Search result for

optioned

(243 entries)
(0.0802 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -optioned-, *optioned*, option, optione
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา optioned มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *optioned*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
option[N] การเลือก, Syn. choice, selection
option[N] อำนาจในการเลือก, See also: สิทธิในการเลือก
option[N] ทางเลือก, See also: สิ่งที่เลือกได้, Syn. choice, alternative
adoption[N] การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม, See also: ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoption[N] การเลือกเอา, See also: การเลือกรับเอามา, Syn. choosing, choice, selection
optional[ADJ] ซึ่งเป็นทางเลือก
optionee[N] ผู้มีสิทธิเลือก, See also: ผู้เลือก
call option[N] สิทธิในการซื้อ
keep one's options open[IDM] มั่นใจว่ามีทางเลือก, See also: อย่าเลือกช้าเกินไป
leave one's options open[IDM] แน่ใจว่ามีทางเลือก, Syn. keep open

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
option(ออพ'เชิน) n. การเลือก,ทางเลือก, Syn. choice,voice
option keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลแอปเปิล มีสัญลักษณ์ ? อยู่บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้ร่วมกับแป้นอื่น จะทำให้เกิดเป็นคำสั่งเฉพาะ รายการคำสั่งในเมนูต่าง ๆ ก็จะมีบอกไว้ว่า ถ้าใช้แป้นนี้กับแป้นใด จะหมายถึงคำสั่งให้ทำอะไร อย่างไรก็ตาม การกดแป้นนี้ตามลำพังจะไม่มีผลแต่อย่างใดเลย (คล้ายแป้น ALT ของพีซี)
optional(ออพ'เชินเนิล) adj. ให้เลือกได้,มีทางเลือก., See also: optionality n., Syn. elective
optionee(ออพชันนี') n. ผู้มีสิทธิเลือก,ผู้เลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
option(n) ทางเลือก,สิทธิการเลือก
optional(adj) ให้เลือกได้,มีทางเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
settlement option๑. สิทธิเลือกวิธีชดใช้๒. สิทธิเลือกวิธีรับเงินเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
option๑. การเลือก๒. ทางเลือก๓. ตัวเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optionทางเลือก, การมีสิทธิเลือก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
option to purchaseการมีสิทธิเลือกซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optional clauseข้อกำหนดที่เลือกได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption probationary periodระยะเวลาทดลองเลี้ยงดูเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuation optionสิทธิเลือกต่อประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause, optionalข้อกำหนดที่เลือกได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
call optionสิทธิที่จะซื้อหุ้นในภายหน้าตามราคาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash optionสิทธิเลือกเงินสด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissolution of adoptionการเลิกรับบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-forfeiture optionsสิทธิเลือกอันไม่อาจริบได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greenshoe optionการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ greenshoe option
คือการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนในจำนวนที่มากกว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เสนอขายอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งหลักทรัพย์ที่เกินนั้น ผู้จัดจำหน่ายจะไปทำ option กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อออกหุ้นส่วนที่ผู้จัดจำหน่ายขายเกิน ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่จัดจำหน่ายเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และมีราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอขาย และในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีราคาต่ำกว่าราคาเสนอขาย ผู้จัดจำหน่ายจะเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนที่เกินดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ วิธีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการระดมทุนในตลาดทุน เนื่องจากมีส่วนป้องกันไม่ให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายในช่วงระยะเวลา แรกที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนมาก เพราะการเข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว จะมีลักษณะของการรักษาระดับราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (stabilization) ซึ่งมีส่วนช่วยให้การเสนอขายหลักทรัพย์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สิน
ตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Stock index optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายดัชนีราคาหุ้น
เป็น options ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อหรือขายกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นกับผู้ขาย options ในตราสาร options จะต้องระบุว่าให้สิทธิผู้ถือซื้อ (call) หรือให้สิทธิขาย (put) ให้ใช้สิทธิได้ทุกวันหรือให้ใช้สิทธิในวันที่ ครบกำหนด อีกทั้งต้องระบุถึงดัชนีราคาหุ้นที่ใช้อ้างอิง มูลค่าตัวคูณที่ใช้แปลงค่า 1 หน่วยดัชนีเป็นจำนวนเงิน ระดับดัชนีที่ถือเป็น ราคาให้ใช้สิทธิ (exercise price) เดือนหมดอายุของตราสาร (มักกำหนดเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไปต่อเนื่องกัน 3 ถึง 4 เดือน เป็นต้น) และวิธีการส่งมอบเมื่อมีการใช้สิทธิซึ่งจะให้ส่งมอบเป็นเงินสดตามผลต่างของระดับดัชนีบน options กับระดับดัชนีที่ ใช้อ้างอิง ณ วันใช้สิทธิ stock index options เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลัก ทรัพย์นิยมใช้ปกป้องความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ การให้ซื้อขายตราสารนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนในตลาดทุน และสร้างโอกาสให้มีการทำ arbitrage มาช่วยให้กลไกตลาดมีประสิทธิภาพในการสะท้อนปัจจัยพื้นฐานได้ดีขึ้น [ตลาดทุน]
Stock optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น
Options ที่ให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อหรือขายหุ้นสามัญกับผู้ขาย options ตราสารสิทธิประเภทนี้จะต้องระบุว่าให้สิทธิซื้อ หรือขายหุ้นสามัญบริษัทใด จำนวนเท่าใด ณ ราคาเท่าใด อายุของตราสารสิ้นสุดเดือนใด ให้ผู้ถือใช้สิทธิได้ทุกวันหรือเฉพาะเมื่อวัน ตราสารหมดอายุ และให้ส่งมอบอย่างไรเมื่อมีการใช้สิทธิ การจัดให้มีการซื้อขาย stock options จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีช่องทางลงทุนที่หลากหลายให้เลือก และยังช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญที่มี Stock Options ไม่ว่าจะในแง่ทำธุรกิจหลักทรัพย์หรือการลงทุนมีเครื่องมือที่จะปกป้องความ เสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญตัวนั้น stock options ประเภท call (ประเภทให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อ) ของหุ้นใดมีลักษณะใกล้เคียง short-term warrants ของหุ้นนั้นอย่างมาก จะแตกต่างกันตรงที่ stock options มีอายุไม่เกิน 1 ปีและใครจะเป็นผู้ออกก็ได้ แต่ short-term warrants มักมีอายุประมาณ 2 เดือนและบริษัทผู้ออกหุ้นสามัญนั้นเท่านั้นที่เป็นผู้ออกได้ การใช้สิทธิ stock options ไม่ก่อให้เกิดหุ้นใหม่แต่ การใช้สิทธิ short-term warrants จะทำให้เกิดหุ้นใหม่ [ตลาดทุน]
Adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [TU Subject Heading]
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol (2007)อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพิธีสาร (ค.ศ. 2007) [TU Subject Heading]
Dog adoptionการรับเลี้ยงสุนัข [TU Subject Heading]
Employee stock optionsสิทธิการซื้อหุ้นบริษัทของลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Foreign exchange optionsสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Intercountry adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Options (Finance)สิทธิซื้อขาย (การเงิน) [TU Subject Heading]
Pet adoptionการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
no regret optionทางเลือกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ
เป็นการกำหนดทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม [เศรษฐศาสตร์]
Currency optionสิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ [การบัญชี]
Adoptionบุตรบุญธรรม, การรับ; การยอมรับ; การรับบุตรบุญธรรม [การแพทย์]
Adoption Stageระยะยอมรับเป็นนิสัย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
animal shelter adoptionsการนำ(สัตว์)ไปเลี้ยงจากโรงเลี้ยงสัตว์
call optionออฟชั่นไถ่ถอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Options?Optionen? Chapter Eleven 'Fallout' (2006)
Option A:Option A. Full Measure (2010)
- Yeah.Option 3: What If (2013)
I closed myself off to all other options.เป็นการปิดประตูสู่ทางเลือกอื่น New Haven Can Wait (2008)
So i-i guess their only other option was to ask me to try out.ดังนั้น ฉันคิดว่านั่นคือทางเลือกที่ดี จากที่เขาชวนฉัน Chuck in Real Life (2008)
The way I see it, we have two options.จากที่ชั้นเห็น เรามีอยู่สองทางเลือก Dead Space: Downfall (2008)
