Search result for

nolly

(704 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nolly-, *nolly*, nol
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nolly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nolly*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
alkylphenol (n ) a family of organic compounds obtained by the alkylation of phenols. The term is usually reserved for commercially important propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol and related "long chain alkylphenols" (LCAPs). Methylphenols and ethylphenols are also alkylphenols, but they are more commonly referred to by their specific names, cresols and xylenols.
Hypersomnolence (n ) การนอนหลับมากเกินไป

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
biotechnology (n ) 生物工学

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knoll[N] โคก, See also: มูลดิน, โขด, เทิน, ปลายเนิน, Syn. hill, hump
canola[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่งปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ เมล็ดสามารถทำน้ำมันได้, Syn. rape
phenol[N] กรดคาร์บอลิกจากน้ำมันดิน (ยาฆ่าเชื้อและสังเคราะห์สารอินทรีย์)
ethanol[N] เอธิลอัลกอฮอล์, See also: อัลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นของหมัก, Syn. acetaldechyde
eugenol[N] น้ำมันที่ไม่มีสีจากต้นกานพลู, See also: น้ำมันที่ไม่มีสีจากต้นกานพลู ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดในทางทันตกรรมและใช้ทำน้ำหอม
lanolin[N] ไขมันที่ได้จากขนแกะ, Syn. lanoline
monolog[N] บทพูดคนเดียว, Syn. monolog, soliloquy, talk
lanoline[N] ไขมันที่ได้ขนแกะ, Syn. lanolin
linoleum[N] เสื่อน้ำมัน
magnolia[N] ต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
monolith[N] หินหรือเสาหินขนาดใหญ่ก้อนเดียว, See also: รูปปั้นหินขนาดใหญ่ก้อนเดียว
penology[N] การศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำผิด, See also: ทัณฑวิทยา, Syn. penalization
Seminole[N] ชาวอินเดียนแดงเผ่า Muskogean
Sinology[N] การศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีน
crinoline[N] กระโปรงที่สวมบนสุ่ม (เพื่อให้กระโปรงบานออก), Syn. hoop skirt
ethnology[N] ชาติพันธุ์วิทยา, See also: การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
monologue[N] บทพูดคนเดียว, Syn. monolog, soliloquy, talk
phonology[N] การศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา
poenology[N] ทัณฑวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา, Syn. penology
somnolent[ADJ] ง่วงนอน, See also: อยากจะนอน, Syn. sleepy, drowsy, slumberous, Ant. wakeful
actinology[N] วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวกับรังสีของแสงและปฏิกิริยาของแสง
immunology[N] ภูมิคุ้มกันวิทยา, See also: การศึกษาถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
monolithic[ADJ] ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก, Syn. gigant, immense, massive
monologist[N] ผู้พูดคนเดียว
phrenology[N] การศึกษาเกี่ยวกับอำนาจจิต
technology[N] เทคโนโลยี, See also: การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ, วิทยาศาสตร์ประยุกต์
technology[N] เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี
campanology[N] การศึกษาเกี่ยวกับระฆังและศิลปะของเสียงระฆัง
chronologic[ADJ] ที่เป็นตามลำดับเวลา, Syn. chronological, temporal
criminology[N] อาชญวิทยา
monolingual[ADJ] ซึ่งพูดหรือเขียนเพียงภาษาเดียว
monologuist[N] ผู้พูดคนเดียว
terminology[N] คำศัพท์เฉพาะทาง, See also: , Syn. nomenclature, specification
Kremlinology[N] การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย, Syn. Sovietology
snollygoster[N] คนที่มุ่งหาผลประโยชน์เพื่อตนเองมากกว่าอย่างอื่น, See also: โดยเฉพาะนักการเมือง (คำสแลง)
technologist[N] ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
biotechnology[N] เทคโนโลยีชีวภาพ
chronological[ADJ] ตามลำดับเวลา, Syn. chronologic, in sequence, sequent
criminologist[N] ตำรวจที่ทำหน้าที่สืบสวน
endocrinology[N] วิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
technological[ADJ] ทางเทคโนโลยี, See also: เกี่ยวกับเทคโนโลยี
Kremlinologist[N] ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย, Syn. Sovietologist
high technology[N] เทคโนโลยีชั้นสูง, See also: เทคโนโลยีล้ำหน้า, Syn. high tech

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
aminolipidfatty acid ester ของแอลกอฮอลล์ที่ประกอบด้วย nitrogen ในรูป amino
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
anolyte(แอน' นะไลท) n. ส่วนของ electrolyte ที่ใกล้ขั้วบวกระหว่างขบวนการ electrolysis (ano (de) + (electro) lyte)
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronologicadj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
chronologicaladj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronology(คระนอล'ละจี) n. วิชาลำดับวันเดือนปี
criminology(คริมินอล'โลจี) n. อาชญากรรมวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากร., See also: criminologic adj. ดูcriminology criminological adj. ดูcriminology criminologist n. ดูcriminology
demonolatryn. การบูชาภูตผีปีศาจ
ethnology(เอธนอล'โลจี) n. ชาติวงศ์วิทยา,ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา., See also: ethnologic adj. ดูethnology ethnological adj. ดูethnology ethnologist n. ดูethnology
extended technologyเทคโนโลยีแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XT (อ่านว่า เอกซ์ที) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่ม เพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ
granola(กระโน'ละ) n. อาหารเช้าที่ประกอบด้วยน้ำนมใส่ผลไม้แห้ง,ผลไม้เปลือกแข็ง,ข้าว
immunology(อิมมะนอล'โลจี) n. ภูมิคุ้มกันวิทยา, See also: immunological adj. adv. immunologist n.
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
knoll(โนล) {knolled,knolling,knolls} n. เนินเขากลมเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,โคก,เนิน,ดอย,การตีระฆัง vt. เคาะระฆัง. vi. (ระฆัง) เปล่งเสียง, See also: knolly adj., Syn. hillock
lanolin(แลน'นะลิน) n. ไขมันขนแกะมีน้ำผสมอยู่25-30%., Syn. lanoline,wool fat.
linoleum(ไล'โน,ไล'โนเลียม) n. พรมน้ำมันฝ้าย,สิ่งทออาบน้ำมัน,สลักนูนของพรมน้ำ
magnolia(แมกโนล'เลีย) n. ต้นไม้พุ่มจำพวก Magnolia
menology(มินอล'โลจี) n. ปฏิทินของเดือนต่าง ๆ
monolatry(มะนอล'ละทรี) n. การบูชาพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น., See also: monolater n. monolatrous adj.
monolith(มอน'นะลิธ) n. หินขนาดใหญ่มากก้อนเดียว.
monolog(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
monologue(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
oceanology(โอซะนอล'ละจี) n. = oceanography (ดู), See also: oceanological adj.
paleethnology(เพลีเอธนอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โบราณ., See also: paleethnologic adj. paleethnological adj. paleethnologist n.
palynology(แพลลีนอล'โลจี) n. แป้งเซลล์วิทยา
penology(พีนอล'โลจี) n. ทัณฑวิทยา, See also: penological adj. penologist n. นักทัณฑวิทยา, Syn. criminology
phenol(ฟี'นอล) n. carbolic acid, See also: phenolic adj.
phrenology(ฟรีนอล'โลจี) n. การศึกษาถึงอำนาจ และคุณภาพของจิต จากรูปร่างสัณฐานของกะโหลกศีรษะ., See also: phrenological adj. phrenologist n.
sinology(ไซนอล'ละจี) n. จีนวิทยา, See also: Sinological adj.
