Search result for

nolie

(55 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nolie-, *nolie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nolie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nolie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get the dwarf cannolies.Hol die Mini-Cannolies. This Is Spinal Tap (1984)
Two people who love movies living in the same city.2 Kinoliebhaber, die in der gleichen Stadt leben. Danny's Very First Date (1988)
Did you get those magnolias out of my tree?Sind diese Magnolien von mir? Steel Magnolias (1989)
If I say the magnolias are in bloom, you tell me to buy a new tipewriter ribbon.Ich spreche von blühenden Magnolien und du von Schreibmaschinenbändern. Malina (1991)
Joel, E. T. grossed what - What, Marty? $319 million worldwide, pre-cassette, and there wasn't a dry eye in the house."Magnolien aus Stahl"? "E.T." hat 319 Millionen Dollar eingespielt, ohne die Videoeinnahmen. The Player (1992)
Stainless Steel Magnolias.Rostfreie Magnolien, Oh, Brother (1996)
And I bid 30,000 dollars for the lovely magnolia!Und ich biete $30.000 für die süße MagnolieBatman & Robin (1997)
"Well the magnolia blossoms fill the air"Die Magnolienblüten fliegen durch die Luft Blues Brothers 2000 (1998)
"The magnolia blossoms really fill the air"Die Magnolienblüten fliegen durch die Luft Blues Brothers 2000 (1998)
"Well the magnolia blossoms really fill the air"Die Magnolienblüten fliegen durch die Luft Blues Brothers 2000 (1998)
It has the best view of the magnolia trees like the blasts of trumpets heralding the approach of kings and make afraid the enemy!Mit dem schönsten Blick auf die Magnolienbäume, die den Posaunen gleichen, die Könige ankünden und Feinde erschrecken! Cookie's Fortune (1999)
This is for you, Maggie, my sugar magnolia.Das ist für dich, Maggie, meine Zucker-MagnolieRunaway Bride (1999)
Eat sundaes and watch Steel Magnolias, and you can tell me at least I don't have diabetes.Wir essen Eis, gucken Magnolien aus Stahl und du tröstest mich. Something Blue (1999)
[Imitates rico] So, francesca, are you ready for some hot, Latin love, eh, baby?Also, Francesca, bist du bereit für meine heiße Latinoliebebebe? Do Rico (2000)
Okay, when you invite me over to your place, we can watch Steel Magnolias.Wenn ich bei Ihnen bin, können wir Magnolien aus Stahl sehen. Je Souhaite (2000)
The Morioka magnolia blooms even facing north.Die Kobus-Magnolien blühen hier, hier in Morioka, auch wenn sie nach Norden schauen. When the Last Sword Is Drawn (2002)
The Morioka magnolia blooms even facing north.Die Kobus-Magnolien blühen hier, auch wenn sie nach Norden schauen. When the Last Sword Is Drawn (2002)
Turns out the 24-year-old former Miss Magnolia Blossom... had a little secret.Anscheinend hatte die 24-jährige ehemalige "Miss Magnolienblüte" ein kleines Geheimnis. Written in the Stars (2004)
The magnolias are out.Die Magnolien blühen. Love and Honor (2006)
I can't believe I'd never seen "Steel Magnolias"!Unglaublich, dass ich bisher nie "Magnolien aus Stahl" gesehen habe. Aunt Irma Visits (2006)
WE COULD GET INTO THE CONCERT. WHAT DO YOU MEAN?- Du warst in Magnolien aus Stahl? Hartford Wailer (2006)
We have to deliver orchids earlyWir müssen morgen früh Magnolienblüten ausliefern. God Man Dog (2007)
At 3:45 in the Magnolia Room, we have the panel:Um 15:45 Uhr findet im Magnolien- Zimmer die Diskussionsrunde: The Real Ghostbusters (2009)
Aren't you just as pretty as a magnolia in May?Du bist hübsch wie eine Magnolie im Mai. The Princess and the Frog (2009)