Yeah, but when she said it, she had other options... แต่เวลาเธอพูดถึงมัน\ เธอก็มีสาเหตุอื่นๆด้วย Adverse Events (2008)
I know you would never agree to make it an open adoption, but I just figured maybe you never had a choice.หนูรู้พวกคุณคงไม่อยากยกหนูให้คนอื่น แต่หนูเพิ่งจะรู้ว่า.. ว่าพวกคุณไม่มีทางเลือก Birthmarks (2008)
Just because you got approved by an adoption agency doesn't mean you'll get approved by the birth mother.แค่เพราะคุณต้อง\ ได้รับการตรวจสอบจาก\ เอเย่นต์รับบุตรบุญธรรม ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง ได้รับการตรวจสอบจากแม่บังเกิดเกล้า Joy (2008)
No way she's gonna back out now. Not one of the options.ไม่เป็นหนึ่งในกรณีพิเศษ Joy (2008)
Adoption is cheating?การรับลูกบุญธรรมเป็นเรื่องโกง Joy (2008)
Adoption's a cheat, remember?การรับบุตรบุญธรรมเป็นการโกง จำได้ไหม? Joy (2008)
I was emotional because of the adoption falling through.ฉันกำลังอ่อนไหว เพราะเรื่องการรับบุตรบุญธรรม รู้สึกแย่ The Itch (2008)
Your kid is leaving the country tomorrow for an adoption. Alright?พรุ่งนี้ลูกของนายจะไปจากประเทศนี้แล้วนะ รู้บ้างไหม? Baby and I (2008)
I think sending Woo-Rahm overseas for adoption may be worse than abandoning him to Joon-Soo.ฉันคิดว่าจะไปส่งอูแรมขึ้นเครื่องวันพรุ่งนี้ อาจจะดีกว่าที่จะให้เขาอยู่กับฮาน จูนซู Baby and I (2008)
(I just went through that whole hospitalization, and now adoption? )ฉันเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล แล้วนี่ฉันยังต้องมาเจออะไรอีกล่ะ? Baby and I (2008)
Marriage? That's an option.แต่งงานเหรอ นั่นเป็นทางเลือก Heartbreak Library (2008)
We have no other option.พวกเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Our stock options were sky high... and the whole world was waiting for a revelation.ความฝันของพวกเรานั้นสูงส่ง โลกทั้งโลกกำลังรอคอยการปาฏิหารย์ Babylon A.D. (2008)
- ... I'm your only option. - So, what are you proposing?ผมจึงเป็นตัวเลือกเดียวของคุณ แล้วคุณจะเสนออะไร? The Dark Knight (2008)
My officers are going over every inch of the tunnels and bridges but with the Joker's threat, they're not an option.เจ้าหน้าที่ของฉันกำลังไป ทุกๆสะพานและอุโมง แต่เมื่อโจ๊กเกอร์ขู่มา พวกเขาไม่ใช่ทางเลือก The Dark Knight (2008)
You're all acting like there's only two options.ทำไมตัดสินใจมีทางเลือกแค่ 2ทางล่ะ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
What if flight is our only option, Linc?ถ้าที่หายไปคือเรา/Nจะหมายถึงอะไร ลิงค์ ? Breaking and Entering (2008)
Hayes Andover's option to buy this property is gonna expire by the end of the month.เรื่องที่ธนาคารเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ต้องเสร็จภายในเดือนนี้ Body of Lies (2008)
No. Losing a client is not an option.ไม่ เสียลูกค้าสักคน ไม่ใช่ทางเลือก New York, I Love You (2008)
-And what did you tell him? -The truth. It's not a viable option.แล้วคุณตอบเขาไปว่ายังไง ความจริง มันไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะทำได้ 24: Redemption (2008)
'Cause from where I sit, those are the only options;เพราะว่าจากที่ผมมองดูแล้วนี่ มันก็เป็นไปได้แค่สองอย่างนี่เอง Changeling (2008)
Look, I don't know what your other options are.ไม่อะ ฟังกูนะ, กูไม่รู้ว่า ทางเลือกมึงมีอาไรบ้าง Made of Honor (2008)
Or, option two, you could sell a few, open a bottle store, come back to the village.หรือตัวเลือกที่สองเธอขายบางส่วน เปิดร้านขายเหล้า กลับมาอยู่ที่หมู่บ้าน มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Appointments with your PO are not optional.นัดหมายกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติไม่มีทางเลือกนะ The Echo (2008)
Get out of my car. I can't believe you think it's an option.ลงไปจากรถฉัน หาเรื่องให้แล้วยังจะตามมาอีก Pineapple Express (2008)
They have only one option, to rapidly evolve their chemistry.พวกมันมีทางเลือกเพียงทางเดียว คือการพัฒนาสารเคมีอย่างรวดเร็ว The Happening (2008)
It's just an option, that's all.มันเป็นเพียงตัวเลือกที่ทั้งหมด Revolutionary Road (2008)
No. No. Like I said, it's just an option.เลขที่เช่นฉันกล่าวว่ามันเป็นเพียงตัวเลือก นั่นคือทั้งหมดที่ Revolutionary Road (2008)
Far as I can tell,we have two options.เท่าที่ฉันรู้ เรามีสองทางเลือก Dirt Nap (2008)
Which brings us to option number two.ซึ่งทำให้เหลือข้อสอง Dirt Nap (2008)
