ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opaque

OW0 P EY1 K   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opaque-, *opaque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opaque[ADJ] มัว, See also: ไม่ใส, ขุ่น, ทึบแสง, Syn. dim, cloudy, murky, Ant. transparent, translucent
opaque[ADJ] คลุมเครือ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. obscure, Ant. clear, lucid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid

English-Thai: Nontri Dictionary
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
opaqueทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque areaพื้นที่ทึบแสง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque materialวัสดุฝ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
opaque projectorเครื่องฉายภาพทึบแสง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
opaque objectวัตถุทึบแสง, วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
opaqueness[โอะเพค-เน็ซ] (n ) ขุ่น, ทึบ, มัว, ไม่ใส, อับแสง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sheriff Corbin's murder are opaque at best.ในคดีฆาตกรรมนายอำเภอ คอร์บิน มันเป็นเรื่องคลุมเครือที่สุด Blood Moon (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาถั่ว[N] eye affected by cataract, See also: opaque spot on the cornea, Ant. ตาดี, Example: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ทึบแสง[V] opaque, See also: dim
ทึบ[ADJ] opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับแสง[adj.] (apsaēng) FR: opaque
ไม่โปร่งแสง[adj.] (mai prōngsaēng) EN: opaque   FR: opaque
ไม่โปร่งใส[adj.] (mai prōngsai) EN: murky ; opaque   
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
สีทึบ[n. exp.] (sī theup) EN: opaque colour   FR: couleur opaque [f]
ตะกั่วแดง[n. exp.] (takūa daēng) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar   FR: minium [m] ; cinabre [m]
ทึบ[adj.] (theup) EN: opaque   FR: opaque

CMU English Pronouncing Dictionary
OPAQUE OW0 P EY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opaque (j) ˈoupˈɛɪk (ou1 p ei1 k)
opaquely (a) ˈoupˈɛɪkliː (ou1 p ei1 k l ii)
opaqueness (n) ˈoupˈɛɪknəs (ou1 p ei1 k n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透明[bù tòu míng, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] opaque, #26,332 [Add to Longdo]
涅白[niè bái, ㄋㄧㄝˋ ㄅㄞˊ, / ] opaque white [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] opaque; white quartz [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オペーク[, ope-ku] (n) opaque [Add to Longdo]
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) [Add to Longdo]
遮光カーテン[しゃこうカーテン, shakou ka-ten] (n) lined curtain; opaque curtain [Add to Longdo]
乳色[にゅうしょく;ちちいろ, nyuushoku ; chichiiro] (n) milk white; opaque white [Add to Longdo]
濃茶[こいちゃ, koicha] (n) exceptionally dark, opaque matcha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opaque \O*paque"\, n.
   That which is opaque; opacity. --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opaque \O*paque"\, a. [F., fr. L. opacus. Cf. {Opacous}.]
   [1913 Webster]
   1. Impervious to the rays of light; not transparent; as, an
    opaque substance.
    [1913 Webster]
 
   2. Obscure; not clear; unintelligible. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opaque
   adj 1: not transmitting or reflecting light or radiant energy;
       impenetrable to sight; "opaque windows of the jail";
       "opaque to X-rays" [ant: {clear}]
   2: not clearly understood or expressed [syn: {opaque},
     {unintelligible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top