ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outerwear

AW1 T ER0 W EH2 R   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outerwear-, *outerwear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outerwear[N] เสื้อผ้าชั้นนอก (รวมทั้งหมวก), Syn. clothes

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTERWEAR AW1 T ER0 W EH2 R

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウターウエア[, auta-uea] (n) outerwear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 outerwear \outerwear\ n.
   clothing for use outdoors.
 
   Syn: overclothes.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outerwear
   n 1: clothing for use outdoors [syn: {outerwear}, {overclothes}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top