Search result for

novelly

(348 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -novelly-, *novelly*, novel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา novelly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *novelly*)
English-Thai: Longdo Dictionary
novel(n) นิยาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
novel[N] นวนิยาย, See also: นิยาย, หนังสืออ่านเล่น
novel[ADJ] ใหม่, See also: ไม่เคยมีมาก่อน, Syn. innovative, new, odd
novella[N] นวนิยายสั้นๆ
novelty[N] ความใหม่, Syn. recentness, innovation
novelese[N] ภาษาเฉพาะ, Syn. jargon
novelist[N] นักแต่งนวนิยาย, See also: นักเขียนนิยาย, คนเขียนนิยาย, Syn. fictionist
novelize[VT] ทำให้เป็นนวนิยาย
novelette[N] หนังสือรักๆ ใคร่ๆ ขนาดสั้นและคุณภาพต่ำ
novelistic[ADJ] ซึ่งใช้ในนวนิยาย (คำทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
novel(นอฟ'เวิล) n. นวนิยาย,กฎหมายเพิ่มเติม
novelist(นอฟ'วะลิสท.) n. ผู้แต่งนวนิยาย
novelty(นอฟ'เวิลที) n. ความใหม่,ความแปลก,เหตุการณ์ใหม่,เรื่องหรือสิ่งใหม่,สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น adj. เกี่ยวกับของใหม่ ๆ แปลก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
novel(adj) ใหม่,แปลก,แตกต่าง
novel(n) นวนิยาย
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
novelty(n) ความใหม่,ของใหม่,ของแปลก,ประสบการณ์ใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propaganda novelนวนิยายโฆษณาชวนเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
picaresque novelนวนิยายชีวิตเสเพล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychological novelนวนิยายจิตวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
penny dreadful; dime novelนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
problem novel; thesis novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
regional novelนวนิยายภูมิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental novelนวนิยายเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
saga novelนวนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
short novelนวนิยายสั้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-novelนวนิยายปฏิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional novelนวนิยายสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
documentary novelนวนิยายอิงเอกสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dime novel; penny dreadfulนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gothic novelนวนิยายกอทิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epistolary novelนวนิยายจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis novel; problem novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
time novelนวนิยายกาลเวลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
key novel; livre à clefนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical novelนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novelนวนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novel of the soilนวนิยายลูกทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveletteเรื่องสั้น [ฝรั่งเศส], นวนิยายขนาดสั้น [อังกฤษ] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novellaนวนิยายขนาดสั้น [อิตาลี] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveltyความแปลกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveltyการประดิษฐ์ขี้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made novelนวนิยายครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Novelนวนิยาย
นวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719

องค์ประกอบของนวนิยาย

