Search result for

pal

(167 entries)
(0.139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pal-, *pal*.
English-Thai: Longdo Dictionary
principal(n ) ผู้มอบฉันทะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
palฉันรับราชการในพระราชวัง
palaeontology (n ) สาขาทางธรณีวิทยาซึ่งศึกษาซากฟอสซิล
palatability (n) ความน่ากิน,ความน่ารับประทาน,ความอร่อย,ความหวาน,ความไพเราะ,ความถูกรสนิยม
See also: S. deliciousness, R. palatable,acceptable, delectable, pleasant,
paleontology (n ) บรรพชีวินวิทยา
palm candy (n) ลูกชิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pal    [N] เพื่อนฝูง, See also: มิตร, สหาย, เพื่อน, Syn. companion, associate, fellow, mate
pal    [SL] คำเรียกคนแปลกหน้า (ผู้ชาย)
pale    [ADJ] ไม่มีสี, See also: (สี) ซีด, Syn. white, colorless, Ant. colorful, colored
pale    [ADJ] ไม่มีชีวิตชีวา
pale    [VI] ซีด, See also: ซีดเซียว, ซีดเผือด, Syn. dim, fade, whiten, Ant. darken, color
pale    [VT] ทำให้ซีดเซียว, See also: ทำให้ซีดเผือด, ทำให้ซีด, Syn. dim, fade, whiten, Ant. darken, color
pale    [N] ไม้แหลมที่ใช้ทำรั้ว, See also: ไม้รั้ว, Syn. paling, stake
Pali    [N] ภาษาบาลี
Pali    [N] บาลี
pall    [N] สิ่งที่ทำให้มืดมัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PAL (phase alternating line)พัล (เส้นกวาดสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PAL (programmable array logic)พีเอแอล (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PAL cardแผ่นวงจรพัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
palace lawกฎมนเทียรบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Palaeocene Epoch; Paleocene Epochสมัยพาลีโอซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeoclimate; paleoclimateภูมิอากาศบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeoclimatology; paleoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeomagnetism; paleomagnetismภาวะแม่เหล็กบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeontology; paleontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Palaeozoic Era; Paleozoic Eraมหายุคพาลีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palacesวัง [TU Subject Heading]
Palatal obturatorsแผ่นปิดเพดานปาก [TU Subject Heading]
Palaungs (Burmese people)ชาวปะหล่อง [TU Subject Heading]
Paleographyวิธีเขียนหนังสือโบราณ [TU Subject Heading]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [TU Subject Heading]
Paleopathologyพยาธิวิทยาโบราณ [TU Subject Heading]
Palestineปาเลสไตน์ [TU Subject Heading]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ มีนาย Yasser Arafat เป็นประธาน PLO มีฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ (observer) ในสหประชาชาติ [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pal(แพล) n. เพื่อน,เกลอ,พีเอแอล <คำอ่าน>ย่อมาจาก programmable array logic (แปลว่า แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมความจุสูงมาก (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
palace(แพล'ลิส) n. ราชวัง,วัง
paladin(แพล'ละดิน) n. นักรบผู้กล้าหาญ,ขุนพล
palais(พะลี') n. พระราชวัง,วัง,ทำเนียบ
palankeen(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.
palanquin(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.
palatable(แพล'ละทะเบิล) adj. น่ากิน,อร่อย
palatal(แพล'ละทัล) adj. เกี่ยวกับเพดานปาก, (การออกเสียงใช้ลิ้นแตะเพดานปาก) n. พยัญชนะที่มีการใช้ลิ้นแตะเพดานปาก, See also: palatalism n. palatality n.
palatalise(แพล'ละทะไลซ) vt. ทำให้เกิด (ออก) เสียงจากการแตะลิ้นกับเพดานปากเช่นเสียง " l" ใน "million", See also: palatalisation n. palatalization n.