If cutting the power out there was an option,ถ้าตัดไฟได้ มันก็จะเป็นทางเลือกนึง Under & Out (2008)
We both know that's not an option.เรารู้ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่น Hell or High Water (2008)
Yeah,well,that might no longer be an option.ใช่เลย มันไม่มีทางเลือกมากหรอก Hell or High Water (2008)
That was my option.นั่นคือทางเลือกของฉัน Hell or High Water (2008)
They gave me two options.พวกมันให้ทางเลือกกับผม 2 ทาง: Scylla (2008)
That's not an option.นั่นไม่ใช่ทางออก Blow Out (2008)
Hey, whoa! What option we got?เฮ้ พวกเราจะเลือกอะไรได้? Five the Hard Way (2008)
Come on, man. What option we got?เอาน่า แบบนี้จะมีทางเลือกอะไรอีก Five the Hard Way (2008)
What are the options when you're broke in Vegas?มีทางเลือกอะไร ตอนคุณถังแตกในเวกัสหละ Five the Hard Way (2008)
There's two options really.จริงๆแล้ว มันมีทางเลือกแค่สองทางเท่านั้นแหละ 500 Days of Summer (2009)
He's cute. That'll help with the adoption but...มันน่ารัก นั่นจะช่วยให้มีคนขอมันไปเลี้ยง แต่... Hachi: A Dog's Tale (2009)
General, clearly you were the security option I should have chosen.ท่านนายพล เห็นชัดว่าท่านต้องการ ทางด้านความปลอดภัย ผมจึงถูกเรียกมา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I didn't have a lot of options.ฉันไม่มีทางเลือกมากนัก Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Especially, girls like you with options.โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงอย่างคุณที่มีทางเลือก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
option4-speed automatic transmission is available as an option.
optionAn air conditioner is available as an optional extra.
optionAn option is now under consideration.
optionI am in favor of the option.
optionIn the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.
optionPlease inform me what options are available to me.
optionShe could not state her own option.
optionThey'll be attacked it they carelessly put forth an original viewpoint so they only report on the safe option.
optionWhat payment options are available?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณสมบัติพิเศษ[N] special properties, See also: special option, Syn. ลักษณะพิเศษ, Example: โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย จึงมีราคาแพงกว่ารุ่นอื่นๆ, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ลักษณะประจำตัวที่แปลกแตกต่างไปจากธรรมดา
ทางเลือก[N] choice, See also: alternatives, option, Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิธีเลือก, วิถีทาง, Example: การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เขาพอจะทำได้, Count unit: ทาง, วิธี, Thai definition: วิถีทางที่จะเลือกตัดสินใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับเลี้ยงเป็นลูก[n. exp.] (kān rap līeng pen lūk) EN: adoption   FR: adoption (d'un enfant) [f]
คุณสมบัติพิเศษ[n. exp.] (khunnasombat phisēt) EN: special properties ; special option   
ทางเลือก[n.] (thāngleūak) EN: choice ; alternatives ; option   FR: choix [m] ; option [f] ; alternative [f]
ตราสารสิทธิ[n. exp.] (trāsān sitthi) EN: option   
ตัวเลือก[n.] (tūaleūak) EN: option ; choice ; selectness   FR: option [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPTION    AA1 P SH AH0 N
OPTIONS    AA1 P SH AH0 N Z
ADOPTION    AH0 D AA1 P SH AH0 N
OPTION'S    AA1 P SH AH0 N Z
OPTIONAL    AA1 P SH AH0 N AH0 L
OPTIONED    AA1 P SH AH0 N D
OPTIONS'    AA1 P SH AH0 N Z
ADOPTIONS    AH0 D AA1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
option    (n) (o1 p sh @ n)
options    (n) (o1 p sh @ n z)
adoption    (n) (@1 d o1 p sh @ n)
optional    (j) (o1 p sh @ n @ l)
adoptions    (n) (@1 d o1 p sh @ n z)
optionally    (a) (o1 p sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adoption {f}; Kindesannahme {f}adoption [Add to Longdo]
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right [Add to Longdo]
Aktienoption {f} | eine Aktienoption verkaufenstock option | to write a stock option [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan {m}stock option plan [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan {m}; Aktienbezugsplan {m}stock purchase plan [Add to Longdo]