1 โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเหตุผลต่อกัน โดยมีความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างน่าสนใจและ ติดตาม

2 ตัวละคร (Character) คือผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง หรือเป็นผู้แสดง พฤติกรรมต่าง ๆ ในเรื่อง ตัวละครนี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของนวนิยาย เพราะถ้าไม่มีตัวละครแล้ว เรื่องราวต่าง ๆ ในนวนิยายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้

3 บทสนทนา (Dialogue) คือ การสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครในนวนิยาย เป็นส่วนที่ทำให้นวนิยายมีลักษณะคล้ายความจริงมากที่สุด

4 ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหน ที่นั้นมีลักษณะอย่างไร

5 ความคิดเห็นของผู้แต่ง (Point of View) คือ ความคิดเห็น ทัศนะ หรือปรัชญา ของผู้เขียน ซึ่งสอดแทรกอยู่ในพฤติกรรมของตัวละคร หรือ คำพูดของตัวละคร

6 ทำนองแต่ง (Style) คือแบบแผนและลักษณะท่วงทำนองในการแต่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ประพันธ์

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_n.aspx [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Noveltyความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์, ความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ต้องไม่เคยปรากฏแก่สาธารณะมาก่อนไม่ว่าวิธีใด ๆ ก่อนที่ทำการยื่นขอรับสิทธิบัตรเรื่องนั้น ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Novelistsนักประพันธ์นวนิยาย [TU Subject Heading]
Novelists, Americanนักประพันธ์นวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
Novelists, Frenchนักประพันธ์นวนิยายฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Novelty balloonsลูกโป่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Novello.- Ich bin's, Novello. White Christmas (1954)
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม The Itch (2008)
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่ The Itch (2008)
New graphic novels and episodes...ตอนใหม่ๆบทนิยายใหม่ๆและภาพกราฟิกใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Such novel comments.คล้ายกันจริงๆเลย Scandal Makers (2008)
Why? Know what novel touched us when we were teenagers?รู้มั้ยว่านิยายเรื่องไหน โดนใจคนเกาหลีสุด สมัยเราเป็นวัยรุ่น? My Sassy Girl (2008)
I don't know how things are in that third-rate novel of yours but where I come from one does not go around ravaging libraries!ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องราวของพวกแก ในหนังสือนิยายห่าเหวนั่นมันเป็นยังไง แต่คนแถวบ้านฉันเขาไม่เที่ยวไปทำลาย ห้องสมุดคนอื่นกันหรอก Inkheart (2008)
It was right out of a Bronte-novel.เหมือนออกมาจากนิยายเลย Made of Honor (2008)
- So how goes the novel?- แล้วเรื่องนวนิยายล่ะ Pilot (2008)
- It's not a novel, actually, which I...- มันไม่ใช่นวนิยาย ซึ่งฉันหวังว่า... Pilot (2008)
You're not writing a novel?เธอไม่ได้เขียนนวนิยายงั้นเหรอ Pilot (2008)
I just thought a novel would be easier to sell.ฉันแค่คิดว่านวนิยาย มันน่าจะขายได้ง่าย Pilot (2008)
"temped for eight years before giving up on her novel,"มาเมื่อแปดปีก่อน ก่อนจะมาจับปากกาเขียนนิยาย" Julie & Julia (2009)
-If only that were true. -You wrote a novel.ถ้าเพียงแต่มันจะเป็นจริงๆนะ / คุณเขียนนิยายนี่ Julie & Julia (2009)
half a novel. And no one wanted to publish it.กึ่งนิยาย แล้วไม่มีใครอยากตีพิมพ์ด้วย Julie & Julia (2009)
The big, strong, brave men that we've all been reading about in novels and watching in movies since we were 9 years old that's a fallacy.ผู้ชายที่เก่ง แข็งแกร่ง ห้าวหาญ ที่เราอ่านมาจาก.. ..ในนิยายและดูจากในหนัง ตั้งแต่เราอายุ9ขวบ.. The Ugly Truth (2009)
Those telenovels with all those ripe honeys on it. He was really into it.หือ Grilled (2009)
