ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parsippany

P AA0 R S IH1 P AH0 N IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parsippany-, *parsippany*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parsippany มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parsippany*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well what part? - Parsippany.Ich komme aus ParsippanyThe Karate Kid (1984)
- I never should've left. - My Uncle Louie's from Parsippany.Mein Onkel Louie ist aus ParsippanyThe Karate Kid (1984)
Advertising never here.Alle meine Freunde wohnen in ParsippanyThe Ex (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARSIPPANY    P AA0 R S IH1 P AH0 N IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top