somnolent(ซอม'นะเลินทฺ) adj. ง่วง,ง่วงหลับ,ง่วงนอน,อยากจะนอน,ทำให้หลับ., See also: somenolence,somnolency n., Syn. sleepy
technological(เทคนะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคโนโลยี,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม,เกิดจากการเจริญทางด้านเทคนิคการผลิต., Syn. technologic
technology(เทคนอล'โลจี) n. วิชาที่เกี่ยวกับศิลปของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และอื่น ๆ ,ประยุกต์วิทยา,วิชาการ,เทคโนโลยี, See also: technologist n.
terminology(เทอ'มะนอล'โลจี) n. คำศัพท์,วิชาว่าด้วยคำศัพท์,ระบบคำศัพท์., See also: terminological adj.
uranology(ยูระนอล'โลจี) n. =uranography (ดู) ,เรื่องเขียนเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้า.
windows new technologyใช้ตัวย่อว่า Windows NT (อ่านว่า วินโดว์สเอ็นที) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
x-ray technologyn. รังสีเทคนิค

English-Thai: Nontri Dictionary
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์
criminology(n) อาชญากรรมวิทยา
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา,ชาติวงศ์วิทยา
knoll(n) โคก,ดอย,ปุ่มเล็กๆ
linoleum(n) พรมปูพื้นสักหลาด,พรมน้ำมัน
magnolia(n) ดอกแม็กโนเลีย
monolith(n) หินก้อนใหญ่,เสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์
monologue(n) ละครคนเดียว
phrenology(n) การทายนิสัยจากรูปกะโหลกศีรษะ
somnolent(adj) ง่วง
technology(n) วิชาเทคนิค,เทคโนโลยี,วิชาช่าง,วิชาการ
terminology(n) ศัพท์เฉพาะ,ระบบคำศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phenomenologyปรากฏการณ์วิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
palynologyเรณูวิทยา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phonoliteหินโฟโนไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poenology; penologyทัณฑวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phast-change technologyเทคโนโลยีการเปลี่ยนสภาวะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenologistนักชีวภูมิอากาศวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenologyชีวภูมิอากาศวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penology; poenologyทัณฑวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penologyทัณฑวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penologyทัณฑวิทยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhinolaliaเสียงพูดจมูกบี้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinolaryngologyวิทยานาสิกลาริงกซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinologistนาสิกแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinologyนาสิกวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiological technologyเทคโนโลยีรังสี, ประยุกตวิทยารังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiologist; roentgenologistรังสีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiology; roentgenologyรังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiology, dental; roentgenology, dentalทันตรังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioparent; radiolucent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenologist; radiologistรังสีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenology; radiologyรังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenology, dental; radiology, dentalทันตรังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenolucent; radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Reynolds numberเลขเรย์โนลดส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
radiotransparent; radiolucent; radioparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenoparent; radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenologyวิทยาม้าม, ปิหกวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spread spectrum technologyเทคโนโลยีการแผ่สเปกตรัม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stratigraphic terminologyศัพท์ลำดับชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
splanchnolith; enterolithนิ่วลำไส้ [มีความหมายเหมือนกับ coprolith; faecalith; fecalith; stercolith; stercorolith] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnologia; splanchnologyวิทยาอวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnology; splanchnologiaวิทยาอวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguinolent-มีสีเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, monolithicเอกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenolysisการสลายม้าม, การทำลายม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, monolateral; strabismus, monocular; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, unilateral; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, uniocular; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateralตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somnolence๑. ความง่วง [มีความหมายเหมือนกับ somnolentia ๑]๒. อาการง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somnolent๑. -ง่วง๒. -ง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somnolentia๑. ความง่วง [มีความหมายเหมือนกับ somnolence ๑]๒. อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organologyอวัยววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidental inclusion; xenolithหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
administrative technologyวิทยาการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
audiovisual technologyวิทยาเทคนิคโสตทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthenolithแอสทีโนลิท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
age, chronologicalอายุตามปฏิทิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bipolar technologyเทคโนโลยีสองขั้ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา, การประยุกต์เอาระเบียบวิธีการ แนวความคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตผลอันเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Nanotechnologyนาโนเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyclonol antibodiesโพลิโคลนอลแอนติบอดีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Network technologyเทคโนโลยีเครือข่าย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photonics technologyเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical thin film technologyเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clean technologyเทคโนโลยีสะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded technologyเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technology transfer การถ่ายทอดเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dental technologyเทคโนโลยีทางทันตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Language processing technologyเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Security technologyเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sensor technologyเทคโนโลยีเซนเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printed circuit board technologyเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photonics technologyเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Marine biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creative ability in technologyความสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Educational technologistนักเทคโนโลยีทางการศึกษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bluetooth technologyเทคโนโลยีบลูทูธ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Surface (Technology)พื้นผิววัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyphenolโพลิฟีนอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phenol oxidaseฟีนอลออกซีเดส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Membrane (Technology)เมมเบรน (เทคโนโลยี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Immunological adjuventสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด
คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Appropriate technologyเทคโนโลยีที่เหมาะสม [เศรษฐศาสตร์]
Choice of technologyการเลือกใช้เทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
High technology industryอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry, อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry [เศรษฐศาสตร์]
Technological capacityวิสัยสามารถทางเทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Phenologyชีวภูมิอากาศวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
National Electronics and Computer Technology Centerศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Metal and Materials Technology Centerศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Science and Technology Development Agencyสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enology (n) การศึกษาเรื่องไวน์, การทำไวน์ และการปลูกองุ่น
See also: S. viticulture,
immunological[อิมมิวโนโลจิคอล] (n) การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน
limnologist[ลิมโนโลจิสต์] (n) นักชลธีวิทยา
nolo contendereแก้ฟ้องในความผิดที่ไม่ได้กระทำแต่ต้องโทษ
Penological Practiceส่วนทัณฑปฎิบัติ
psychoneuroimmunology (n ) จิตประสาทภูมิคุ้มกัน; การแพทย์สาขาที่เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์มีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร
radiological technologist[เรดิโอโลจิคัล เทคโนโลจีส] (n uniq ) นักรังสีเทคนิค