AUSTRIAN NOVELIST MARIE VON EBNER-ESCHENBACH WROTE:นักเขียนออสเตรีย แมรี่ วอง เอบเนอร์-อิชเช่นเบิร์ค เขียนไว้ Zoe's Reprise (2009)
V.P. for four more after that, and by the way, I wrote my graduate thesis on the rise of the nonfiction novel.จากนั้นก็เป็นรองประธานอีก 4 ปี และฉันก็ยังทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการกำเินิดของ วรรณกรรม non-fiction Crime Doesn't Pay (2009)
Idea for novel-- woman who's married to a gay man and doesn't know it.ไอเดียสำหรับนิยาย-- ผู้หญิงแต่งงานกับเกย์และเธอก็ยังไม่รู้ Crime Doesn't Pay (2009)
You've read other Wharton novels, right?คุณได้อ่านนิยายของวอร์ตันแล้วใช่มั้ย? The Age of Dissonance (2009)
Romance novels, sonoma cabernets,นิยายรัก sonoma cabernets The Grandfather (2009)
It always starts with a novelty gift.อีกแล้ว มันจะเริ่มด้วยของขวัญแปลกๆ Ballad (2009)
So you could see that I'm more than just some guy who's more worried about getting his graphic novels than putting gas in the car.เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าผมเป็นมากกว่า ผู้ชายคนนึงที่เป็นห่วงเรื่องพยายาม จะสร้างภาพจากนิยายมากกว่าเติมน้ำมัน Pilot (2009)
Oh, he'll be there at first, maybe even change a diaper or two until the novelty wears off.แรกๆ เขาก็จะช่วยหรอก บางที อาจจะเปลี่ยนผ้าอ้อมสักครั้งสองครั้ง จนเขาเลิกเห่อ แล้วเรื่องป้อนนมตอนตีสี่ Nice Is Different Than Good (2009)
He has that romance novel stare.เขามีวิธีการมองแบบในนิยาย Pilot (2009)
He was a lawyer himself, so his novels are accurate as well as entertaining.เขาเป็นทนาย นิยายของเขา จึงแม่นยำและให้ความบันเทิงด้วย The Gothowitz Deviation (2009)
Do either of you ladies enjoy the novels of John Grisham?พวกคุณชอบนิยาย ของจอห์น กริชแฮมริเปล่า The Gothowitz Deviation (2009)
This is now a bad Jackie Collins novel.เหมือนกะในนิยายห่วยของแจ๊คกี้ คอลลิน แน่ะ Don't Walk on the Grass (2009)
Let's see, the most important points about Natsume Soseki's novel "Kokoro" are...เห็นมั้ยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในวรรณกรรมของนัตสึเมะ โซเซกิเรื่อง"โคะโคโร"คือ... Ohitori sama (2009)
I-I know this sounds like something out of a Baldacci novel or something, but...ผมรู้ๆ นี่ฟังดูเหมือนบางสิ่ง ที่อยู่ในนิยายของ บาลดาซิหรือบางอย่าง Playing Cards with Coyote (2009)
Named after the insect-eating character in bram stoker's novel "Dracula. "ชื่อของมันมาจากลักษณะการกินของพวกแมลง ที่อยู่ตามพุ่มไม้ ในนวนิยายของสต๊อกเกอร์ ชื่อว่า"แดร๊กคิวล่า" The Performer (2009)
Yeah, he's, uh, over in the graphic novel section.เห็น อยู่ตรงแผนกนิยายภาพ The Guitarist Amplification (2009)
Sure. Kang Hae Na, I'm not sure what novel trick you pulled, but don't get too excited.แน่อยู่แล้วเฮนา ฉันไม่รู้ว่าเธอใช้เล่ห์กลอะไร แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปล่ะ My Fair Lady (2009)
I have a pile of detective novels at home... Collins, Poe.ที่บ้านดิฉันมีนิยายนักสืบเป็นตั้ง\ วินกลิ้น คอลลิน โพ Sherlock Holmes (2009)
So, what is it? A novel? Epic poem?แล้วนี่อะไรคะ นิยาย หรือ มหากาพย์แห่งบทกวี Repo Men (2010)
One of us is gonna start writing a novel, and then we all get snowed in, and then Lou's gonna ax murder all of us.หนึ่งในพวกเราจะเริ่มแต่งนิยาย แล้วจากนั้นพวกเราทั้งหมดจะติดหิมะ แล้วจากนั้น ลู จะใช้ขวานฆ่าพวกเราทั้งหมด Hot Tub Time Machine (2010)
I'm actually a novelist and I'm starting my next book here.ฉันเมตร จริง นักประพันธ์และ ฉันเมตร เริ่มต้น หนังสือเล่มต่อไป ของฉันที่นี่ I Spit on Your Grave (2010)
You read spy novels. I am a mysterious woman on a train..คุณอ่านนิยายสายลับนิ ฉันคือผู้หญิงลึกลับบนรถไฟ The Tourist (2010)