I was gonna get you some magnolias.Ich wollte Ihnen Magnolien besorgen. Wild Target (2010)
This is Audrey Bishop with the Magnolia Chamber of Commerce.Hier spricht Audrey Bishop von der Magnolien-Kommerz-Kammer. Bad Blood (2010)
Remind me never to mess with the Magnolia Chamber of Commerce.Erinnern Sie mich daran, mich niemals mit der Magnolien-Kommerz-Kammer anzulegen. Bad Blood (2010)
Big chief Bo Dollis of the Wild Magnolias.Großer Häuptling Bo Dollis von den Wilden Magnolien. Right Place, Wrong Time (2010)
But really, it's Steel Magnolias.Aber... - in Wahrheit "Magnolien aus Stahl". Bliss (2010)
Magnolias, they grow just outside the gates of the Andersonville.Magnolien. Sie wuchsen direkt vor den Turen von Andersonville. Jamais je ne t'oublierai (2011)
Over by the magnolia or at the far end of the lawn by the rhododendrons?Drüben bei der Magnolie oder am anderen Ende der Wiese bei den Rhododendren? Dead Man's Folly (2013)
By the magnolia.Bei der MagnolieDead Man's Folly (2013)
My tent can't go by the magnolia, it will cause a bottleneck. - Rubbish!Mein Zelt passt nicht noch neben die MagnolieDead Man's Folly (2013)
Well, I did just play Annelle in "Steel Magnolias".Nun, ich habe einmal Annelle in "Magnolien aus Stahl" gespielt. Effects of External Conditions (2013)
No, it's Steel Magnolias 2: Even Steelier.Nein, die sind für "Magnolien aus Stahl 2 - noch härter". The Opening Night Excitation (2015)
So when your husband is... ready to... proceed, you just lie back and think of the magnolias in our garden.Wenn dein Mann also bereit ist... für den Vollzug, leg dich auf den Rücken und denk an die Magnolien in unserem Garten. You, Me and Us (2017)
It's not for your hair, Steel Magnolia.Es ist nicht für dein Haar, Magnolie aus Stahl. I Know Who You Are (2017)
This right here, this is the actual set from the 2005 revival of Steel Magnolias mounted right here at the Lyceum Theater.Das ist genau hier, das ist das echte Set aus dem 2005 Revival von Stahlmagnolien, das hier im Lyceum Theater aufgeführt wurde. Oh, Hello on Broadway (2017)
Steel Magnolias, first a play, then a movie, then again, a play.Stahlmagnolien, erst ein Stück, dann ein Film, dann wieder ein Stück. Oh, Hello on Broadway (2017)
The mockingbird in the magnolia?Die Spottdrossel im Magnolienbaum? Jezebel (1938)
Shak es the whole magnoliaWiegt die MagnolieYou'll Never Get Rich (1941)
Moonlight and magnolias.Mondschein und Magnolien. Reap the Wild Wind (1942)
And it shall be Colonel Watterson Bixby's pleasure... my little magnolia blossom.Die gehen natürlich auf Oberst Watterson Bixby... meine kleine Magnolienblüte. Jitterbugs (1943)
Nolie, Nolie, always true.Nolie, Nolie, du hast immer Recht. Show Boat (1951)
I'll never forget my Nolie.Ich werde meine Nolie niemals vergessen. Show Boat (1951)
Nolie, remember your smile, your sweet smile here.Nolie, erinnere dich an dein Lächeln, dein süßes Lächeln. Show Boat (1951)
Ma'am, I'm asking Nolie to be my wife.Ma'am, ich möchte Nolie fragen, ob sie meine Frau wird. Show Boat (1951)
Nolie's meant for the life and happiness of the world.Nolie verdient alles Glück auf dieser Welt. Show Boat (1951)
Whatever happens, Nolie, always remember to smile.Was auch immer passiert, Nolie, vergiss nie, zu lächeln. Show Boat (1951)
Listen, Nolie.Hör mal, NolieShow Boat (1951)

CMU English Pronouncing Dictionary
NOLIE    N AA1 L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinoliebhaber {m}cineast [Add to Longdo]
Magnolie {f}magnolia [Add to Longdo]
Magnolienwaldsänger {m} [ornith.]Magnolia Warbler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top