palatalize(แพล'ละทะไลซ) vt. ทำให้เกิด (ออก) เสียงจากการแตะลิ้นกับเพดานปากเช่นเสียง " l" ใน "million", See also: palatalisation n. palatalization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
palace(n) พระราชวัง,วัง,ตำหนัก,พระที่นั่ง,ทำเนียบ
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
palatable(adj) อร่อย,โอชะ,ถูกปาก,น่ากิน,หวาน,เป็นที่พอใจ
palate(n) เพดานปาก
palatial(adj) เหมือนพระราชวัง,เหมือนวัง,ใหญ่โต,โอ่อ่า,หรูหรา
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
pale(n) ไม้ปลายแหลมใช้กั้นรั้ว
paleness(n) ความจาง,ความจืด,ความซีด,ความหม่นหมอง
palette(n) จานสี
palfrey(n) ม้าสำหรับผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pal"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
pal"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."
palI would like to be your pen pal.
palYou look so pale.
palYou look pale.
palYou look pale.
palThat politician won't meet you unless you grease his palm.
palYour beauty turns me pale.
palKate must be sick, for she looks pale.
palTheir grapes suit my palate.
palThis palace was built for the rich king.
palThose ruins were once a splendid palace.
palOn hearing this, he turned pale.
palJane looks very pale.
palWhen John came back, he looked pale as if he had seen a ghost.
palThe frightened boy's heart palpitated with terror.
palOn hearing the news, she turned pale.
palThe king once lived in that palace.
palVisitors to the palace can still see this tennis court today.
palI halved the money with my pal.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
- He wants us to blow up the palace.- เขาจะโจมตี พระราชวัง The Great Dictator (1940)
Blowing up palaces and wanting to kill people!โจมตี พระราชวัง และฆ่าพวกเขา The Great Dictator (1940)
I'm simply crazy about this palace.ผมจะบ้ากับพระราชวังนี้ The Great Dictator (1940)
In my summer palace I have a barbershop.ในพระราชวังของผม ผมมีร้านตัดผม The Great Dictator (1940)
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม The Great Dictator (1940)
A palpitating syncopation of the killer diller... with the wicky wacky stomping of the floy joy.คนละแปลปิเททินของ ดิเลอฆาตกรกับปั๊มแปลก ประหลาดวิกี ของความสุขเฟลย Pinocchio (1940)
Help! Please, you gotta help me. Oh, be a pal.กรุณาคุณด้องช่วยฉัน โอ้เป็น เพื่อน Pinocchio (1940)
I got to get in! My pal's in there!เพื่อนของฉันในที่ นั่น! Pinocchio (1940)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
This kid is guilty, pal.เด็กคนนี้มีความผิดเพื่อน 12 Angry Men (1957)
No difference, pal.ไม่แตกต่างกันเพื่อน 12 Angry Men (1957)
This wing of the palace is haunted.ปีกของพระราชวังนี้มีผีสิง Help! (1965)
We won't leave this palace alive.เราไม่เคยไปที่จะออกจากพระราชวัง นี้ยังมีชีวิตอยู่ Help! (1965)
The government in the palm of my hand.รัฐบาลในฝ่ามือของฉัน มันคือสิ่งที่พูด? Help! (1965)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วอ    [N] palanquin, See also: sedan chair, litter, Count unit: คัน, หลัง, Thai definition: ยานที่มีลักษณะเป็นรูปเรือนหลังคาทรงจั่วสำหรับเจ้านายหรือข้าราชการฝ่ายในนั่ง ใช้คนหาม
เรื่อ [ADJ] pale, See also: light, faint, faded, Syn. อ่อน, Ant. เข้ม, Example: แสงอาทิตย์กำลังลับยอดเขา สาดกระทบเห็นเป็นสีเรื่อ
วัง    [N] palace, See also: royal residence, Example: คนที่ทำงานในวังล้วนเป็นข้าราชบริพารทั้งนั้น, Thai definition: ที่อยู่ของเจ้านาย
ม่อย    [ADJ] downcast, See also: pale, Syn. สลด, Example: เขาถูกดุเสียหน้าม่อย, Thai definition: ใช้เข้าคู่กับคำว่าหน้าเป็นหน้าม่อย หมายความว่า ก้มหน้า
ขาวซีด    [ADJ] pale, See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
ขาวซีด    [V] pale, See also: be pallid, be wan, Example: หน้าของเขาขาวซีดลงทันทีเมื่อเห็นสารวัตรเดินมา, Thai definition: ี่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
โขลน [N] palace gate woman, See also: door-keepers for the royal palace, female palace guard, Example: หากนางโขลนใดปล่อยให้ทาสขึ้นมาบนเรือนนี้ได้ มันต้องได้รับโทษสถานหนัก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงนายประตูซึ่งรับราชการอยู่ในพระราชวัง
น้ำตาลเมา    [N] palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Example: น้ำตาลเมานี้มีรสนุ่มนวล, Thai definition: น้ำตาลสดที่ผสมเปลือกไม้เผาบางชนิดหมักแช่ไว้