retinol (n vi vt modal ver) ครีมชลอความแก่ ที่มีผลดี และราคาแพง
somnolenceง่วงนอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Knoll.Knoll. Buffalo Soldiers (2001)
Nolan!Nolan! Snap Out of It (2013)
Nolan?- Nolan? Beasts of Burden (2014)
Show it to an immunologist, they'll see autoimmune.เอามันไปให้นักภูมิคุ้มกันวิทยาดู เขาอาจจะเห็นว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
I already showed it to an immunologist.ฉันเอาไปให้นักภูมิคุ้มกันวิทยาดูแล้ว Dying Changes Everything (2008)
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Start getting interested in financial technology.เริ่มสนใจเรื่องการเงินบ้าง Heartbreak Library (2008)
It had aqueducts and paved roads and technology that wouldn't be seen again for 5,000 years.มีระบบปะปาและถนน และเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเคยเห็นอีกใน 5,000 ปี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's not possible, even with today's technology, it would shatter.มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าทำด้วย เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ มันควรแตก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It was a city of supreme beings with technologies and paranormal abilities.เมืองของสิ่งเหนือธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี และ ความสามารถเหนือธรรมชาติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The Nolan Foundation, despite their good intentions, thinks this place is a large nuisance as it is.มูลนิธิโนลัน แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่เขาคิดว่าที่นี่ก็รบกวนมากอยู่แล้ว.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
- So technological.- ดูไฮเทคจัง WarGames: The Dead Code (2008)
Manolo, just check my collar, will you?มาโนโล เช็คปกเสื้อผมทีสิ Frost/Nixon (2008)
but Manolo here is a lover of dogs, and he hates me to defame animals.แต่ มาโนโล คนนี้เป็นคนรักสุนัข และเขาไม่ชอบให้ผมดูถูกสัตว์ Frost/Nixon (2008)
Manolo found it.- มาโนโล่เจอน่ะ Burn After Reading (2008)
Manolo found like this CD just lying in a locker, a locker floor, ladies' locker.มาโนโล่เจอซีดีอยู่ในล็อกเกอร์ - ชั้นล็อกเกอร์ของผู้หญิงน่ะ Burn After Reading (2008)
Manolo, you didn't find this.มาโนโล่ นายไม่เห็นนะ Burn After Reading (2008)
And Manolo running around like crazy.มาโนโล่วิ่งวุ่นเหมือนคนบ้า Burn After Reading (2008)
That's all Manolo found.นั่นมาโนโล่เจอมา Burn After Reading (2008)
What, are we gonna tell Manolo to scoop some more secret spy shit off the locker floor?แล้วเราจะให้มาโนโล่ ไปค้นของในล็อกเกอร์สายลับมาเหรอ Burn After Reading (2008)
Helen Reynolds' son.ผมลูกชายของเฮเลน เรย์โนล์ด The Echo (2008)
Bobby Reynolds.บ๊อบบี้ เรย์โนล์ The Echo (2008)
Mr. Reynolds, do you know what day it is today?นาย Reynolds, คุณรู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไร The Echo (2008)
Mr. Reynolds?Mr. Reynolds? The Echo (2008)
Mr. Reynolds?Mr. Reynolds? The Echo (2008)
- Cynthia Nolan?- ซินเธีย โนแลน ? Pilot (2008)
Brain: Nanotechnologically combined neurons.สมอง ทำมากจากเซลล์ประสาทเทียม ที่ผลิตจากนาโนเทคโนโลยี Cyborg Girl (2008)
You mixed athenol and nitric acid with the alcohol.คุณผสมแอลกอฮอลล์กับกรดไนตริคที่อยู่ในรูปแอลกอฮอลล์ หรือมีรสแอลกอฮอลล์อยู่ Pathology (2008)
We're calling it GORT, Genetically Organized Robotic Technology.เราเรียกมันว่า GORT Genetically Organized Robotic Technology The Day the Earth Stood Still (2008)
You must have some technology that could solve our problem.คุณต้องมีเทคโนโลยีอะไรซักอย่าง ที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Your problem is not technology.ปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีหรอก The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm spending my summer with Shane. We're going surfing in Honolulu.หนูจะอยู่กับเชนทั้งซัมเมอร์เลย \ จะไปโฮโนลูลูด้วย Loyal and True (2008)
Technologically possible, yeah.เป็นไปได้, ในทางเทคนิค Shut Down (2008)
The latest fashion in gps technology.ไอเครื่องติดตาม gps อันมันสมัยนี่ The Price (2008)
But the same technology resurfaced within a year in a game.แต่เทคโนโลยีเดียวเดิม Nกลับถูกนำมาใช้ในปีเดียวกัน กลายเป็นเกม Gamer (2009)
The beauty of nanotechnology.ความล้ำเลิศของนาโนเทคโนโลยี G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Meet the genius behind all my nanotechnology.เชิญพบอัจฉริยะ.. เบื้องหลังของนาโนเทคโนโลยี G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Once at maximum velocity, Mach 5, not even the Joes have the technology to catch them.ด้วยความเร็วสูงสุด 5 มัค ของมัน แม้แต่พวก จีไอโจ ก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรจะตามมันทัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The Shield creates defensive technology, like high-tech bunkers, which are supposed to protect one from anything from a nuclear blast to a nanomite warhead.ส่วนเกราะมีหน้าที่สร้างเทคโนโลยีป้องกัน เช่น บังเกอร์ไฮเทค เช่น สามารถป้องกันอาวุธ ได้จากทุกอย่าง ตั้งแต่ระเบิดนิวเคลียร์ จนถึงหัวรบนาโนไมท์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Agent Reynolds.เจ้าหน้าที่ เรย์โนลด์. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
He firebombed the village before anyone could get there, and UN officials had a hard time believing that Juma had the technology or expertise to develop such a weapon.เขาทำการระเบิดทำลายหมู่บ้านนั้น ก่อนที่จะมีใครเข้าไป และ จนท. Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
The technology and the expertise.ทั้งเทคโนโลยี และ ความสามารถ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Ma'am, we have evidence that Starkwood provided Juma with technological support and intelligence.ท่านครับ เรามีหลักฐาน ว่าสตาร์ควูดช่วยจูม่า ด้วยเทคโนโลยีและให้ข้อมูลข่าวกรอง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
And what really set it off was when he insulted me about my, you know- all my personology books.ปรากฏว่าเขาไม่ชอบใจ และที่ทำให้แย่สุด ๆ คือ ตอนเขาดูถูกฉันเกี่ยวกับ The Girlfriend Experience (2009)
To a jury, she's Christina Hampton, Technology Consultant.ในสายตาลูกขุน \ คริสติน่า เฮมตั้น เป็นที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี Prison Break: The Final Break (2009)
Burkett% Randle Wash and Grow Shampoo, enriched with activated Partizonol.แชมพูรักษาเส้นผมเบอร์เก็ตแอนด์แรนเดิล เส้นผมหนาขึ้นด้วยสารพาร์ทิโซนอล Duplicity (2009)
- "Partizonol 6.1 ."-"พาร์ทิโซนอล 6.1" Duplicity (2009)
They haven't delivered the patent yet, Claire. It's an open technology.ตอนนี้ มันยังไม่ถึงมือผู้บริโภค ทุกอย่างเปิดกว้าง Duplicity (2009)
Because, as we discovered, their technology is actually engineered in a biological manner to interact exclusively with their DNA.เนื่องจากที่เราค้นพบ เทคโนโลยีของพวกเขาเป็นจริง อาวุธถูกผลิตในลักษณะทางชีววิทยา เพื่อเชื่อมโยงกับ DNA ของพวกมัน District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nolAmerica is ahead in space technology.
nolEach science has its own terminology.
nolOld words often take on new meanings because of inventions and technology.
nolWhen did the word "biotechnology" come into common use?
nolImproved medical technology has been one of the spin-offs of the space program.
nolMan should make peaceful use of technologies.
nolModern technology presents many things.
nolThe technological develops surely.
nolThey are living it up in Honolulu.
nolWe live in the age of technology.
nolThe fun thing about this job is that the technology is continually advancing so it continues to be stimulating.
nolThe ship sails for Honolulu tomorrow.
nolA revolution has occurred in technology.
nolTechnology has made different cultures.
nolJust press the button and a clear photo will be produced by the latest technology.
nolTechnology is in itself meaningless unless it serves mankind.
nolDay by day and month by month Internet technology is growing. Actually make that second by second and minute by minute.
nolWe returned to Honolulu on April 2.
nolJapan achieved a remarkable development in industrial technology after the war.
nolFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.
nolJapan is highly competitive in high technology industries.
nolThe airplane is schedule to arrived at Honolulu tomorrow morning.
nolArnold teaches us to see the object as it really is.
nolMoving money and technology from one side of the globe to the other is not enough.
nolIt's an unusually easy to drink potato shochu with the potato's smell held down to the lowest level through use of the latest biotechnology.
nolModern technology has made our lives more comfortable.
nolHe came back by way of Honolulu.
nolMy father is to arrive in Honolulu at 4:30 p.m.
nolTechnology has given us immense power.
nolWhy didn't modern technology develop in China?
nolWhat's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?
nolScience and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.
nolNew technology is applied to that plane.
nolMan hopes to master nature with science and technology.
