ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nice.

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nice.-, *nice.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is nice. Oh, thanks, fellas.โอ้ นี่มันดีมากเลย ขอบใจมากนะ An American Tail (1986)
He was really nice. He introduced me to everybody.เขาน่ารักมาก แนะนำฉันกับทุกๆคน Goodfellas (1990)
On the Island. It's nice. I'm from Miami.บนเกาะ สวยน่าดู ฉันมาจากไมอามี่ เคยไปไหม? Goodfellas (1990)
That's nice. That goes good with your eyes.สวยไปเลย รับกับดวงตานายดีนะ Mannequin: On the Move (1991)
Well, now, that's nice. All settled, then. Now, Jasmine, getting back to this suitor business,เอาละๆ ทุกอย่างเรียบร้อย แล้ว จัสมิน มาเข้าเรื่อง คู่หมั้นต่อดีกว่า Aladdin (1992)
Nice. Bobsleds.เยี่ยม บ๊อบสเลด Cool Runnings (1993)
- Nice. Very nice.- ดี ดีมาก Cool Runnings (1993)
Nice. Nice.ดี ดี The Joy Luck Club (1993)
It's nice. lt's nice.เยี่ยมเลย เยี่ยมเลย Junior (1994)
Whoa, it's nice. Hello.เยี่ยมเลยนะ สวัสดี Junior (1994)
Wow, that looks nice. [ Giggles ]ว้าวที่ดูดี [หัวเราะคิกคัก] Pulp Fiction (1994)
This is nice. We never do anything, just the two of us.ดีจังนะ เราไม่เคยทำอะไรด้วยกัน 2 คนเลย The One with the East German Laundry Detergent (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nice.Behave yourself, and you'll get something nice.
nice.Everything looked nice.
nice.He is nice.
nice.He is very nice. He never speaks ill of others.
nice.His parents bought him something nice.
nice.I hope it will be nice.
nice.I'm not bothered. It's just my usual nightcap. Having someone to drink with on occasion might be nice.
nice.It is fortunate that the weather is so nice.
nice.It is lucky that the weather should be so nice.
nice.It's nice.
nice.I wonder if it will be nice.
nice.Looks really nice.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nice \Nice\ (n[imac]s), a. [Compar. {Nicer} (n[imac]"s[~e]r);
   superl. {Nicest}.] [OE., foolish, fr. OF. nice ignorant,
   fool, fr. L. nescius ignorant; ne not + scius knowing, scire
   to know. Perhaps influenced by E. nesh delicate, soft. See
   {No}, and {Science}.]
   1. Foolish; silly; simple; ignorant; also, weak; effeminate.
    [Obs.] --Gower.
    [1913 Webster]
 
       But say that we ben wise and nothing nice.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Of trifling moment; unimportant; trivial. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The letter was not nice, but full of charge
       Of dear import.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Overscrupulous or exacting; hard to please or satisfy;
    fastidious in small matters.
    [1913 Webster]
 
       Curious not knowing, not exact but nice. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       And to taste
       Think not I shall be nice.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Delicate; refined; dainty; pure.
    [1913 Webster]
 
       Dear love, continue nice and chaste. --Donne.
    [1913 Webster]
 
       A nice and subtile happiness.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Apprehending slight differences or delicate distinctions;
    distinguishing accurately or minutely; carefully
    discriminating; as, a nice taste or judgment. "Our author
    happy in a judge so nice." --Pope. "Nice verbal
    criticism." --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   6. Done or made with careful labor; suited to excite
    admiration on account of exactness; evidencing great
    skill; exact; fine; finished; as, nice proportions, nice
    workmanship, a nice application; exactly or fastidiously
    discriminated; requiring close discrimination; as, a nice
    point of law, a nice distinction in philosophy.
    [1913 Webster]
 
       The difference is too nice
       Where ends the virtue, or begins the vice. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Pleasing; agreeable; gratifying; delightful; good; as, a
    nice party; a nice excursion; a nice day; a nice sauce,
    etc. [Loosely & Colloquially]
    [1913 Webster]
 
   8. Pleasant; kind; as, a nice person.
    [PJC]
 
   9. Hence: Well-mannered; well-behaved; as, nice children.
    [PJC]
 
       He's making a list, checking it twice.
       Gonna find out who's naughty or nice
       Santa Claus is coming to town.    --Song.
 
   {To make nice of}, to be scrupulous about. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dainty; delicate; exquisite; fine; accurate; exact;
     correct; precise; particular; pleasant; kind;
     scrupulous; punctilious; fastidious; squeamish; finical;
     effeminate; silly; well-mannered; well-behaved.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NICE
     Network Information and Control Exchange (DECNET)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top