คืบ    [N] palm span, Syn. ฝ่ามือ, Example: เขาวัดโดยการใช้คืบของมือแทนใช้ไม้บรรทัด, Thai definition: ระยะจากปลายหัวแม่มือไปจนถึงปลายนิ้วกลางเมือกลางออก
ซีดเผือด    [ADJ] pale, Syn. เผือด, ซีด, Example: มะจันวิ่งหน้าตื่นลงมา นัยน์ตาตระหนก และมีสีหน้าซีดเผือด, Thai definition: ไม่สดใสเพราะสีจางไป, ขาวอย่างไม่มีน้ำนวล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: palm leaves   FR: feuille de palmier [m]
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
ใบโพ[n. exp.] (bai phō) EN: pipal leaf ; bo leaf   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAL    P AE1 L
PALS    P AE1 L Z
PALM    P AA1 L M
PALO    P AE1 L OW0
PALM    P AA1 M
PALE    P EY1 L
PALL    P AA1 L
PALES    P EY1 L Z
PAL'S    P AE1 L Z
PALCO    P AE1 L K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pal    (v) (p a1 l)
Palo    (n) (p a1 l ou)
pale    (v) (p ei1 l)
pall    (v) (p oo1 l)
palm    (v) (p aa1 m)
pals    (v) (p a1 l z)
paled    (v) (p ei1 l d)
paler    (j) (p ei1 l @ r)
pales    (v) (p ei1 l z)
palls    (v) (p oo1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
いじましい[, ijimashii] (adj-i) piddling; paltry [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
ときめき[, tokimeki] (n) palpitation; throbbing [Add to Longdo]
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
どきつく[, dokitsuku] (v5k,vi) to palpitate (with anxiety, etc.) [Add to Longdo]
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古地磁[gǔ dì cí, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ ㄘˊ, ] paleomagnetism [Add to Longdo]
古新世[Gǔ xīn shì, ㄍㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Palaeocene (geological epoch from 65m-55m years ago) [Add to Longdo]
古新统[gǔ xīn tǒng, ㄍㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˇ, / ] Palaeocene system (geol., 65m-55m years ago) [Add to Longdo]
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
古生物[gǔ shēng wù, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ, ] paleo-organism [Add to Longdo]
古生物学[gǔ shēng wù xué, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] palaeontology [Add to Longdo]
古生物学家[gǔ shēng wù xué jiā, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] palaeontologist; paleobiologist [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] palpitation; short breathing [Add to Longdo]
回文[huí wén, ㄏㄨㄟˊ ㄨㄣˊ, ] palindrome [Add to Longdo]
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, ] palace corridor or passageway [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パームサイズ[ぱーむさいず, pa-musaizu] palm-sized [Add to Longdo]
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top [Add to Longdo]
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer [Add to Longdo]
パームレスト[ぱーむれすと, pa-muresuto] palm rest [Add to Longdo]
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]
主成分分析[しゅせいぶんぶんせき, shuseibunbunseki] principal component analysis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宮殿[きゅうでん, kyuuden] Palast, Schloss [Add to Longdo]
御殿[ごてん, goten] Palast, Schloss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pal \Pal\, n. [Etymol. uncertain.]
   A mate; a partner; esp., an accomplice or confederate.
   [Slang]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pal
   n 1: a close friend who accompanies his buddies in their
      activities [syn: {buddy}, {brother}, {chum}, {crony},
      {pal}, {sidekick}]
   v 1: become friends; act friendly towards [syn: {pal}, {pal up},
      {chum up}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAL
     Paradox Application Language (Borland, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAL
     Privileged Architecture Library (DEC, Alpha)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAL
     Phase Alternating Line
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAL
     Programmable Array Logic
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pal [pɑl]
   firmly
   clique; coterie; junto; set
   just; exactly; okay; right
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top