nolTechnological innovation brought about the rapid progress of the information industry.
nolOpen source is the engine that drives technological innovation.
nolIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
nolAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
nolTechnology will make a lot of progress in the nineties.
nolBiotechnology will bring about a revolution in agriculture.
nolOur company needs someone who is at home in advanced technology.
nolTechnological progress has made Japan what she is.
nolBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
nolSome people argue that technology has negative effects.
nolI'd like to return to Tokyo via Honolulu.
nolTechnology has failed to ease the conflict between man and nature.
nolWe are internationally competitive in production technology.
nolA great revolution has taken place in technology.
nolComputer technology is indispensable to access many pertinent items of data.
nolArnold is concerned with cases of dual personality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทคโนโลยีสมัยใหม่[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ไบโอเทคโนโลยี[N] biotechnology, Thai definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
ศัพท์บัญญัติ[N] terminology, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ศัพท์บัญญัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กำหนดให้ใช้จากคำที่แปลมาจากภาษาอื่น
เนคเทค[N] NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วท[N] Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วว[N] Ministry of Science, Technology and Environment, Syn. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สวทช.[N] National Science and Technology Development Agency, Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เอไอที[N] Asian Institute of Technology, See also: AIT, Syn. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ไอที[N] informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ศัพท์เฉพาะ[N] terminology, See also: technical terms, Ant. ศัพท์ทั่วไป
ไฮเทค[N] high-tech, See also: high-technology
เทคโนโลยีชีวภาพ[N] biotechnology, Example: คนอาจเห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ แต่แท้ที่จริงแล้วเทคโนโลยีชีวภาพได้เจริญควบคู่มากับวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ, Thai definition: การใช้กระบวนการที่มีพื้นฐานทางชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต และการให้บริการ
วิทยาการผลิต[N] technology, Example: เขาได้นำวิทยาการผลิตและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนานาประการของชาวตะวันตกมาใช้, Thai definition: การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและการให้บริการ
วิชา[N] subject, See also: knowledge, branch of knowledge, science, technology, learning, Example: ท่านไม่พอใจเท่าไหร่เพราะผมทำเกรดได้ไม่ดีในวิชาหลักๆ อาทิ เลข วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์, Count unit: วิชา, Thai definition: ความรู้ที่ได้ด้วยการเล่าเรียนหรือฝึกฝน
เนินเขา[N] hill, See also: hillock, mount, knoll, rise, height, mound, Syn. เนิน, Example: คนขี่ม้าต้อนฝูงแกะอยู่ที่เนินเขา, Thai definition: โคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม
เชิงเนิน[N] mound, See also: hillock, knoll, hummock, Example: เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ที่เชิงเนินฝากโน้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ส่วนฐานหรือส่วนด้านล่างของโคกที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
โขด[N] hillock, See also: knoll, Syn. เนิน, โคก, โขดหิน, Example: น้ำใสเย็นไหลรินผ่านโขดผ่านซอกลัดเลาะออกสู่แหล่งน้ำอันกว้างใหญ่, Thai definition: ดินหรือหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, ดิน หิน หรือ ทรายที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
โคก[N] mound, See also: knoll, hillock, hummock, hammock, Syn. เนิน, Example: ชาวนาปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้โคก, Count unit: โคก, Thai definition: ที่ดินที่นูนสูงขึ้น
ง่วง[V] be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. ง่วงนอน, อยากนอน, Example: หลังจากการเดินทางอันยาวนานทำให้ฉันง่วงและหลับไปในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: อาการที่ร่างกายอยากนอน
ง่วงงุน[V] be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. ง่วง, ง่วงซึม, ง่วงนอน, Example: เขาง่วงงุนเนื่องจากอดนอนมาสองคืนแล้ว
ง่วงนอน[V] be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. ง่วง, อยากนอน, Example: เขาเข้านอนแต่หัวค่ำเนื่องจากเขาง่วงนอน
ง่วงเหงา[V] be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. ง่วง, ง่วงซึม, ซึม, ซึมเซา, ง่วงงุน, เซื่องซึม, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: การที่ต่อมทอมซิลอักเสบบ่อยทำให้เด็กขาดเรียน อ่อนเพลีย ง่วงเหงาและการรับรู้ไม่สมบูรณ์, Thai definition: ลักษณะง่วงซึมไม่กระปรี้กระเปร่า
ง่วงเหงาหาวนอน[V] be drowsy, See also: be sleepy, be dozy, be somnolent, be listless, Syn. ง่วง, ง่วงนอน, เซื่องซึม, ซึม, ซึมเซา, ง่วงซึม, Ant. ตื่นตัว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า, Example: วันนี้ผมรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอย่างไรชอบกล, Thai definition: มีอาการซึมเซาอยากนอนมาก
งัวเงีย[V] be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. สะลึมสะลือ, ง่วง, Ant. ตื่น, Example: นพพรงัวเงียขึ้นมาจากเตียงแล้วเดินรี่เข้ามาหอมแก้มลูกชาย, Thai definition: อาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่
ปลายเนิน[N] foot of the knoll, Example: ทหารถูกสั่งให้นอนหมอบอยู่ที่ปลายเนินจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้บุก, Thai definition: ตอนล่างสุดของโคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม
พรมน้ำมัน[N] linoleum, Syn. เสื่อน้ำมัน, Example: เธอซื้อพรมน้ำมันมาปูพื้น, Count unit: ผืน, Thai definition: เครื่องลาดชนิดหนึ่ง
มูน[N] hillock, See also: earth mound, heap, knoll, Syn. โขด, โคก, Example: ซากของเขาเน่าเปื่อยอยู่ใต้มูนดินนี้
มูลดิน[N] earthwork, See also: pile of earth, mould, knoll, Syn. งานดิน, Example: ฉันเห็นตัวอ้นหยุดยืนอยู่ข้างมูลดิน, Thai definition: ดินที่สัตว์ขุดคุ้ยสูงขึ้นเป็นโขด
วิทยาภูมิคุ้มกัน[N] immunology, Example: ตระกูลเขาทั้งตระกูลเป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน
ศัพท์[N] vocabulary, See also: word, term, glossary, terminology, Syn. คำศัพท์, คำยาก, Example: พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์รวบรวมศัพท์ที่ใช้อยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์, Count unit: คำ, Thai definition: คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล[N] Rajamangala Institute of Technology, Thai definition: ชื่อสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
อาชญาวิทยา[N] criminology, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอาชญาวิทยา
เสื่อน้ำมัน[N] linoleum, See also: lino, Syn. พรมน้ำมัน, Example: ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำจากพลาสติกที่ใช้แล้วสามารถดัดแปลงเป็นโภคภัณฑ์ (เครื่องใช้ในครัวเรือน) เช่น พรม เสื่อน้ำมัน กระเบื้องยาง ได้เป็นอย่างดี, Count unit: ผืน, Thai definition: เครื่องลาดชนิดหนึ่ง ทำด้วยผงไม้ก๊อกผสมน้ำมันลินสีด สี และสารเคมีที่ทำให้น้ำมันลินสีดแห้งแข็งตัวเร็ว แล้วอัดให้เป็นแผ่น ใช้แผ่นสักหลาดเนื้อหยาบชุบแอสฟัลต์อัดทับด้านหนึ่งแล้วจึงอบให้ร้อนจนแข็งตัวแห้งสนิททั้งแผ่น จึงนำมาตกแต่งอีกด้านหนึ่งให้มีผิวเรียบเป็นมัน
ทัณฑวิทยา[N] penology, Example: วิชานิติเวชมีความหมายกว้าง ครอบคลุมถึงอาชญวิทยา ทัณฑวิทยา และการวินิจฉัยโรคของผู้กระทำผิด, Thai definition: วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา
ทางเทคโนโลยี[ADJ] technological, Example: บริษัทแห่งนี้ใช้วิธีการดึงดูดลูกค้าของเขา ด้วยการสาธิตความสามารถทางเทคโนโลยี
ชาติพันธุ์วิทยา[N] ethnology, Example: มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาอภิปรายตั้งกองทุนเพื่อค้นคว้า และวิจัยตั้งพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยา, Thai definition: วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งเชื้อชาติของมนุษย์ กำเนิดของเชื้อชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเชื้อชาติต่างๆ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม[N] Ministry of Science Technology and Environment, Count unit: กระทรวง
กรัง[N] mound, See also: knoll, Syn. เนิน, Ant. ราบ, Example: เราเดินขึ้นกรังจนหมดแรงไปตามๆ กัน
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต[N] Bachelor of Agricultural Technology, See also: B.Ag. Tech, Syn. ทษ.บ.
เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต[N] Master of Agricultural Technology, See also: M.Ag. Tech, Syn. ทษ.ม.
เทคโนโลยีชั้นสูง[N] high-technology, Example: แคนาดาได้จัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศผู้นำทางอุตสาหกรรมการผลิต และยังมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้าน เทคโนโลยีชั้นสูง, Notes: (อังกฤษ)
เทคโนโลยีพลังงาน[N] energy technology, Example: ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงาน เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย, Notes: (อังกฤษ)
เทิน[N] mound, See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart, Syn. เนิน, เนินดิน
เมทิลแอลกอฮอล์[N] methyl alcohol, See also: methanol, Syn. เมทานอล, Thai definition: แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร CH3OH ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีขีดเดือด 64.6 ํ ซ. จุดไฟติด เป็นพิษ เมื่อดื่มเข้าไปจะทำให้ตาบอดได้ ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เชื้อเพลิง และใช้สังเคราะห์สารเคมีบางอย่าง, Notes: (อังกฤษ)
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[N] otolaryngology, See also: otorhinolaryngology, ear, nose, and throat medical specialty
ศอ.[N] NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Industrial Technology, See also: B.Ind. Tech., Syn. อส.บ.
ไฮเทค[ADJ] high-technology, See also: high-tech, hi-tech, Syn. ทันสมัย, ก้าวหน้า, Ant. ล้าสมัย, Example: อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธไฮเทคอื่นๆ ที่ติดตั้งอยู่บนรถถังไปจนถึงเครื่องบินรบมีการทำลายล้างสูงมาก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātchayāwitthayā = ātyāwitthayā) EN: criminology   FR: criminologie [f]
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātyāwitthayā = ātchayāwitthayā ) EN: criminology   FR: criminologie [f]
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
เช่าเรือ[v. exp.] (chao reūa) FR: noliser
ด้านเทคโนโลยี[adj.] (dān thēknōlōyī) EN: technological   FR: technologique
เอสปันญ่อล[TM] (Ēspanyøl) FR: Espagnol (de Barcelone) [m]
ไฮเทค[n.] (haithek) EN: high tech (inf.) ; high technology   FR: high-tech [m] (anglic.)
หุ่นกระบอก[n.] (hunkrabøk) EN: puppet ; puppet show   FR: marionnette [f] ; guignol [m]
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khwām chūayleūa dān thēknōlōyī) EN: technological assistance   FR: assistance technologique [f]
การปะทุของเทคโนโลยี[n. exp.] (kān pathu khøng thēknōlōyī) FR: explosion technologique [f]
การปฏิวัติเทคโนโลยี[n. exp.] (kān patiwat thēknōlōyī) EN: Technological Revolution   FR: révolution technologique [f]
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng thēknōlōyī) EN: technological change   
การถ่ายทอดเทคโนโลยี[n. exp.] (kān thāithøt thēknōlōyī) EN: technology transfer   FR: transfert de technologie [m]
การเวก[n.] (kārawēk) EN: paradise window bird   FR: rossignol [m]
คำสั่งไม่ฟ้องคดี[n. exp.] (khamsang mai føng khadī) EN: nolle prosequi   
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze   FR: s'assoupir ; somnoler
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
คนชักหุ่นกระบอก[n. exp.] (khon chak hunkrabøk) EN: puppeteer   FR: marionnettiste [m] ; guignoliste [m] (rég.)
เครื่องบินเหมาลำ[n. exp.] (khreūangbin mao lam) EN: charter plane ; charter flight   FR: charter [m] (angl.) ; avion nolisé [m]
ครูสอนภาษาสเปน[n. exp.] (khrū søn phāsā Sapēn) EN: Spanish teacher   FR: professeur d'espagnol [m]
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[org.] (Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt lae Kān Seūsān) EN: Ministry of Information and Communication Technology   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[org.] (Krasūang Witthayāsāt lae Thēknōlōyī) EN: Ministry of Science and Technology   FR: ministère des Sciences et des Technologies [m]
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Witthayāsāt Thēknōlōyī lae Singwaētløm) EN: Ministry of Science Technology and Environment   
เหล้า[n.] (lao) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)   FR: alcool [m] ; spiritueux [m] ; liqueur [f] ; gnôle [f] (fam.)
หลับ[v.] (lap) EN: sleep   FR: dormir ; sommeiller ; somnoler ; roupiller (fam.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Mahānakhøn) EN: Mahanakorn University of Technology (UMT)   FR: université de technologie Mahanakorn (MUT) [f]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn) EN: Rajamangala University of Technology   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn Īsān) EN: Rajamangala University of Technology Isan   
เมทานอล[n.] (mēthānøl) EN: methyl alcohol ; methanol   
เมทิลแอลกอฮอล์[n. exp.] (mēthil-aēlkøhøl) EN: methyl alcohol ; methanol   
ม่อย[v.] (møi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy   FR: somnoler ; s'assoupir
นักอาชญาวิทยา[n. exp.] (nak ātyāwitthayā = nak ātchayāwitthayā ) EN: criminologist   FR: criminologue [m]
นาโนเทคโนโลยี[n.] (nānōthēknōlōyī) EN: nanotechnology   FR: nanotechnologie [f]
นาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ[n. exp.] (nānōthēknōlōyī choēng khamnūan) EN: computational nanotechnology   
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[n. exp.] (nawattakam thāng thēknōlōyī) EN: technological innovation   FR: innovation technologique [f]
เนคเทค[org.] (Nēkthēk) EN: NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center)   FR: NECTEC [m]
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep   FR: somnoler
ง่วง[v.] (ngūang) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy   FR: avoir sommeil
ง่วง[adj.] (ngūang) EN: drowsy   FR: somnolent
งัวเงีย[v.] (ngūa-ngīa) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy   FR: être endormi ; somnoler
งัวเงีย[adj.] (ngūa-ngīa) EN: sleepy ; drowsy   FR: endormi ; somnolent
ง่วงนอน[X] (ngūang-nøn) EN: feel sleepy ; be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy   FR: avoir envie de dormir ; avoir sommeil
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence   FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
นกเขนน้อย[n.] (nok khēn nøi) EN: robin   FR: rossignol [m]
นกเขนน้อยหางแดง[n. exp.] (nok khēn nøi hāng daēng) EN: Rufous-tailed Robin   FR: Rossignol siffleur [m] ; Rossignol à queue rousse [m] ; Rougegorge siffleur [m]
นกเขนน้อยข้างสีส้ม[n. exp.] (nok khēn nøi khāng sī som) EN: Orange-flanked Bush-Robin ; Red-flanked Bluetail   FR: Rossignol à flancs roux [m] ; Robin à flancs roux [m]
นกเขนน้อยอกดำ[n. exp.] (nok khēn nøi ok dam) EN: Blackthroat ; Black-throated Robin ; Black-throated Blue Robin   FR: Rossignol à gorge noire [m]
