Search result for

nerv

(147 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nerv-, *nerv*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nerve[N] เส้นประสาท
nerve[N] ความกล้า, See also: ความกล้าหาญ, Syn. brashness, arrogance, Ant. deference
nervy[ADJ] ซึ่งไม่หวาดกลัว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. excitable, jumpy, uneasy, Ant. calm
nervy[ADJ] อวดดี, See also: ยโสโอหัง, Syn. cheeky, impudent
nerves[N] ความเครียด, See also: ความวิตกกังวล, ความตื่นกลัว
nervous[ADJ] กระวนกระวาย, See also: กระสับกระส่าย, ร้อนรน, ประหม่า, กลัวลนลาน, Syn. agitated, excitable, sensitive, Ant. calm, relaxed
nervous[ADJ] เกี่ยวกับประสาท, See also: ทางประสาท
nerve for[PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ
nerve gas[N] แก๊ซพิษที่ใช้ในสงคราม ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง
nerveless[ADJ] ซึ่งไม่มีกำลัง, See also: ซึ่งไม่มีความรู้สึก, Syn. feeble, spineless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nervation(เนอเว'เชิน) n. ลายเส้น,การเป็นลายเส้น
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
nerve-racking(เนิร์ฟว'แรคคิง) adj. เขย่าขวัญ,ลำบากที่สุด,รบกวนที่สุด., Syn. nerve-wracking
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
enervate(เอน'เนอเวท) vt. ตัดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง -adj. ซึ่งอ่อนกำลัง., See also: enervation n. ดูenervate enervative adj. ดูenervate enervator n. ดูenervate

English-Thai: Nontri Dictionary
nerve(n) เส้นประสาท,เส้นเอ็น,กำลัง,ความกล้าหาญ
nerve(vt) กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สำรวมกำลัง
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
enervate(vt) ทำให้อ่อนเปลี้ย,ทำให้เพลีย,ทำให้อ่อนแอ,ตัดกำลัง
unnerve(vt) ทำให้ประสาทเสีย,ทำให้ตกใจ,ทำให้เสียขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nervation; venationการเรียงเส้นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nerveเส้นประสาท, ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve blockการสะกดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve cell; neuron; neuroneเซลล์ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve centreศูนย์ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve ending; teleneuronปลายประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve fibreเส้นใยประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve ganglionปมประสาท [มีความหมายเหมือนกับ ganglion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve graftingการปลูกถ่ายเส้นประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve impulseพลังประสาท, กระแสประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
nerveเส้นประสาท, มัดของใยประสาทที่ทอดยาวออกมาจากระบบประสาทส่วนกลาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nerve blockการสกัดเส้นประสาท [TU Subject Heading]
nerve cordเส้นประสาทใหญ่, เส้นประสาทขนาดใหญ่ที่อยู่แนวสันหลังของสัตว์พวกคอร์เดต ในพวกคอร์เดตชั้นสูงเส้นประสาทใหญ่ คือ ไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve fiberใยประสาท, ส่วนของเซลล์ประสาทที่ยื่นออกจากตัวเซลล์ ทำหน้าที่นำกระแสประสาท มี 2 ชนิดคือ แอกซอนกับเดนไดรต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve ganglionปมประสาท, กลุ่มของเซลล์ประสาท มีลักษณะพองใหญ่กว่าบริเวณอื่น ๆ ของเส้นประสาท ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด ปมประสาทจะทำหน้าที่คล้ายสมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve impulseกระแสประสาท, ปฏิกิริยาที่เกิดต่อเนื่องเป็นลำดับกันไปตามความยาวของใยประสาท  เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีผลทำให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างถูกต้อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve netร่างแหประสาท, ระบบประสาทในสัตว์ในไฟลัมไนดาเรีย  มีลักษณะเป็นเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันทั่วตัวเป็นร่างแห เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นที่จุดใดจุดหนึ่ง การตอบสนองจะเป็นไปทุกทิศทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nervous systemระบบประสาท [TU Subject Heading]
nervous systemระบบประสาท, ระบบที่ควบคุมการทำงานและประสานงานของร่างกาย ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nervous system diseasesโรคระบบประสาท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
I'll say yes. That little troll Vanessa is working my last nerve.ฉันก็ตอบตกลง ยัยวาเนสซ่ากำลังทำให้ฉันหงุดหงิด Chuck in Real Life (2008)
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)
[Laughing nervously] I can't.ฉันไม่กล้าดู Adverse Events (2008)
He was nervous about an injection of contrast.เขาประสาทเกี่ยวกับ การสูปฉีดที่แตกต่างไป Adverse Events (2008)
A bunch of nerves Controls the tempo of the heart.สาขาของเส้นประสาท\ ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ Adverse Events (2008)
Start cutting nerves, you risk his swallowing,เริ่มตัดเส้นประสาท /\ /คุณเสี่ยงที่เขาจะมีอาการบวม Adverse Events (2008)
I'm nervous.ฉัน.. Birthmarks (2008)
- You're not nervous.ประสาท Birthmarks (2008)
When she picked up that magnet, it moved one of the pins deeper into the sympathetic nervous center of her brain.เมื่อเธอยกแม่เหล็ก มันทำให้เข็มทิ่มเข้าไปลึกเข้าไป\ ยังเส้นประสาทส่วนกลางสมองเธอ Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
Oh, you know, tired, fat, nervous.คุณรู้.เหนื่อย ..อ้วน.. แล้วก็ประสาท Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervWhen he gets up on stage to sing one of his out-of-tune solo, I get so nervous for him that I get sweaty palms.
nervI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
nervThe sound of jets taking off gets on my nerves.
nervHis remark got on my nerves.
nervHe had the nerve to ask me to marry him.
nervThese noises get on nerves.
nervShe just can't have the nerve to lift it up now!
nervIt's natural to be nervous when the plane takes off.
nervI'm always very nervous.
nervI got nervous on the stage.
nervShe was bundle of nerves last night.
nervNervous people will scratch their heads.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบประสาท[N] nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โรคประสาท[N] nervous
เส้น[N] nerve, See also: nerve vessel, Syn. เส้นประสาท, Example: คุณยายมักจะว่าจ้างให้หมอนวดเหยียบคลึงคลายเส้นให้, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นสายในร่างกาย เป็นทางเดินของเลือดและเส้นประสาทของร่างกาย
เส้นประสาทสมอง[N] nerve, Syn. เส้นประสาท, Example: เส้นประสาทสมองมี 12 คู่ที่ออกจากสมอง ผ่านรูต่างๆ ของกะโหลกศีรษะ, Count unit: เส้น, Thai definition: สายสื่อนำความรู้สึกในสมอง
ประสาท[N] nerve, Example: กัญชาเป็นยาเสพย์ติดแบบกระตุ้นประสาท, Thai definition: ส่วนของร่างกาย มีลักษณะคล้ายเส้นใย มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย
ชั้นประสาท[N] nervous layer, Example: อันตรายจากของมีคมถูกลูกตา อาจจะทำอันตรายชนิดลูกตาไม่แตก แต่อาจมีเลือดออกภายในหรือชั้นประสาทจอตาหลุดออก
เส้นประสาท[N] nerve, Syn. ประสาท, Example: การขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองประมาณ 3 นาที จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร, Count unit: เส้น, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะคล้ายเส้นใย มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่ หรือออกจากสมอง หรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย
ความขลาด[N] apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
เครียด[adj.] (khrīet) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight   FR: stressé ; tendu ; crispé
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury   FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
กระสับกระส่าย[v.] (krasapkrasāi) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy   

