ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partiality

P AA2 R SH IY0 AE1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partiality-, *partiality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partiality(n) ความอยุติธรรม, See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม, Syn. favourable bias

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน, ความไม่สมบูรณ์, ความลำเอียง

English-Thai: Nontri Dictionary
partiality(n) ความลำเอียง, ความอคติ, ความไม่ยุติธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partialityความลำเอียง [ ดู bias ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Colonel Forster did own he suspected some partiality on Lydia's side, but nothing to give him any alarm.พันเอกฟอสเตอร์ก็สงสัยอยู่บ้าง สำหรับทางฝั่งของลิเดีย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partialityHe shows partiality to no one in particular.
partialityTeachers should treat all their students without partiality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลำเอียง(n) partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai Definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความเอนเอียง(n) partiality, See also: bias, prejudice, Syn. ความไม่เที่ยงตรง, Example: เพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจะทำให้เกิดความเอนเอียงในการกำหนดบทบาทการประเมินค่าของตัวเอง
โมหาคติ(n) delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai Definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)
อยุติธรรม(n) injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai Definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
ความเป็นกลาง[khwām penklāng] (n) EN: neutrality ; impartiality  FR: neutralité [ f ] ; impartialité [ f ]
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [ f ]
เสมอภาค[samoēphāk] (n) EN: equality ; impartiality ; fairness  FR: équité [ f ] ; impartialité [ f ]
โทสาคติ[thōsakhati] (n) EN: partiality due to anger
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [ m ] ; idée préconçue [ f ] ; conviction [ f ]
ยุติธรรม[yutitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: fair-play [ m ]
ยุติธรรม[yuttitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: justice [ f ] ; fair-play [ m ] ; impartialité [ f ] ; équité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTIALITY P AA2 R SH IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partiality (n) pˌaːʃɪˈælɪtiː (p aa2 sh i a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorliebe { f }; Schwäche { f } (für) | Vorlieben { pl }partiality (for) | partialities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
平等[びょうどう, byoudou] (adj-na, adj-no, n) equality; impartiality; evenness; (P) #7,436 [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na, n) justice; fairness; impartiality; (P) #8,463 [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na, n, vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na, n) impartiality; (P) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na, n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na, n, adj-no) impartiality; fair play [Add to Longdo]
厚薄[こうはく, kouhaku] (n) thickness; partiality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partiality \Par`ti*al"i*ty\ (?; 277), n. [Cf. F. partialit['e].]
   1. The quality or state of being partial; inclination to
    favor one party, or one side of a question, more than the
    other; undue bias of mind.
    [1913 Webster]
 
   2. A predilection or inclination to one thing rather than to
    others; special taste or liking; as, a partiality for
    poetry or painting. --Roget.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partiality
   n 1: a predisposition to like something; "he had a fondness for
      whiskey" [syn: {fondness}, {fancy}, {partiality}]
   2: an inclination to favor one group or view or opinion over
     alternatives [syn: {partiality}, {partisanship}] [ant:
     {impartiality}, {nonpartisanship}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top