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khēn nøi phan Yīpun) EN: Japanese Robin   FR: Rossignol akahigé [m] ; Rossignol du Japon [m] ; Rougegorge akahigé [m] ; Rougegorge du Japon [m]
นกเขนน้อยไซบีเรีย[n. exp.] (nok khēn nøi Saibīrīa) EN: Siberian Blue Robin   FR: Rossignol bleu [m] ; Rossignol de Sibérie [m] ; Rossignol bleu de Chine [m] ; Rossignol bleu du Japon [m] ; Rossignol azuré [m]
นกเขนน้อยสีทอง[n. exp.] (nok khēn nøi sī thøng) EN: Golden Bush-Robin   FR: Rossignol doré [m] ; Rossignol à queue d'or [m] ; Robin doré [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOLD    N OW1 L D
NOLT    N OW1 L T
NOLA    N OW1 L AH0
NOLL    N OW1 L
NOLO    N OW1 L OW0
NOLE    N OW1 L
NOLF    N OW1 L F
ENOLA    AH0 N OW1 L AH0
NOLEN    N AA1 L AH0 N
NOLDE    N OW1 L D
NOLTE    N OW1 L T
KNOLL    N OW1 L
NOLET    N OW1 L EH0 T
NOLAN    N OW1 L AH0 N
NOLES    N OW1 L Z
NOLIN    N OW1 L IH2 N
NOLLS    N OW1 L Z
NOLIE    N AA1 L IY0
NOLLA    N OW1 L AH0
KONOLD    K AA1 N OW0 L D
NOLLEY    N AA1 L IY0
NOLANA    N OW0 L AE1 N AH0
NOLAND    N OW1 L AH0 N D
PHENOL    F IY1 N AA0 L
CANOLA    K AH0 N OW1 L AH0
ARNOLD    AA1 R N AH0 L D
PHENOL    F EH1 N AH0 L
KNOLES    N OW1 L Z
NOLITA    N OW0 L IY1 T AH0
HANOLD    HH AE1 N OW0 L D
NOLDER    N OW1 L D ER0
WINOLA    V IH2 N OW1 L AH0
NOLLIE    N OW1 L IY0
NOLLAN    N AA1 L AH0 N
HONOLD    HH AA1 N OW0 L D
NOLETA    N OW0 L EH1 T AH0
PINOLA    P AH0 N OW1 L AH0
CONOLY    K AA1 N OW0 L IY0
NOLDEN    N OW1 L D AH0 N
NOLLER    N OW1 L ER0
MINOLI    M IH2 N OW1 L IY0
ARNOLDS    AA1 R N AH0 L D Z
HEINOLD    HH AY1 N OW0 L D
DARNOLD    D AA1 R N OW2 L D
HANNOLD    HH AE1 N OW2 L D
GRANOLA    G R AH0 N OW1 L AH0
ARNOLDY    AA1 R N OW0 L D IY0
KNOLL'S    N OW1 L Z
LUMINOL    L UW2 M AH0 N AO1 L
NOLETTE    N OW2 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knoll    (n) (n ou1 l)
Arnold    (n) (aa1 n l d)
knolls    (n) (n ou1 l z)
phenol    (n) (f ii1 n o l)
lanolin    (n) (l a1 n @ l i n)
pianola    (n) (p i@1 n ou1 l @)
Reynolds    (n) (r e1 n @ l d z)
Honolulu    (n) (h o1 n @ l uu1 l uu)
Sinology    (n) (s ai1 n o1 l @ jh ii)
linoleum    (n) (l i1 n ou1 l i@ m)
magnolia    (n) (m a1 g n ou1 l i@)
monolith    (n) (m o1 n @ l i th)
penology    (n) (p ii1 n o1 l @ jh ii)
pianolas    (n) (p i@1 n ou1 l @ z)
crinoline    (n) (k r i1 n @ l i n)
ethnology    (n) (e1 th n o1 l @ jh ii)
magnolias    (n) (m a1 g n ou1 l i@ z)
monoliths    (n) (m o1 n @ l i th s)
monologue    (n) (m o1 n @ l o g)
phonology    (n) (f @1 n o1 l @ jh ii)
somnolent    (j) (s o1 m n @ l @ n t)
Sinologist    (n) (s ai1 n o1 l @ jh i s t)
chronology    (n) (k r @1 n o1 l @ jh ii)
crinolines    (n) (k r i1 n @ l i n z)
immunology    (n) (i2 m y u n o1 l @ jh ii)
monolithic    (j) (m o2 n @ l i1 th i k)
monologues    (n) (m o1 n @ l o g z)
phrenology    (n) (f r @1 n o1 l @ jh ii)
somnolence    (n) (s o1 m n @ l @ n s)
technology    (n) (t e1 k n o1 l @ jh ii)
Sinologists    (n) (s ai1 n o1 l @ jh i s t s)
criminology    (n) (k r i2 m i n o1 l @ jh ii)
ethnologist    (n) (e1 th n o1 l @ jh i s t)
somnolently    (a) (s o1 m n @ l @ n t l ii)
terminology    (n) (t @@2 m i n o1 l @ jh ii)
Barnoldswick    (n) (b aa1 n @ l d z w i k)
chronologies    (n) (k r @1 n o1 l @ jh i z)
ethnological    (j) (e2 th n @ l o1 jh i k l)
ethnologists    (n) (e1 th n o1 l @ jh i s t s)
phonological    (j) (f ou2 n @ l o1 jh i k l)
phrenologist    (n) (f r i1 n o1 l @ jh i s t)
technologies    (n) (t e1 k n o1 l @ jh i z)
technologist    (n) (t e1 k n o1 l @ jh i s t)
biotechnology    (n) (b ai1 ou t e1 k n o1 l @ jh ii)
chronological    (j) (k r o2 n @ l o1 jh i k l)
phrenologists    (n) (f r i1 n o1 l @ jh i s t s)
technological    (j) (t e2 k n @ l o1 jh i k l)
technologists    (n) (t e1 k n o1 l @ jh i s t s)
terminologies    (n) (t @@2 m i n o1 l @ jh i z)
terminological    (j) (t @@2 m i n @ l o1 jh i k l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology

German-Thai: Longdo Dictionary
Knolle(n) |die, pl. Knollen| หัวใต้ดินของพืช (หัวมัน หัวเผือก) เช่น Nur die reifen Knollen sind für den Menschen essbar. Gefährlich wird es, wenn gelagerte Kartoffeln auskeimen., See also: S. Wurzelknolle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwassertechnik {f}sewage technology [Add to Longdo]
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology [Add to Longdo]
Antriebstechnik {f} [techn.] | elektrische Antriebstechnik {f}propulsion technology; drive engineering | electrical drive engineering [Add to Longdo]
Bautechnik {f}architectural technology [Add to Longdo]
Behindertenolympiade {f}; Paralympics [sport]Paralympics [Add to Longdo]
Beleuchtungstechnik {f}lighting technology [Add to Longdo]
Biotechnologie {f}; Biotechnik {f}biotechnology; bioengineering [Add to Longdo]
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company [Add to Longdo]
Chronologe {m}chronologer [Add to Longdo]
Chronologie {f} | Chronologien {pl}chronology | chronologies [Add to Longdo]
Chronist {m}; Chronistin {f}; Chronologist {m}chronologist [Add to Longdo]
Dämonenlehre {f}demonology [Add to Longdo]
Dickschicht-Hybridtechnik {f} [electr.]thick-film hybrid technology [Add to Longdo]
Digitaltechnik {f}digital technology [Add to Longdo]
Dünnschichttechnik {f}thin-film technology [Add to Longdo]
Entsorgungstechnik {f}disposal technology; disposal engineering [Add to Longdo]
Ethanol {n}ethanol [Add to Longdo]
Ethnologie {f}; Völkerkunde {f}ethnology [Add to Longdo]
Fachausdrücke {pl}terminology [Add to Longdo]
Fachsprache {f}; Fachterminologie {f}technical terminology [Add to Longdo]
Fahrzeugtechnik {f}automotive technology [Add to Longdo]
Fertigungsmesstechnik {f}production measurement technology [Add to Longdo]
Feuerungstechnik {f}fuel technology [Add to Longdo]
Fördertechnik {f}materials-handling technology [Add to Longdo]
Formgebung {f} | spanende Formgebung {f}shaping | shape cutting; chipping technology [Add to Longdo]
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD) [Add to Longdo]
Funktechnik {f}; Hochfrequenztechnik {f}radio technology [Add to Longdo]
Gehäusetechnologie {f}housing technology [Add to Longdo]
Gentechnik {f}; Gentechnologie {f}genetic engineering; gene technology [Add to Longdo]
Glasfaserleitertechnik {f}optical fiber technology [Add to Longdo]
Grabungstechnik {f}excavation technology [Add to Longdo]
Halbleitertechnologie {f}semiconductor technology [Add to Longdo]
Hartbetonestrich {m}granolitic concrete screed [Add to Longdo]
Haustechnik {f}housing technology [Add to Longdo]
Hebetechnik {f}hoisting technology [Add to Longdo]
