Search result for

nute

(54 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nute-, *nute*
Possible hiragana form: ぬて
English-Thai: Longdo Dictionary
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comminute(คอม'มะนิวทฺ) {comminuted,comminuting,comminutes} vt. บดให้ละเอียด,บดให้เป็นผง adj. เป็นผง,เป็นเศษเล็ก ๆ, See also: comminution n. ดูcomminute, Syn. pulyerize
comminuted fracturen. ชิ้นกระดูกแตกหัก
cornuted(คอร์นู'ทิด) adj. มีเขา,เป็นรูปเขา,เป็นมุม,
last-minute(ลาสทฺ'มินนิท) นาทีสุดท้ายในนาทีวิกฤติ,ในระยะเวลาที่สำคัญที่สุด
minute(มิน'นิท) n. นาที,ระยะเวลาอันสั้น,การสรุป,บันทึกความจำ, adj. ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว,ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ,เล็กมาก,เล็กน้อยมาก,ไม่สำคัญ,สำคัญเล็กน้อย,เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt. จับเวลาเป็นนาที,บันทึกเป็นนาที, See also: minuteness n. minu
minute hand(มิน'นิท-) n. เข็มบอกนาทีของนาฬิกา
minutely(มิน'นิทลี) adj.,adv. ทุกนาที,เกิดขึ้นทุกนาที adv. อย่างละเอียด,ในรายละเอียด
pages per minuteใช้ตัวย่อว่า ppm. (อ่านว่า พีพีเอ็ม) เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มี

English-Thai: Nontri Dictionary
minute(adj) เล็กมาก,ละเอียด,ประณีต,พิถีพิถัน
minute(n) นาที,รายงานการประชุม,ลิปดา
minuteness(n) ความละเอียดลออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
En route to Coruscant to stand trial for war crimes, evil separatist leader Nute Gunray has broken free of his Jedi escort.ระหว่างการเดินทางไปยังคอรัสซัง เพื่อตัดสินคดีอาชญากรรมสงคราม ผู้นำปีศาจของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้ฝ่ากองกำลังคุ้มกันของเจไดออกมา Lair of Grievous (2008)
The Separatist leader Nute Gunray has promised to support us with a very generous relief effort.ผู้นำของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้สัญญาว่าจะสนับสนุนเรา ด้วยความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านอย่างเหลือเฟือ Bombad Jedi (2008)
Nute Gunray cannot be trusted.นูต กันเรย์ไว้ใจไม่ได้ Bombad Jedi (2008)
Nute Gunray.นูต กันเรย์ Cloak of Darkness (2008)
But if it's destroyed with the ship, Nute Gunray won't get it either.แต่ถ้ามันถูกทำลายไปพร้อมๆ กับยาน นูต กันเรย์ก็จะไม่ได้มันไปเช่นกัน Holocron Heist (2009)
That I needed a nute to.บอกว่าขอเวลาคิดเดี๋ยว Bad Blood (2010)
because when his diet crashes and burns into a giant pile of nutella, i'm the one he's gonna blame.เราะเมื่อไรที่เขาอดอาหาร หรือออกกำลังกาย เริ่มมีกอง Nutella เต็มไปหมด ผมคือคนที่เขาจะโทษทันที Phil on Wire (2011)
We got 12 bottles of water, 56 beers, two vodkas, four whiskeys, six bottles of wine, tequila, Nutella, cheese, pizza, eggs, bananas, apples, bacon, steaks, pancake mix, CT Crunch, milk, ketchup, a Milky Way,เรามีน้ำ 12 ขวด เบียร์ 56 ว้อดก้า 2 วิสกี้ 4 ไวน์อีก 6 เตกีล่า นูเทลล่า ชีส พิซซ่า ไข่ กล้วย แอปเปิ้ล เบค่อน สเต็ก This Is the End (2013)
Your LBS starts acting up, you can have a finger scoop of Nutella, okay?น้ำหนักแกก็ขึ้นเอาๆ นี่หว่า แกเคยเอานิ้วจิ้มนูเทลล่าช่ายมั้ย? This Is the End (2013)
One finger scoop of Nutella. Fair.เอาหนึ่งนิ้วจิ้มนูเมลล่า เออ แฟร์ว่ะ This Is the End (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment
เดี๋ยวก่อน[X] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment   FR: un instant !
ห้านาทีแรก[n. exp.] (hā nāthī raēk) EN: the first five minutes   FR: les cinq premières minutes [fpl]
จนกระทั่งนาทีสุดท้าย[X] (jonkrathang nāthī sutthāi) FR: jusqu'à la dernière minute
จนนาทีสุดท้าย[X] (jon nāthī sutthāi) FR: jusqu'à la dernière minute
จดบันทึก[v. exp.] (jot bantheuk) EN: take down the minutes   FR: répertorier
จดบันทึกการประชุม[v. exp.] (jot bantheuk kān prachum) EN: do the minutes ; take the minutes   

CMU English Pronouncing Dictionary
NUTE    N Y UW1 T

German-Thai: Longdo Dictionary
Minute(n) |die, pl. Minuten| นาที
Minuten(n) |pl.|, See also: die Minute

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nutenfräser {m}keyway cutter [Add to Longdo]
Nutenmeißel {m}grooving chisel [Add to Longdo]
Nutenstanzmaschine {f}notcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
たった今[たったいま, tattaima] (adv) just now; a moment ago; this very minute [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute [Add to Longdo]
もうちょっとしたら[, mouchottoshitara] (exp) in a little while (referring to the very near future on the order of minutes); in a bit [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
や否や[やいなや, yainaya] (exp) (1) the minute (that) ...; no sooner than ...; (2) whether or not [Add to Longdo]
ウィンドウズエヌティー[, uindouzuenutei-] (n) {comp} WindowsNT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ふん, fun] minute [Add to Longdo]
エヌティーティーディレクトリ[えぬていーていーでいれくとり, enutei-tei-deirekutori] NTT Directory [Add to Longdo]
エヌティーピー[えぬていーぴー, enutei-pi-] NTP [Add to Longdo]
エヌエヌティーピー[えぬえぬていーぴー, enuenutei-pi-] NNTP [Add to Longdo]
ウィンドウズエヌティー[ういんどうずえぬていー, uindouzuenutei-] WindowsNT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top