ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parisienne

P ER0 IH1 S IY0 EH2 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parisienne-, *parisienne*
Possible hiragana form: ぱりしえんね
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Such the Parisienne""กรุงปารีส" Nodame Cantabile: The Movie II (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวปารีส[n. prop.] (Chāo Pārīt) FR: Parisien [m] ; Parisienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARISIENNE    P ER0 IH1 S IY0 EH2 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリジェンヌ[, parijiennu] (n) parisienne (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Parisienne \Pa`ri`si`enne"\, n. [F.]
     A female native or resident of Paris.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Parisienne
      n 1: a female native or resident of Paris

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top