ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

of course

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -of course-, *of course*
English-Thai: Longdo Dictionary
of course(adv) อย่างแน่นอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course not.เราเปล่า Dog Dean Afternoon (2013)
No. Of course not.ไม่ แน่นอนว่าไม่ 0-8-4 (2013)
Of course not.มันไม่แน่ The Great Dictator (1940)
- But I can't go. I-- - Why, of course you can go.แต่ฉันไม่สามารถไปได้ ฉัน ทำไมของหลักสูตรที่คุณสามารถไปที่ Pinocchio (1940)
Of course you know why he's marrying you, don't you?เธอรู้ใช่มั้ยว่าเขาแต่งงานกับเธอทําไม Rebecca (1940)
Your hair? Yes, of course I do. What's the matter with it?ทรงผมคุณเหรอ ชอบสิ ทําไมเหรอ Rebecca (1940)
- Of course I did.- จริงสิครับ Rebecca (1940)
Maxim, why do you say this? Of course we're companions.แม็กซิม ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะคะ เราเป็นเพื่อนคู่คิดกันอยู่แล้ว Rebecca (1940)
- No. Of course not.ไม่หรอกค่ะ ฉันเพียงเเต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร Rebecca (1940)
Of course I can, darling. Of course I can.แน่นอนสิคะ ฉันเข้าใจ Rebecca (1940)
Well, of course I can't think of any reason.เเน่นอนว่าผมไม่ทราบ Rebecca (1940)
- Of course he heard it.- แน่นอนว่าเขาได้ยินมัน 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
of courseAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
of courseAs a matter of course, she passed an examination.
of courseAs a matter of course you must go there yourself.
of courseAs a matter of course, you must go there yourself.
of courseBenefits of course should exceed the costs.
of courseBut of course that was a long time ago.
of courseEarly rising is with him a matter of course.
of courseFreedom of speech is now taken as a matter of course.
of courseFreedom of speech is taken as a matter of course.
of course"Get rid of it, of course!" Answered the farmer.
of courseHe did his duty as a matter of course.
of courseI am against the war, of course.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อม[AUX] naturally, See also: of course, inevitably, habitually, Syn. ย่อมจะ, Example: คนรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนาหรือกรรมกร, Thai definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยนทิศทาง[n. exp.] (kān plīen thitthāng) EN: change of course   
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่อยู่แล้ว[X] (naē yū laēo) EN: of course   FR: évidemment
ผิดถนัด[X] (phit thanat) EN: of course not   
ถูกต้อง[adv] (thuktǿng) EN: absolutely ; certainly ; of course   FR: certainement ; assurément (vx) ; sûrement ; tout à fait ; évidemment
อย่างแน่นอน[adv.] (yāng naēnøn) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; fixedly   FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; as   FR: naturellement ; normalement

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
もち[, mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely [Add to Longdo]
もちのろん[, mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]
オフコース[, ofuko-su] (exp) of course [Add to Longdo]
元より(P);固より;素より[もとより, motoyori] (adv) (1) from the beginning; from the first; all along; originally; (2) of course; (P) [Add to Longdo]
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P) [Add to Longdo]
言うまでもなく[いうまでもなく;ゆうまでもなく, iumademonaku ; yuumademonaku] (exp) obviously; as we all know; needless to say; of course [Add to Longdo]
更なり[さらなり, saranari] (n) of course [Add to Longdo]
自ずから(P);自ら[おのずから, onozukara] (adv) naturally; as a matter of course; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\ (k[=o]rs), n. [F. cours, course, L. cursus, fr.
   currere to run. See {Current}.]
   1. The act of moving from one point to another; progress;
    passage.
    [1913 Webster]
 
       And when we had finished our course from Tyre, we
       came to Ptolemais.          --Acts xxi. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. The ground or path traversed; track; way.
    [1913 Webster]
 
       The same horse also run the round course at
       Newmarket.              --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   3. Motion, considered as to its general or resultant
    direction or to its goal; line progress or advance.
    [1913 Webster]
 
       A light by which the Argive squadron steers
       Their silent course to Ilium's well known shore.
                          --Dennham.
    [1913 Webster]
 
       Westward the course of empire takes its way.
                          --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
   4. Progress from point to point without change of direction;
    any part of a progress from one place to another, which is
    in a straight line, or on one direction; as, a ship in a
    long voyage makes many courses; a course measured by a
    surveyor between two stations; also, a progress without
    interruption or rest; a heat; as, one course of a race.
    [1913 Webster]
 
   5. Motion considered with reference to manner; or derly
    progress; procedure in a certain line of thought or
    action; as, the course of an argument.
    [1913 Webster]
 
       The course of true love never did run smooth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Customary or established sequence of events; recurrence of
    events according to natural laws.
    [1913 Webster]
 
       By course of nature and of law.    --Davies.
    [1913 Webster]
 
       Day and night,
       Seedtime and harvest, heat and hoary frost,
       Shall hold their course.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. Method of procedure; manner or way of conducting; conduct;
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       My lord of York commends the plot and the general
       course of the action.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By perseverance in the course prescribed.
                          --Wodsworth.
    [1913 Webster]
 
       You hold your course without remorse. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   8. A series of motions or acts arranged in order; a
    succession of acts or practices connectedly followed; as,
    a course of medicine; a course of lectures on chemistry.
    [1913 Webster]
 
   9. The succession of one to another in office or duty; order;
    turn.
    [1913 Webster]
 
       He appointed . . . the courses of the priests --2
                          Chron. viii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   10. That part of a meal served at one time, with its
     accompaniments.
     [1913 Webster]
 
        He [Goldsmith] wore fine clothes, gave dinners of
        several courses, paid court to venal beauties.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) A continuous level range of brick or stones of
     the same height throughout the face or faces of a
     building. --Gwilt.
     [1913 Webster]
 
   12. (Naut.) The lowest sail on any mast of a square-rigged
     vessel; as, the fore course, main course, etc.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. (Physiol.) The menses.
     [1913 Webster]
 
   {In course}, in regular succession.
 
   {Of course}, by consequence; as a matter of course; in
    regular or natural order.
 
   {In the course of}, at same time or times during. "In the
    course of human events." --T. Jefferson.
 
   Syn: Way; road; route; passage; race; series; succession;
     manner; method; mode; career; progress.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 of course
   adv 1: as might be expected; "naturally, the lawyer sent us a
       huge bill" [syn: {naturally}, {of course}, {course}]
       [ant: {unnaturally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top