ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

open university

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -open university-, *open university*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาวิทยาลัยเปิด[N] Open University, Ant. มหาวิทยาลัยปิด, Example: เขาเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดเพราะไม่มีเวลาที่จะไปเข้าห้องเรียน, Count unit: มหาวิทยาลัย, Thai definition: มหาวิทยาลัยซึ่งผู้ใหญ่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์ และติดตามบทเรียนได้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเปิด[N] Open University, Thai definition: มหาวิทยาลัยซึ่งผู้ใหญ่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์ และติดตามบทเรียนได้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาวิทยาลัยเปิด[n. exp.] (mahāwitthayālai poēt) EN: Open University   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[org.] (Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt) EN: Sukhothai Thammathirat Open University   FR: université libre Sukhothai Thammathirat [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンユニバーシティー[, o-punyuniba-shitei-] (n) Open University [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Open University
   n 1: a British university that is open to people without formal
      academic qualifications and where teaching is by
      correspondence or broadcasting or summer school

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top