ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orientated

AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T IH0 D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientated-, *orientated*, orientat, orientate
English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deon said he has to be orientated first.Deon กล่าวว่าเขาจะต้องมีการปรับครั้งแรก Chappie (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTATED    AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orientated    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪtɪd (oo1 r i@ n t ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 orientated \orientated\ oriented \oriented\adj.
   1. Adjusted or aligned to surroundings or circumstances;
    sometimes used in combination; as, to get oriented on
    one's first day at a new job.
    [WordNet 1.5]
 
   2. headed or intending to head in a certain direction; as,
    college-oriented students. Opposite of {unoriented}.
 
   Syn: directed, minded.
     [WordNet 1.5] orientating

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orientate \O"ri*en*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Orientated}; p.
   pr. & vb. n. {Orientating}.] [From {Orient}.]
   [1913 Webster]
   1. To place or turn toward the east; to cause to assume an
    easterly direction, or to veer eastward.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange in order; to dispose or place (a body) so as to
    show its relation to other bodies, or the relation of its
    parts among themselves.
    [1913 Webster]
 
       A crystal is orientated when placed in its proper
       position so as to exhibit its symmetry. --E. S.
                          Dana.
    [1913 Webster]
 
   3. Same as {orient}[2].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orientated
   adj 1: adjusted or located in relation to surroundings or
       circumstances; sometimes used in combination; "the house
       had its large windows oriented toward the ocean view";
       "helping freshmen become oriented to college life"; "the
       book is value-oriented throughout" [syn: {oriented},
       {orientated}] [ant: {unoriented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top