Alternative {f} | Alternativen {pl}alternative; alternative choice; option | alternatives [Add to Longdo]
Aneignung {f}; Übernahme {f}adoption [Add to Longdo]
Aufbereitungsoption {f}editing option [Add to Longdo]
Erfassungsmöglichkeit {f}acquisition option [Add to Longdo]
Indexoption {f}index option [Add to Longdo]
Kannbestimmung {f}; Kannregelung {f}optional provision; discretionary provision [Add to Longdo]
Kaufoption {f}call option [Add to Longdo]
Möglichkeit {f}option [Add to Longdo]
Nulllösung {f}zero option [Add to Longdo]
Oberflächenart {f}plating option [Add to Longdo]
Option {f} | Optionen {pl} | Option am Geld | Option verfallen lassenoption | options | at-the-money option | to allow an option to lapse [Add to Longdo]
Optionsaufgabe {f}abandonment of option [Add to Longdo]
Optionspreis {m}at the money [Add to Longdo]
Sonderausstattung {f}special equipment; extra equipment; extras; optional equipment [Add to Longdo]
Sonderzubehör {m}optional accessory [Add to Longdo]
Steckstellenauswahl {f}socket option [Add to Longdo]
Verkaufoption {f}put option [Add to Longdo]
Vorkaufsrecht {n}; Option {f}option [Add to Longdo]
Vorschubangabe {f} nach dem Druckvorgangafter-advancing option [Add to Longdo]
Vorschubangabe {f} vor dem Druckvorgangbefore-advancing option [Add to Longdo]
Wahl {f} | nach Wahl des Käufers | nach Wahl des Verkäufersoption | at buyer's option | at seller's option [Add to Longdo]
Wahlfach {n}optional subject [Add to Longdo]
Wahlmöglichkeit {f}; Auswahlmöglichkeit {f}option; choice [Add to Longdo]
Wahlparameter {m}optional parameter [Add to Longdo]
auf Wunsch gegen besondere Berechnungoptional at extra cost [Add to Longdo]
Zusatzfunktion {f}additional option [Add to Longdo]
Zusatzfunktionstasten {pl}additional options keys [Add to Longdo]
außerbörslich gehandelte Option {f}over-the-counter option; OTC option [Add to Longdo]
freigestellt; fakultativoptional [Add to Longdo]
gegebenenfalls {adv} (auf Formularen) if applicable; optionally [Add to Longdo]
optional; wahlweise {adv}optionally [Add to Longdo]
wahlweise; optional {adj}optional [Add to Longdo]
wahlweises Vorzeichenoptionally signed [Add to Longdo]
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
アドプション[, adopushon] (n) adoption [Add to Longdo]
オプショナル[, opushonaru] (n) optional [Add to Longdo]
オプショナルツアー[, opushonarutsua-] (n) optional tour [Add to Longdo]
オプショナルパーツ[, opushonarupa-tsu] (n) optional parts [Add to Longdo]
オプション[, opushon] (n) option; (P) [Add to Longdo]
オプションキー[, opushonki-] (n) {comp} Option key [Add to Longdo]
オプションスイッチ[, opushonsuicchi] (n) {comp} option switch [Add to Longdo]
オプションボタン[, opushonbotan] (n) {comp} option button [Add to Longdo]
オプション契約[オプションけいやく, opushon keiyaku] (n) option contract [Add to Longdo]
オプション取引[オプションとりひき, opushon torihiki] (n) option trading; option dealing; option transaction [Add to Longdo]
コールオプション[, ko-ruopushon] (n) call option [Add to Longdo]
ジャンパオプション[, janpaopushon] (n) {comp} strapping option; jumper option [Add to Longdo]
ストックオプション[, sutokkuopushon] (n) stock option [Add to Longdo]
ストラップオプション[, sutorappuopushon] (n) {comp} strapping option; jumper option [Add to Longdo]
プット[, putto] (n) put (e.g. a put option) [Add to Longdo]
プットオプション[, puttoopushon] (n) put option [Add to Longdo]
メーカーオプション[, me-ka-opushon] (n) factory-installed option (wasei [Add to Longdo]
メニューオプション[, menyu-opushon] (n) {comp} menu option [Add to Longdo]
一択[いったく, ittaku] (n) (sl) (only) one option (game slang); one possible choice [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] (n,vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P) [Add to Longdo]
架装[かそう, kasou] (n) (1) (car) accessories; factory option; (n,vs) (2) customization (of a car) [Add to Longdo]
割込通話[わりこみつうわ, warikomitsuuwa] (vs) call-waiting (phone option) [Add to Longdo]
株式オプション[かぶしきオプション, kabushiki opushon] (n) stock option [Add to Longdo]
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] (n) basic rate (i.e. excluding optional service fees, usage charges, etc.); basic charge; base cost; base price; (P) [Add to Longdo]
権利行使価格[けんりこうしかかく, kenrikoushikakaku] (n) exercise price (of an option) [Add to Longdo]
