been transferred from the blade.ผมบอก ดร.ฮอดจิ้นส์ ให้ตรวจหาอนุภาคแล้ว คงจะตรวจพบอะไรที่ย้ายไป เกาะติดที่รอยคมมันบ้าง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Hey, so I finally got through the particulates left behind by the saw.เฮ ในที่สุดผมก็มาถึง อนุภาคที่หลงเหลือ หลังจากใช้เลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There are particulates imbedded in the compaction.ยังมีอนุภาคชิ้นย่อยๆ ถูกฝังอยู่โพรงอกอีก A Night at the Bones Museum (2009)
Three different particulates within the chest cavity.มีสสาร 3 อย่าง อยู่ภายในโพรงอก A Night at the Bones Museum (2009)
Dr. Brennan wanted me to check on those particulate swabs from the mummy's chest cavity.ดร.เบรนเนนต้องการให้ฉัน ไปเช็คสิ่งโน้น ตวัดตรวจน้ำเยื่ออนุภาค จากโพรงทรวงอกของมัมมี่ A Night at the Bones Museum (2009)
The three particulates are totally different, but they're actually the exact same thing.สสารทั้งสามตัว มีความแตกต่างกันสิ้นเชิง แต่พวกมันก็เกาะรวมกัน ในบางสิ่ง A Night at the Bones Museum (2009)
Maybe we missed particulates from the killer on the mummy's linen wrapping.บางทีเราพลาดร่องรอย ของฆาตกรไป ในผ้าลินินพันร่างมัมมี่ A Night at the Bones Museum (2009)
He was found in a Dumpster, so he'd be covered in particulates.เขาพบพวกนี้อยู่ถัง ทิ้งขยะขนาดใหญ่ งั้นฆาตกรคงทิ้ง คราบร่องรอยไว้บ้าง A Night at the Bones Museum (2009)
A probative particulate?ร่องรอยกระทำผิด? A Night at the Bones Museum (2009)
Samples, particulates- these should go to Hodgins.เข้าเป้าเลย ฮอดจินส์ The Proof in the Pudding (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTICULATE    P ER0 T IH1 K Y AH0 L AH0 T
PARTICULATES    P AA2 R T IH1 K Y AH0 L AH0 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
煤塵[ばいじん, baijin] (n) dust and soot; particulate matter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particulate \Par*tic"u*late\ (p[aum]r*t[i^]k"[-u]*l[=a]t), v. t.
   & i. [See {Particle}.]
   To particularize. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particulate \Par*tic"u*late\ (p[aum]r*t[i^]k"[-u]*l[asl]t), a.
   1. Having the form of a particle.
    [1913 Webster]
 
   2. Referring to, or produced by, particles, such as dust,
    minute germs, etc. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The smallpox is a particulate disease. --Tyndall.
    [1913 Webster]
 
   3. Composed of particles; finely divided.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 particulate \par*tic"u*late\ (p[aum]r*t[i^]k"[-u]*l[asl]t), n.
   Matter composed of particles; -- often used in the pl.; as,
   the quantity of particulates in auto exhaust is strictly
   regulated.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 particulate
   adj 1: composed of distinct particles [ant: {nonparticulate}]
   n 1: a small discrete mass of solid or liquid matter that
      remains individually dispersed in gas or liquid emissions
      (usually considered to be an atmospheric pollutant) [syn:
      {particulate}, {particulate matter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top