ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opaline

OW1 P AH0 L IY2 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opaline-, *opaline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opaline[ADJ] ที่มีสีน้ำนมแวววาว, Syn. opalescent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal

CMU English Pronouncing Dictionary
OPALINE    OW1 P AH0 L IY2 N
OPALINES    OW1 P AH0 L IY2 N Z

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opaline \O"pal*ine\, a. [Cf. F. opalin.]
   Of, pertaining to, or like, opal in appearance; having
   changeable colors like those of the opal.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opaline \O"pal*ine\, n.
   1. An opaline variety of yellow chalcedony.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Opal glass.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. An opaline color or expanse.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opaline
   adj 1: having a play of lustrous rainbow colors; "an iridescent
       oil slick"; "nacreous (or pearlescent) clouds looking
       like mother-of-pearl"; "a milky opalescent (or opaline)
       luster" [syn: {iridescent}, {nacreous}, {opalescent},
       {opaline}, {pearlescent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top