A backpack, a toy, a paperback novel--อย่างเช่น เป้ ของเด็กเล่น หนังสือนวนิยาย-- In This Home on Ice (2010)
He is but a novelty.มันพึ่งจะมาใหม่ Legends (2010)
And you're sure that all those notes were hidden inside of German novels?คุณแน่ใจนะว่ากระดาษตรงนั้นทั้งหมด ซ่อนอยู่ในนิยายเยอรมัน The Bishop Revival (2010)
The German novels.นิยายเยอรมัน The Bishop Revival (2010)
It's a house, Anne, not one of your romantic novels.นี่มันบ้านนะแอนน์ ไม่ใช่อะไรก็ตามในนิยายของหลาน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
What a novel idea.ความคิดอะไร ยังกะนิยาย Senate Murders (2010)
- Well, in the right stuff, the novel by tom wolfe--ถ้าจะให้ถูก ตามหนังสือของ Tom Wolfe Investigative Journalism (2010)
I hope you would stress important things in my novels.ฉันหวังว่าคุณจะเน้นความสำคัญในนวนิยาย The Bones on the Blue Line (2010)
A novel.เขียนนิยาย We All Deserve to Die (2010)
I know... another guy in a coffee shop writing a novel.ผมรู้ ผมเป็นอีกคนนึงที่มาเขียนนิยายตามร้านกาแฟ We All Deserve to Die (2010)
My first novel.นิยายเล่มแรกของฉัน The Death of the Queen Bee (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
novelA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
novelAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
novelAfter he finished supper, he began to read the novel.
novelAll in all the novel was a success.
novelAmong his novels, I like this best.
novelAmong modern novels, this is the best.
novelA novel idea occurred to me.
novelA novelty wears off in time.
novelA writer, whose name I have forgotten, wrote this novel.
novelBecause novels, just like paintings, need you to practice.
novelBesides being a doctor, he was a very famous novelist.
novelBesides teaching English, he writes novels.
novelBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
novelBy next Sunday, I'll have read through the novel.
novelD.H. Lawrence is a novelist and poet.
novelDo you know who wrote this novel?
novelEvery time I read this novel, I find it very interesting.
novelFew students are interested in reading this novel.
novelFor all I know, the novel is not translated into Japanese.
novelFor my part I prefer to stay at home and read a novel.
novelFrankly speaking, his new novel is not very interesting.
novelFrankly speaking this novel is not very interesting.
novelGetting the novel, he begin to read it.
novelHave you finished reading the novel?
novelHe came to be known as a great novelist.
novelHe did nothing but read novels in his junior high school days.
novelHe enjoys reading novels on holiday.
novelHe felt a sudden urge to write a novel.
novelHe had been working on his novel for six months when we visited him.
novelHe has been absorbed in the novel all day without eating.
novelHe has got as many as fifty novels written in English.
novelHe has not more than a hundred novels.
novelHe has quite a novel idea.
novelHe has spent three years writing this novel.
novelHe is absorbed in reading detective novels.
novelHe is a critic rather than a novelist.
novelHe is a doctor and also a novelist.
novelHe is a novelist and artist.
novelHe is a novelist and poet.
novelHe is a novelist rather than a politician.
novelHe is a poet and novelist.
novelHe is as great a novelist as ever lived.
novelHe is a teacher and novelist.
novelHe is engaged upon a new novel.
novelHe is known to us all as a novelist.
novelHe is not a poet but a novelist.
novelHe is not so much a novelist as a poet.
novelHe is not so much a poet as a novelist.
novelHe is not so much a politician as a novelist.