Hochfrequenztechnik {f}high frequency technology [Add to Longdo]
Hochspannungstechnik {f}high voltage engineering; high voltage technology [Add to Longdo]
Hochtechnologie {f}high-technology [Add to Longdo]
Hügelchen {n} | Hügelchen {pl}knoll | knolls [Add to Longdo]
Immunologie {f}immunology [Add to Longdo]
Informationstechnologie {f}; Informationstechnik {f}information technology [Add to Longdo]
Isopropanol {n} [chem.]isopropyl [Add to Longdo]
Kältetechnik {f}refrigeration technology [Add to Longdo]
Karosserietechnik {f}car body technology [Add to Longdo]
Kerntechnik {f}nuclear power engineering; nuclear technology [Add to Longdo]
Kinoliebhaber {m}cineast [Add to Longdo]
Klimatechnik {f}air-conditioning technology [Add to Longdo]
Knolle {f}bulb; corm [Add to Longdo]
Knolle {f}; Wurzelknolle {f} | Knollen {pl}; Wurzelknollen {pl}tuber | tubers [Add to Longdo]
Knolle {f}; Maserknolle {f} (Baum) | Knollen {pl}; Maserknollen {pl}burl | burls [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน

Japanese-English: EDICT Dictionary
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
アーソノライト[, a-sonoraito] (n) arsenolite [Add to Longdo]
アクリノール[, akurino-ru] (n) acrinol [Add to Longdo]
アストラゼネカ[, asutorazeneka] (n) AstraZeneca (212-atenolol) [Add to Longdo]
アセトンブタノール発酵[アセトンブタノールはっこう, asetonbutano-ru hakkou] (n) acetone-butanol fermentation [Add to Longdo]
アニョロッティ[, anyorottei] (n) agnolotti (ita [Add to Longdo]
アノール[, ano-ru] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]
アノールトカゲ[, ano-rutokage] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]
アプリケーションテクノロジ[, apurike-shontekunoroji] (n) {comp} application technology [Add to Longdo]
アルキルフェノール[, arukirufeno-ru] (n) alkyl phenol [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] (n) {comp} anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
アンフェノール[, anfeno-ru] (n) {comp} Amphenol [Add to Longdo]
イコノロジー[, ikonoroji-] (n) iconology [Add to Longdo]
イソキノリン[, isokinorin] (n) isoquinoline [Add to Longdo]
イソプロパノール[, isopuropano-ru] (n) isopropanol [Add to Longdo]
インフォメーションテクノロジー;インフォメーション・テクノロジー[, infome-shontekunoroji-; infome-shon . tekunoroji-] (n) (See IT) information technology; IT [Add to Longdo]
ウィンチェスタテクノロジ[, uinchiesutatekunoroji] (n) {comp} winchester technology [Add to Longdo]
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
エイトック[, eitokku] (n) {comp} ATOK (Advanced Technology Of Kana-kanji transfer) [Add to Longdo]
エスノロジー[, esunoroji-] (n) ethnology [Add to Longdo]
エスパニョールソース[, esupanyo-ruso-su] (n) sauce Espagnole [Add to Longdo]
エタノール[, etano-ru] (n) ethanol (ger [Add to Longdo]
エチルアルコール[, echiruaruko-ru] (n) ethanol (ger [Add to Longdo]
オーバーテクノロジー[, o-ba-tekunoroji-] (n) super technology (wasei [Add to Longdo]
オイゲノール[, oigeno-ru] (n) eugenol [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] (n) {comp} object technology [Add to Longdo]
オルトフェニルフェノール[, orutofenirufeno-ru] (n) orthophenyl phenol; OPP [Add to Longdo]
ガラパゴス陸イグアナ[ガラパゴスりくイグアナ;ガラパゴスリクイグアナ, garapagosu riku iguana ; garapagosurikuiguana] (n) (uk) Galapagos land iguana (Conolophus subcristatus) [Add to Longdo]
キーテクノロジー[, ki-tekunoroji-] (n) {comp} key technology [Add to Longdo]
キノリン[, kinorin] (n) quinoline [Add to Longdo]
キャノーラ;カノーラ[, kyano-ra ; kano-ra] (n) Canola (oil) [Add to Longdo]
ギニョール;ギニョル[, ginyo-ru ; ginyoru] (n) guignol (fre [Add to Longdo]
クリノリン[, kurinorin] (n) crinoline [Add to Longdo]
クレムリノロジー[, kuremurinoroji-] (n) Kremlinology [Add to Longdo]
クローン技術[クローンぎじゅつ, kuro-n gijutsu] (n) cloning technology [Add to Longdo]
クロスプラットフォーム技術[クロスプラットフォームぎじゅつ, kurosupurattofo-mu gijutsu] (n) {comp} cross-platform technology [Add to Longdo]
クロノロジー[, kuronoroji-] (n) chronology [Add to Longdo]
グラノーラ[, gurano-ra] (n) granola [Add to Longdo]
グリーンアノール[, guri-n'ano-ru] (n) green anole (Anolis carolinensis) [Add to Longdo]
グリーンテクノロジー[, guri-ntekunoroji-] (n) green technology [Add to Longdo]
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] (n) {comp} core technology [Add to Longdo]
サイノロジー[, sainoroji-] (n) Sinology [Add to Longdo]
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
ジアゾジニトロフェノール[, jiazojinitorofeno-ru] (n) diazodinitrophenol [Add to Longdo]
ジャイアントパンダ[, jaiantopanda] (n) giant panda (Ailuropoda melanoleuca) [Add to Longdo]
ジャパノロジー[, japanoroji-] (n) Japanology [Add to Longdo]
ジャパノロジスト[, japanorojisuto] (n) Japanologist [Add to Longdo]
ステルス技術[ステルスぎじゅつ, suterusu gijutsu] (n) stealth technology [Add to Longdo]
ターミノロジー[, ta-minoroji-] (n) terminology [Add to Longdo]
テク[, teku] (n) (1) (abbr) technology; (2) (sl) technique; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁醇[dīng chún, ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄣˊ, ] butanol; butyl alcohol C4H9OH [Add to Longdo]
丙醇[bǐng chún, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, ] propanol; propyl alcohol C3H7OH [Add to Longdo]
中国国防科技信息中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC) [Add to Longdo]
中国航天技术进出口公司[zhōng guó háng tiān jì shù jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Aero-Technology Import-Export Corporation (CATIC) [Add to Longdo]
乙醇[yǐ chún, ㄧˇ ㄔㄨㄣˊ, ] ethanol C2H5OH; same as alcohol 酒精 [Add to Longdo]
交换技术[jiāo huàn jì shù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] switching technology [Add to Longdo]
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT [Add to Longdo]
传输技术[chuán shū jì shù, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] transmission technology [Add to Longdo]
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] advanced (technology); to advance [Add to Longdo]
克隆技术[kè lóng jì shù, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] cloning technology [Add to Longdo]
免疫学[miǎn yì xué, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] immunology [Add to Longdo]
前词典语音加工[qián cí diǎn yǔ yīn jiā gōng, ㄑㄧㄢˊ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ ㄩˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] prelexical phonology [Add to Longdo]
前词汇语音加工[qián cí huì yǔ yīn jiā gōng, ㄑㄧㄢˊ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] pre-lexical phonological processing [Add to Longdo]
加利福尼亚理工学院[Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech) [Add to Longdo]
加州技术学院[Jiā zhōu jì shù xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech); also written 加州理工學院|加州理工学院 [Add to Longdo]
加州理工学院[Jiā zhōu lǐ gōng xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech); abbr. for 加利福尼亞理工學院|加利福尼亚理工学院 [Add to Longdo]