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] (n) {comp} inherently optional token [Add to Longdo]
採択[さいたく, saitaku] (n,vs) adoption; selection; choice; (P) [Add to Longdo]
採否[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection [Add to Longdo]
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) [Add to Longdo]
自社株購入権[じしゃかぶこうにゅうけん, jishakabukounyuuken] (n) stock option [Add to Longdo]
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife [Add to Longdo]
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P) [Add to Longdo]
襲用[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) adoption; following [Add to Longdo]
初度適用[しょどてきよう, shodotekiyou] (n) first-time adoption; initial application (e.g. of a new technology) [Add to Longdo]
少なすぎる;少な過ぎる[すくなすぎる, sukunasugiru] (v1) (See 多過ぎる) to be lacking in options; to be too few [Add to Longdo]
随意[ずいい, zuii] (adj-na,n) voluntary; optional; (P) [Add to Longdo]
随意的[ずいいてき, zuiiteki] (adj-na) voluntary; optional [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P) [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n,vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) {comp} options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) [Add to Longdo]
先買権[せんばいけん, senbaiken] (n) right of first refusal; (right of) preemption; purchase option [Add to Longdo]
選択[せんたく, sentaku] (n,vs) selection; choice; option; (P) [Add to Longdo]
選択権[せんたくけん, sentakuken] (n) choice; option [Add to Longdo]
選択肢[せんたくし, sentakushi] (n) choices; alternatives; options; (P) [Add to Longdo]
選択的[せんたくてき, sentakuteki] (adj-na) selective; optional; alternative [Add to Longdo]
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate [Add to Longdo]
多者通話[たしゃつうわ, tashatsuuwa] (n) conference call (phone option); conference calling [Add to Longdo]
適用[てきよう, tekiyou] (n,vs) applying (e.g. a technology); adoption; (P) [Add to Longdo]
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp,v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, ] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid [Add to Longdo]
只好[zhǐ hǎo, ㄓˇ ㄏㄠˇ, ] without any better option; to have to; to be forced to [Add to Longdo]
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, / ] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option [Add to Longdo]
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit [Add to Longdo]
指数期权[zhǐ shù qī quán, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ, / ] index options [Add to Longdo]
收养[shōu yǎng, ㄕㄡ ㄧㄤˇ, / ] adopt; adoption [Add to Longdo]
期权[qī quán, ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ, / ] option [Add to Longdo]
选修[xuǎn xiū, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡ, / ] optional course (in school); to take an optional course [Add to Longdo]
选修课[xuǎn xiū kè, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, / ] optional course (in school) [Add to Longdo]
选项[xuǎn xiàng, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] options (as in computer software settings) [Add to Longdo]
闭锁期[bì suǒ qī, ㄅㄧˋ ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧ, / ] lock-up period (on stock options) [Add to Longdo]
领养[lǐng yǎng, ㄌㄧㄥˇ ㄧㄤˇ, / ] adoption; to adopt a child [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オプション[おぷしょん, opushon] option [Add to Longdo]
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
メニューオプション[めにゅーおぷしょん, menyu-opushon] menu option [Add to Longdo]
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]
任意信号[にんいしんごう, nin'ishingou] optional [Add to Longdo]
任意選択構成要素[にんいせんたくこうせいようそ, nin'isentakukouseiyouso] optional (O) component [Add to Longdo]
任意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities [Add to Longdo]
不定ファイル[ふていファイル, futei fairu] optional file [Add to Longdo]
文脈上の選択字句[ぶんみゃくじょうのせんたくじく, bunmyakujounosentakujiku] contextually optional token [Add to Longdo]
文脈上の選択要素[ぶんみゃくじょうのせんたくようそ, bunmyakujounosentakuyouso] contextually optional element [Add to Longdo]
補助語[ほじょご, hojogo] optional word [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top