novelHe is now writing a sister volume to his novel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ซิงซิง[ADJ] brand-new, See also: novel, new, Syn. ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม, เรี่ยมเร้เรไร, Ant. เก่า, Example: พ่อเพิ่งถอยรถคันใหม่ซิงซิงมาจากโชว์รูม
แปลกหูแปลกตา[V] be different, See also: be strange, be new, be novel, Example: เขาไม่ได้มาที่นี่นานมันดูแปลกหูแปลกตาไปมาก, Thai definition: ี่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
แผนใหม่[ADJ] new, See also: novel, modern, latest, Example: การรัฐประหารในปี 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการเปิดฉากเศรษฐกิจแผนใหม่ให้กับประเทศไทย, Thai definition: แผนที่ไม่เคยใช้มาก่อน
แผนปัจจุบัน[ADJ] modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่
แปลกใหม่[ADJ] strange, See also: new, novel, exotic, alien, unknown, Example: ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติมักจะมีสิ่งแปลกใหม่ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยมี และไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อน
แปลกตา[V] look strange, See also: be different, novel, Syn. ผิดตา, ประหลาดตา, Ant. คุ้นตา, ชินตา, Example: ลูกแปลกตาไปมากหลังจากที่ไม่ได้เจอมา 5 ปีแล้ว, Thai definition: ผิดไปจากที่เคยเห็น
ใหม่[ADJ] new, See also: novel, latest, recent, fresh, ground-breaking, Ant. เก่า, Example: เขาเป็นคนหนึ่งที่เห่อดาราภาพยนตร์คนใหม่
ความใหม่[N] newness, See also: freshness, novelty, recentness, Ant. ความเก่า
ล้ำยุค[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำสมัย, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: คุณจะปฏิเสธเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ได้
ล้ำสมัย[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: หมอนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมารักษาคนไข้ให้หายจากโรคร้าย
เอี่ยมอ่อง[ADJ] new, See also: novel, brand-new, Syn. ใหม่, เอี่ยม, Ant. เก่า, Example: เขาปรากฏตัวในชุดสูทเอี่ยมอ่องสีเขียวในศาล เมื่อผู้พิพากษาขึ้นพิจารณา, Thai definition: ไม่หมองมัว
ตัวใหม่[ADJ] new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
ตัวใหม่[ADJ] new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
นวนิยาย[N] novel, See also: fiction, Syn. นิยาย, Example: น้องหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื่องที่ทมยันตีเป็นผู้แต่ง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องยาวที่แต่งขึ้นเป็นแบบร้อยแก้ว จากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์เป็นต้น
นวัตกรรม[N] innovation, See also: change, alteration, novelty, newness, modernization, Syn. สิ่งใหม่, ของใหม่
นักเขียน[N] novelist, See also: author, writer, fiction writer, prose writer, fictionist, Syn. นักประพันธ์, Example: นักเขียนที่ทำต้นฉบับด้วยลายมือยังมีอีกมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหรือผู้เขียนหนังสือเป็นอาชีพ
นักประพันธ์[N] novelist, See also: author, writer, Syn. ผู้ประพันธ์, นักเขียน, Example: อัญชันเป็นนามปากกาของนักประพันธ์คนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหรือเขียนหนังสือ
ใหม่เอี่ยม[ADJ] brand-new, See also: novel, new and original, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก, Ant. เก่า, Example: เขาแลกธนบัตรสีม่วงใหม่เอี่ยมห้าใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
เอี่ยมอ่อง[adj.] (īem-ǿng) EN: new ; novel ; brand-new   FR: neuf
ใหม่[adj.] (mai) EN: new ; novel ; latest ; fresh ; ground-breaking   FR: nouveau ; neuf ; récent ; frais ; fraîche [f] ; dernier ; qui vient de
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist   FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
หนังสืออ่านเล่น[n. exp.] (nangseū ān len) EN: novel ; fiction   FR: roman [m]
นวนิยาย[n.] (nawaniyāi) EN: novel ; fiction ; story   FR: roman [m] ; nouvelle [f] ; fiction [f] ; bouquin [m] (fam.)
