ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ornamental

AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornamental-, *ornamental*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornamental(adj) ที่ใช้ประดับ, See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง, Syn. decorative, embellishing
ornamentally(adv) อย่างประดับประดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornamental(ออร์นะเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับเครื่องประดับ n. สิ่งประดับ

English-Thai: Nontri Dictionary
ornamental(adj) เป็นเครื่องประดับ, เกี่ยวกับเครื่องประดับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental fish tradeอุตสาหกรรมปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental fishesปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental plant industryอุตสาหกรรมไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental rocksหินประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental shrubsไม้พุ่มประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental treesต้นไม้ประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, it's an ornamental fruit, but you can still eat it if you want to.นั้นมันต่างกัน ตอนนั้นมันยุคปีแปดสิบนะ ทุกคนเสพโคเคนและเต้นดิสโก้ You Are My Everything (2008)
You know, if you're interested in ornamental techniques, this guy is textbook.รู้มั้ยถ้าสนใจเรื่องล่อลวงละก็ หมอนี่เป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยม Kingsman: The Secret Service (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ประดับ(n) garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai Definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
สร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
ระบาย(n) ornamental fringe, Example: กระโปรงตัวนี้มีระบายมากจนดูรุงรัง, Thai Definition: ส่วนริมผ้าที่มีลักษณะอ่อนพลิ้ว ห้อยจากขอบ
เก็จ(n) ornamental glass, Thai Definition: แก้วประดับ
สายสร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สร้อย, สร้อยคอ, Example: เราเอาลูกปัดต่างๆ ที่มีอยู่มาร้อยเป็นสายสร้อยเอาไว้ใส่เอง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
หัวเม็ด(n) ornamental knob, Example: คุณกลึงหัวเม็ดได้งดงามจริงๆ, Thai Definition: ปลายเสาที่มักกลึงเป็นรูปกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ประดับ[māi pradap] (n, exp) EN: garden tree ; ornamental plant  FR: plante d'ornement [ f ] ; plante décorative [ f ]
ปิ่น[pin] (n) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot  FR: épingle à cheveux [ f ]
ระบาย[rabāi] (n) EN: ornamental fringe  FR: frange [ f ] ; liseré [ m ]
สายสร้อย[sāisøi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [ m ]
สร้อย[søi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORNAMENTAL AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L
ORNAMENTALLY AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornamental (j) ˌɔːnəmˈɛntl (oo2 n @ m e1 n t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #14,685 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #15,284 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ornamental cap #29,378 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ornamental piece of jade #30,286 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] ornamental gems for belt #52,360 [Add to Longdo]
饰面[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] ornamental facing; veneer #55,821 [Add to Longdo]
英石[yīng shí, ㄧㄥ ㄕˊ, ] ornamental limestone from Yingde 英德, Guangdong #110,532 [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] ornamental tassel on bridle [Add to Longdo]
饰边[shì biān, ㄕˋ ㄅㄧㄢ, / ] ornamental border [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammeltasse { f }ornamental cup, saucer and plate [Add to Longdo]
Zierpflanze { f } | Zierpflanzen { pl }ornamental plant | ornamental plants [Add to Longdo]
Zierstrauch { m } [ bot. ]ornamental bush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit #16,195 [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
エスカッション[esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange [Add to Longdo]
パチン;ぱちん[pachin ; pachin] (adv-to, adv) (1) (on-mim) with a click; with a snap; (n) (2) (abbr) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes [Add to Longdo]
化粧回し;化粧廻し[けしょうまわし, keshoumawashi] (n) ornamental sumo apron [Add to Longdo]
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks [Add to Longdo]
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides) [Add to Longdo]
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana) [Add to Longdo]
観賞植物[かんしょうしょくぶつ, kanshoushokubutsu] (n) ornamental plants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ornamental \or`na*men"tal\, a. [Cf. F. ornemental.]
   Serving to ornament; characterized by ornament; beautifying;
   embellishing.
   [1913 Webster]
 
      Some think it most ornamental to wear their bracelets
      on their wrists; others, about their ankles. --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ornamental
   adj 1: serving an esthetic rather than a useful purpose;
       "cosmetic fenders on cars"; "the buildings were
       utilitarian rather than decorative" [syn: {cosmetic},
       {decorative}, {ornamental}]
   n 1: any plant grown for its beauty or ornamental value

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ornamental
  ornamental

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top