ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ober

OW1 B ER0   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ober-, *ober*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
goober(กูเบอะ) n. ถั่วลิสง
goober pea(กูเบอะ) n. ถั่วลิสง
joberous(จู'บะลัส) adj. ลังเล,สงสัย
october(ออคโท'เบอะ) n. ตุลาคม,เหล้าที่กลั่นในเดือนตุลาคม
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
October(n) เดือนตุลาคม
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, Herr Oberst.ขอบคุณ, เฮอร์ อ็อบเบิรทส์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is for the Obersturmbannfuehrer, sir.นี่สำหรับผู้พัน Schindler's List (1993)
- Dr. Oberman. - Dr. Oberman.- คุณหมอโอเวอร์แมนค่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
Maybe even try out for Oberlin and Berklee.เคยเล่นให้กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ...And the Bag's in the River (2008)
Timothy ober.ทิโมธี โอเบอร์ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Timothy michael ober.ทิโมธี ไมเคิล โอเบอร์ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
"Timothy o." Timothy Ober.ทิโมธี โอ" ทิโมธี โอเบอร์ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
People like Jerry Obertcon,คนแบบ เจอรี่ โอเบอคอน Final Destination 5 (2011)
Carmen Tibideaux is teaching a master class at Oberlin.Carmen Tibideauxมีสอน ที่Oberlin Props (2012)
Prince Oberyn. Writing letters?เจ้าชายโอเบริน เขียนจดหมายหรือ? Internment (2013)
Oberyn:โอเบริน: Internment (2013)
- Oberyn, don't. ♪♪ - โอเบอริน อย่านะ Two Swords (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนตุลาคม[n. exp.] (deūoen tulākhom) EN: October   FR: mois d'octobre [m] ; octobre [m]
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[v.] (hum hø) FR: enrober
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent   FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt   FR: avaler ; gober ; engloutir
ลัก[v.] (lak) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer   FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
โรเบิร์ต ฟร็อสต์[n. prop.] (Rōboēt Frǿst) EN: Robert Lee Frost   FR: Robert Lee Frost

CMU English Pronouncing Dictionary
OBER    OW1 B ER0
OBERT    AA1 B ER0 T
OBERG    OW1 B ER0 G
OBERLE    AA1 B ER0 AH0 L
OBERLY    OW1 B ER0 L IY0
OBERON    OW1 B ER0 AA2 N
OBERRY    OW1 B EH0 R IY0
OBERST    AA1 B ER0 S T
OBERMAN    AA1 B ER0 M AH0 N
OBERLIN    OW1 B ER0 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oberstein    (n) ˈoubəstaɪn (ou1 b @ s t ai n)
Oberhausen    (n) ˈoubəhauzn (ou1 b @ h au z n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Obergeschoß(n) |das, pl. Obergeschosse| ชั้นบนของตึกหรือบ้าน เช่น das erste Obergeschoß, das zweite Obergeschoß , See also: A. Untergeschoß, Related: Geschoß
Oberlippe(n) |die| ริมฝีปากบน, See also: A. Unterlippe,
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel,
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, See also: S. besiegen,
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
obere Grenze {f}upper bound [Add to Longdo]
oberer Mühlstein; Läufer {m}grinder [Add to Longdo]
Ober {m}garcon [Add to Longdo]
Ober {m}waiter [Add to Longdo]
Ober...upper [Add to Longdo]
Oberarm {m} [anat.] | Oberarme {pl}upper arm | upper arms [Add to Longdo]
Oberarmknochen {m} [anat.]humerus [Add to Longdo]
Oberarzt {m} | Oberärzte {pl}assistant medical director | assistant medical directors [Add to Longdo]
Oberaufseher {m}; Vorsteher {m}superintendent [Add to Longdo]
Oberaufsicht {f}superintendence [Add to Longdo]
Oberbefehl {m}supreme command [Add to Longdo]
Oberbegriff {m}generic name; generic term [Add to Longdo]
Oberbegriff {m}genus [Add to Longdo]
Oberbekleidung {f}overgarments [Add to Longdo]
Oberbelastung {f}overload [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[, berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv,adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう,酔っ払う・よっぱらう) drunken [Add to Longdo]
インサイドベルト[, insaidoberuto] (n) inside belt [Add to Longdo]
オクトーバー[, okuto-ba-] (n) October [Add to Longdo]
オベリスク;アビリスク;オベルスク[, oberisuku ; abirisuku ; oberusuku] (n) obelisk [Add to Longdo]
カボベルデ[, kaboberude] (n) Cape Verde [Add to Longdo]
クリソベリル[, kurisoberiru] (n) chrysoberyl [Add to Longdo]
シートベルト[, shi-toberuto] (n,vs) seat belt; seatbelt; (P) [Add to Longdo]
シャベル(P);ショベル(P)[, shaberu (P); shoberu (P)] (n) shovel; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノベル[のべる, noberu] Novell [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
上級[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
中尉[ちゅうい, chuui] Oberleutnant [Add to Longdo]
主席[しゅせき, shuseki] oberster_Sitz, Haupt, Chef [Add to Longdo]
准尉[じゅんい, jun'i] Oberfeldwebel [Add to Longdo]
大佐[たいさ, taisa] Oberst, Kapitaen_zur_See [Add to Longdo]
婦長[ふちょう, fuchou] Oberschwester [Add to Longdo]
川上[かわかみ, kawakami] Oberlauf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ober /oːbr/ 
   garcon; waiter

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ober... /oːbr/
   upper

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top