Search result for

opponent's

(25 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opponent's-, *opponent's*, opponent'
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The true path to victory is to find your opponent's weakness and make him suffer for it.การที่จะเอาชนะศัตรูได้ เจ้าจะต้องหาจุดอ่อน เพื่อใช้ทรมานมัน Kung Fu Panda (2008)
In any deal, you need to know your opponent's breaking point.ในการตกลงทุกอย่าง คุณจำเป็นต้องรู้จุดยืนของคู่ต่อสู้ Frost/Nixon (2008)
One must know when to sacrifice a rook to take the opponent's kingเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรยอมเสียเรือ เพื่อรักษาขุน Three Kingdoms (2008)
Move with haste now, for when the 60 second timer hits zero the one who has given the most flesh will release their bindings while the gears on your opponent's head will engage,piercing their skullรีบหน่อยแล้วกัน แกมีเวลาแค่ 60 วินาที และเมื่อเวลานั้นมาถึง คนที่สังเวยเลือดเนื้อมากกว่า จะเป็นอิสระ ส่วนผู้แพ้ จะโดนสลักทิ่มเข้าไปถึงสมอง Saw VI (2009)
- Your opponent's supposed to raise your game,หวังว่าเพื่อนเธอคงทำให้เกมสนุกขึ้นนะ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
- He understood the exercise... to exploit your opponent's weakness.- เขาเข้าใจ การใช้ประโยชน์ จากจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม Confidence (2012)
Players are convinced that a cheater can somehow see his opponent's han.ผู้เล่น เชื่อว่าสิบแปดมงกุฎ อย่างใดสามารถมองเห็น ฝ่ายตรงข้ามของเขาฮัน. Runner Runner (2013)
And her opponent's right there.และฝ่ายตรงข้ามของเธอออกได้เลย We Are Family (2013)
It's my opponent's newest attack ad. Conrad Grayson:โฆษณาโจมตีฝ่ายตรงข้ามตัวใหม่น่ะ Engagement (2013)
You may not have driven the final nail in my opponent's coffin, but by recording your conversation with the governor's wife about his tragic heart condition, you deftly made the public aware of his imminent need of one.คุณอาจจะไม่ได้เป็นคน ส่งศัตรูของผมลงโลง แต่ด้วยการบันทึกการสนทนาของคุณ กับภรรยาของท่านผู้ว่าฯ เรื่องความน่าอนาถใจ Truth: Part 1 (2013)
Grandmasters never applaud an opponent's victory, but I guess this is something no one has ever seen before.แกรนด์มาสเตอร์ไม่เคยปรบมือ ให้ชัยชนะของคู่แข่ง แต่นี่คงเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน Pawn Sacrifice (2014)
The one who first succeeds in pocketing his five balls in the opponent's pocket, wins.คนแรกที่แทงลงห้าลูก ลงหลุมของฝั่งตรงข้าม เป็นผู้ชนะ Flying Home (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opponent'sThe champion's experience submitted to the young opponent's power.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินดาย[v.] (kindāi) EN: ake off the opponent's all chesses   

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPONENT'S    AH0 P OW1 N AH0 N T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push [Add to Longdo]
サミング[, samingu] (n) thumbing (in boxing, poking a thumb in one's opponent's eye) [Add to Longdo]
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P) [Add to Longdo]
押っ付け[おっつけ, ottsuke] (n) technique of holding one's opponent's arm to prevent him from getting a hold on one's belt (Sumo) [Add to Longdo]
横四方固め[よこしほうがため, yokoshihougatame] (n) {MA} yoko-shiho-gatame (judo hold in which the opponent's shoulders and hips are pinned) [Add to Longdo]
下手[へた, heta] (n) (1) humble position; inferior; (2) underarm grip on opponent's belt (sumo); (P) [Add to Longdo]
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo) [Add to Longdo]
寄り切り[よりきり, yorikiri] (n) (sumo) holding opponent's belt while pushing from the ring [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top