加州理工学院[Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology [Add to Longdo]
北京工业大学[Běi jīng Gōng yè Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing University of Technology [Add to Longdo]
北京理工大学[Běi jīng Lǐ gōng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Institute of Technology [Add to Longdo]
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing [Add to Longdo]
区域网路技术[qū yù wǎng lù jì shù, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] LAN technology [Add to Longdo]
单口相声[dān kǒu xiàng shēng, ㄉㄢ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, / ] comic monologue; one-person comic sketch [Add to Longdo]
南京理工大学[Nán jīng Lǐ gōng Dà xué, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Nanjing University of Science and Technology [Add to Longdo]
印刷术[yìn shuā shù, ˋ ㄕㄨㄚ ㄕㄨˋ, / ] printing; printing technology [Add to Longdo]
反应时间[fǎn yīng shí jiān, ㄈㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] response time (technology) [Add to Longdo]
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943) [Add to Longdo]
史瓦辛格[Shǐ wǎ xīn gé, ㄕˇ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger; also written 阿諾·施瓦辛格|阿诺·施瓦辛格 [Add to Longdo]
合成语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ , / ] assembled phonology [Add to Longdo]
合肥工业大学[Hé féi Gōng yè Dà xué, ㄏㄜˊ ㄈㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Hefei University of Technology [Add to Longdo]
哈尔滨工业大学[Hā ěr bīn Gōng yè Dà xué, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Harbin Institute of Technology [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] see 喹啉; quinoline [Add to Longdo]
喹啉[kuí lín, ㄎㄨㄟˊ ㄌㄧㄣˊ, ] quinoline C6H4(CH)3N (pharmacology) [Add to Longdo]
喹諾酮[kuí nuò tóng, ㄎㄨㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ, ] quinolone (a hydroxylated quinoline, inhibiting the replication of bacterial DNA) [Add to Longdo]
四个现代化[sì gè xiàn dài huà, ㄙˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Deng Xiaoping's four modernizations practised from the 1980s (possibly planned together with Zhou Enlai), namely modernization of industry, agriculture, national defense and science and technology; abbr. to 四化 [Add to Longdo]
国立台北科技大学[guó lì Tái běi kē jì dà xué, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] National Taipei University of Technology [Add to Longdo]
国立台湾技术大学[guó lì Tái wān jì shù dà xué, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] National Taiwan University of Science and Technology [Add to Longdo]
国防科技工业委员会[guó fáng kē jì gōng yè wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] State Commission on Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) [Add to Longdo]
大熊猫[dà xióng māo, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] giant panda (Ailuropoda melanoleuca) [Add to Longdo]
大连理工大学[Dà lián Lǐ gōng Dà xué, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Dalian University of Technology [Add to Longdo]
容积效率[róng jī xià lǜ, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄩˋ, / ] volumetric efficiency (engine technology) [Add to Longdo]
导弹武器技术控制制度[dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] Missile Technology Control Regime (MTCR) [Add to Longdo]
小丘[xiǎo qiū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧㄡ, ] hill; knoll [Add to Longdo]
工学院[gōng xué yuàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college of technology [Add to Longdo]
微细[wēi xì, ㄨㄟ ㄒㄧˋ, / ] microminiature (technology) [Add to Longdo]
微细加工[wēi xì jiā gōng, ㄨㄟ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] microminiature technology [Add to Longdo]
德法年鉴[dé fǎ nián jiàn, ㄉㄜˊ ㄈㄚˇ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] Deutsch-französische Jahrbücher (published once in 1844 by Karl Marx and bourgeois radical Arnold Ruge) [Add to Longdo]
心得安[xīn dé ān, ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄢ, ] propranolol (beta-blocker used to treat high blood pressure) [Add to Longdo]
技嘉[jì jiā, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄚ, ] gigabyte technology [Add to Longdo]
技术[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] technology; technique; skill [Add to Longdo]
技术性[jì shù xìng, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] technical; technological [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology [Add to Longdo]
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
プッシュテクノロジー[ぷっしゅてくのろじー, pusshutekunoroji-] push technology [Add to Longdo]
プッシュ技術[プッシュぎじゅつ, pusshu gijutsu] push technology [Add to Longdo]
モノリシック[ものりしっく, monorishikku] monolithic (a-no) [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
応用技術[おようぎじゅつ, oyougijutsu] practical technology [Add to Longdo]
音声処理技術[おんせいしょりぎじゅつ, onseishorigijutsu] voice processing technology [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology [Add to Longdo]
画像圧縮技術[がぞうあっしゅくぎじゅつ, gazouasshukugijutsu] image compression technology [Add to Longdo]
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
基本技術[きほんぎじゅつ, kihongijutsu] basic technology [Add to Longdo]
技術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost [Add to Longdo]
技術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] technology transfer [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution [Add to Longdo]
技術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
技術標準[ぎじゅつひょうじゅん, gijutsuhyoujun] technology standardization [Add to Longdo]
高度技術[こうどぎじゅつ, koudogijutsu] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
最新技術[さいしんぎじゅつ, saishingijutsu] latest technology [Add to Longdo]
小型化技術[こがたかぎじゅつ, kogatakagijutsu] miniaturization technology [Add to Longdo]
情報技術[じょうほうぎじゅつ, jouhougijutsu] information technology (IT) [Add to Longdo]
新技術[しんぎじゅつ, shingijutsu] new technology [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
接続技術[せつぞくぎじゅつ, setsuzokugijutsu] connection technology [Add to Longdo]
専門用語集[せんもんようごしゅう, senmonyougoshuu] terminology [Add to Longdo]
単一言語シソーラス[たんいつげんごシソーラス, tan'itsugengo shiso-rasu] monolingual thesaurus [Add to Longdo]
年代順[ねんだいじゅん, nendaijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]
発生順[はっせいじゅん, hasseijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]
無線技術[むせんぎじゅつ, musengijutsu] wireless technology [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塊根[かいこん, kaikon] Knollenwurzel [Add to Longdo]
日本学者[にほんがくしゃ, nihongakusha] Japanologe [Add to Longdo]
球茎[きゅうけい, kyuukei] Zwiebel (einer Pflanze), Knolle [Add to Longdo]
音韻学[おんいんがく, on'ingaku] Phonologie, Phonetik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top