ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on the floor

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on the floor-, *on the floor*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I looked down, ages afterwards, it seemed, she was lying on the floor.หลังจากนั้นอีกนาน เมื่อผมมองลงไป มันดูเหมือนหล่อนนอนอยู่บนพื้น Rebecca (1940)
You can talk till your tongue is draggin' on the floor. The boy is guilty.คุณสามารถพูดคุยจนลิ้นของคุณจะ Draggin 'บนพื้น เด็กมีความผิดจริง 12 Angry Men (1957)
What are you doing on the floor?ฉันเหนื่อย Help! (1965)
-You look terrific on the floor.- คุณมีลักษณะที่ยอดเยี่ยมบนพื้น The Godfather (1972)
"...will lie on the floor like animals...จะโกหกบนสัตว์ floor like ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Well, my temperature's rising And my feet on the floorอุณหภูมิของผมเพิ่มขึ้นและเท้าของผมอยู่บนพื้น The Blues Brothers (1980)
You'd take the Staff to a map room with a miniature of the city on the floor.คุณเอาไม้เท้านั่นไปที่ห้องแผนที่ ที่มี สิ่งปลูกสร้างจำลองของเมือง อยู่บนพื้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
On the floor.ถ้ามีคนคอยออกคำสั่งเสมอ The Thing (1982)
It's on the floor.นอริส I can't see anybody objecting to you. The Thing (1982)
Put those torches on the floor and back off.Come on, man, I mean it! The Thing (1982)
Mr. Boddy lay on the floor apparently dead.คุณบ๊อดดี้นอนอยู่บนพื้น เห็นได้ชัดว่าตายแล้ว Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on the floorDennis lay flat on the floor.
on the floorDon't scrape your chair on the floor.
on the floorDon't sit on the floor.
on the floorFootprints were left on the floor.
on the floorFragments of the mirror were scattered on the floor.
on the floorHe dashed the cup on the floor.
on the floorHe dropped his books on the floor.
on the floorHe fell and hit his head on the floor.
on the floorHe fell down on the floor.
on the floorHe fell flat on the floor.
on the floorHe laid himself flat on the floor.
on the floorHe lay at full length on the floor.

Japanese-English: EDICT Dictionary
テラワロス[, terawarosu] (exp) (sl) (See ワロス) laughing my ass off; LMAO; rolling on the floor laughing; ROTFL [Add to Longdo]
椅子席[いすせき, isuseki] (n) chair seat; chair seating (as opposed to sitting on the floor) [Add to Longdo]
正座(P);正坐[せいざ, seiza] (n,vs) kneeling with the tops of the feet flat on the floor, and sitting on the soles; (P) [Add to Longdo]
体育座り[たいいくずわり;たいいくすわり, taiikuzuwari ; taiikusuwari] (n) sitting on the floor grasping one's knees (as in a gym class) [Add to Longdo]
地袋[じぶくろ, jibukuro] (n) cupboard on the floor [Add to Longdo]
転寝;転た寝;うたた寝;ごろ寝[うたたね(転寝;転た寝;うたた寝);ごろね(転寝;ごろ寝), utatane ( ten ne ; ten ta ne ; utata ne ); gorone ( ten ne ; goro ne )] (n,vs) dozing; napping (e.g. on the floor in one's clothes, in the train) [Add to Longdo]
突き膝[つきひざ, tsukihiza] (n) (1) knee touch down (sumo); (2) posture with knees and toes on the floor [Add to Longdo]
布団(ateji)(P);蒲団;薄団(iK)[ふとん, futon] (n) (1) futon (quilted Japanese-style mattress laid out on the floor); (2) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves); (P) [Add to Longdo]
片膝を立てる[かたひざをたてる, katahizawotateru] (exp,v1) to sit on the floor with one knee raised; to raise one knee; to sit with one knee up [Add to Longdo]
跪座;跪坐[きざ, kiza] (n,vs) (See 正座・せいざ) kneeling with the balls of the feet on the floor and sitting on one's heels [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top