ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

new south wales

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -new south wales-, *new south wales*, new south wale
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
New South Wales[N] รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am Mr. Sahani from the New South Wales..ผมชาฮานิ จากรัฐนิวเซาท์เวลส์... Heyy Babyy (2007)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新南威尔士[Xīn Nán Wēi ěr shì, ㄒㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] New South Wales, southeast Australian state [Add to Longdo]
新南威尔士州[Xīn Nán Wēi ěr shì zhōu, ㄒㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ ㄓㄡ, / ] New South Wales (Australian state) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューサウスウェールズ[, nyu-sausuue-ruzu] (n) New South Wales; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  New South Wales
      n 1: an Australian state in southeastern Australia

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top