ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oxygenated

AA1 K S AH0 JH AH0 N EY2 T AH0 D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oxygenated-, *oxygenated*, oxygenat, oxygenate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He brought charged paddles into an oxygenated room.เขาเอาแผ่นชาร์จเข้ามาในห้อง ออกซิเจน The Right Stuff (2007)
Are oxygenated and non-oxygenated blood the same color?เลือดที่มีออกซิเจนกับไม่มีออกซิเจนมีสีเหมือนกันรึเปล่าครับแม่ Sister's Keeper (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
OXYGENATED    AA1 K S AH0 JH AH0 N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oxygenated    (v) ˈɒksɪʤənɛɪtɪd (o1 k s i jh @ n ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸素系[さんそけい, sansokei] (adj-f) (See 塩素系) oxygenated; oxygen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Oxygenate \Ox"y*gen*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Oxygenated}; p.
     pr. & vb. n. {Oxygenating}.] [Cf. F. oxyg['e]ner.] (Chem.)
     To unite, or cause to combine, with oxygen; to treat with
     oxygen; to oxidize; as, oxygenated water (hydrogen dioxide).
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top