CMU English Pronouncing Dictionary
NERVE    N ER1 V
NERVY    N ER1 V IY0
NERVES    N ER1 V Z
NERVANA    N ER0 V AE1 N AH0
NERVOSA    N ER0 V OW1 S AH0
NERVOUS    N ER1 V AH0 S
NERVOUSLY    N ER1 V AH0 S L IY0
NERVOUSNESS    N ER1 V AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nerve    (v) (n @@1 v)
nervy    (j) (n @@1 v ii)
nerved    (v) (n @@1 v d)
nerves    (v) (n @@1 v z)
nerving    (v) (n @@1 v i ng)
nervous    (j) (n @@1 v @ s)
nerveless    (j) (n @@1 v l @ s)
nervously    (a) (n @@1 v @ s l ii)
nerve-cell    (n) - (n @@1 v - s e l)
nerve-cells    (n) - (n @@1 v - s e l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Nervenkitzel(n) |der, pl. Nervenkitzel| สิ่งเร้าใจ, เรื่องที่น่าหวาดเสียว เช่น Fans von purer Action und Nervenkitzel sollten im Juni unbedingt AXN einschalten., See also: S. Erregung
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nervenkrieg {m}war of nerves [Add to Longdo]
Nerv {m} [anat.] | Nerven {pl}nerve | nerves [Add to Longdo]
Nerven...neural; neuritic [Add to Longdo]
Nerven haben [übtr.]to have a brass neck [fig.] [Add to Longdo]
Nervenbündel {n}bag of nerves [Add to Longdo]
Nervenbahn {f} [anat.]nerve pathway; nerve tract [Add to Longdo]
Nervenbündel {n} [übtr.]jitterbug; panicky person [Add to Longdo]
Nervenfaserbündel {n}commissure [Add to Longdo]
Nervengeflecht {n}; Gefäßgeflecht {n}; Plexus {m} [anat.]plexus [Add to Longdo]
Nervenkitzel {m}; Erregung {f} | freudige Erregungthrill; thrills | thrill of joy [Add to Longdo]
Nervensäge {f} [übtr.]pain in the neck [fig.] [Add to Longdo]
Nervensystem {n}nervous system [Add to Longdo]
Nervenzelle {f}nerve cell [Add to Longdo]
Nervosität {f}jumpiness [Add to Longdo]
Nervosität {f}nerviness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
ぐんにゃり[, gunnyari] (adv) limp; enervated [Add to Longdo]
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
ちゃっかり[, chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]
どぎまぎ[, dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
神经[shén jīng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] nerve, #2,790 [Add to Longdo]
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] nervous system, #15,161 [Add to Longdo]
胆量[dǎn liàng, ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] nerve, #19,060 [Add to Longdo]
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness, #25,165 [Add to Longdo]
神经细胞[shén jīng xì bāo, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] nerve cells, #25,601 [Add to Longdo]
神经症[shén jīng zhèng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ, / ] nervous illness; mental illness, #50,218 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] nervous, #78,169 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] nervous, #88,753 [Add to Longdo]
[xǐn, ㄒㄧㄣˇ, ] nervous; fearful, #207,883 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
神経[しんけい, shinkei] Nerven [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  nerv
     nerve
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Nerv [nɛrf] (n) , s.(m )
     nerve
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top