ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oxygenate

AA1 K S AH0 JH AH0 N EY2 T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oxygenate-, *oxygenate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oxygenate[VT] หล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oxygenateเติมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He brought charged paddles into an oxygenated room.เขาเอาแผ่นชาร์จเข้ามาในห้อง ออกซิเจน The Right Stuff (2007)
It oxygenates the room, helps you think, relieves stress.มันช่วยให้มีอ๊อกซิเจนในห้อง,แก้เครียดได้ Hot Fuzz (2007)
his brain will no longer be able to oxygenate itself.สมองเขาจะดูดซึม\ ออกซิเจนไม่ได้อีก Pilot (2008)
Are oxygenated and non-oxygenated blood the same color?เลือดที่มีออกซิเจนกับไม่มีออกซิเจนมีสีเหมือนกันรึเปล่าครับแม่ Sister's Keeper (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[v. exp.] (lølīeng dūay ǿksijēn) EN: oxygenate   FR: oxygéner

CMU English Pronouncing Dictionary
OXYGENATE    AA1 K S AH0 JH AH0 N EY2 T
OXYGENATED    AA1 K S AH0 JH AH0 N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oxygenate    (v) ˈɒksɪʤənɛɪt (o1 k s i jh @ n ei t)
oxygenated    (v) ˈɒksɪʤənɛɪtɪd (o1 k s i jh @ n ei t i d)
oxygenates    (v) ˈɒksɪʤənɛɪts (o1 k s i jh @ n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸素系[さんそけい, sansokei] (adj-f) (See 塩素系) oxygenated; oxygen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oxygenate \Ox"y*gen*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Oxygenated}; p.
   pr. & vb. n. {Oxygenating}.] [Cf. F. oxyg['e]ner.] (Chem.)
   To unite, or cause to combine, with oxygen; to treat with
   oxygen; to oxidize; as, oxygenated water (hydrogen dioxide).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oxygenate
   v 1: impregnate, combine, or supply with oxygen; "oxygenate
      blood" [syn: {oxygenate}, {oxygenize}, {oxygenise},
      {aerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top