นวนิยายเรื่องยาว[n.] (nawaniyāi reūang yāo) EN: novel   FR: roman [m] ; roman-fleuve [m] ; somme [f]
นวัตกรรม[n.] (nawattakam) EN: innovation ; new development ; novelty   FR: innovation [f]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing prawattisāt) EN: story based on history ; historical novel   FR: roman historique [m]
แปลกหูแปลกตา[v. exp.] (plaēk hū plaēk tā) EN: be different ; be strange ; be new ; be novel   
แปลกใหม่[adj.] (plaēk mai) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown   
แปลกตา[v. exp.] (plaēk tā) EN: look strange ; be different ; novel   
เรื่องอ่านเล่น[n.] (reūang ān len) EN: novel ; fiction   FR: roman [m] ; fiction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOVEL    N AA1 V AH0 L
NOVELS    N AA1 V AH0 L Z
NOVELL    N OW0 V EH1 L
NOVELLY    N OW1 V AH0 L IY0
NOVELLO    N OW0 V EH1 L OW0
NOVELLI    N OW0 V EH1 L IY0
NOVELLA    N OW0 V EH1 L AH0
NOVELTY    N AA1 V AH0 L T IY0
NOVEL'S    N AA1 V AH0 L Z
NOVELLUS    N OW0 V EH1 L AH0 S
NOVELIST    N AA1 V AH0 L AH0 S T
NOVELL'S    N OW0 V EH1 L Z
NOVELISTS    N AA1 V AH0 L AH0 S
NOVELISTS    N AA1 V AH0 L AH0 S S
NOVELISTS    N AA1 V AH0 L AH0 S T S
NOVELTIES    N AA1 V AH0 L T IY0 Z
NOVELISTIC    N AA2 V AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
novel    (n) (n o1 v @ l)
Novell    (n) (n ou v e1 l)
novels    (n) (n o1 v @ l z)
Novello    (n) (n o v e1 l ou)
novelty    (n) (n o1 v @ l t ii)
novelist    (n) (n o1 v @ l i s t)
novelette    (n) (n o2 v @ l e1 t)
novelists    (n) (n o1 v @ l i s t s)
novelties    (n) (n o1 v @ l t i z)
novelettes    (n) (n o2 v @ l e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerroman {m}adventure novel [Add to Longdo]
Bildungsroman {m}bildungsroman; education novel [Add to Longdo]
Entwicklungsroman {m}entwicklungsroman; development novel [Add to Longdo]
Erzählung {f}novella [Add to Longdo]
Fortsetzungsroman {m}serial novel; serial [Add to Longdo]
Groschenroman {m}dime novel [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Kitschroman {m} | Kitschromane {pl}trashy novel | trashy novels [Add to Longdo]
Krimi {m}; Kriminalgeschichte {f}mystery story; mystery novel [Add to Longdo]
Kriminalroman {m}thriller; detective novel [Add to Longdo]
Künstlerroman {m}Künstlerroman; artist novel [Add to Longdo]
Neuheit {f} | Neuheiten {pl}novelty | novelties [Add to Longdo]
Neuheitsbedenken {n}doubt about novelty [Add to Longdo]
Neuheitsprüfung {f}examination as to novelty [Add to Longdo]
Novelle {f}novelette [Add to Longdo]
Novelle {f}novella; short story [Add to Longdo]
Novelle {f} (Parlament)amendment [Add to Longdo]
Roman {m} | Romane {pl}novel | novels [Add to Longdo]
Romanfigur {f}; Romangestalt {f}; Romanheld {m}character in a novel; figure of a novel [Add to Longdo]
Romanform {f}novel form [Add to Longdo]
Romanschriftsteller {m}; Schriftsteller {m} | Romanschriftsteller {pl}novelist | novelists [Add to Longdo]
Schauerroman {m} | Schauerromane {pl}shocker; Gothic novel | shockers [Add to Longdo]
Tatsachenroman {m}non-fiction novel [Add to Longdo]
Trivialroman {m}light novel [Add to Longdo]
Zukunftsroman {m}science fiction novel [Add to Longdo]
neuartig; neu {adj}novel [Add to Longdo]
neuartig {adv}novelly [Add to Longdo]
von {prp; +Dativ} | ein Kind von ihm | ein Roman von ... | von Geburt | von Natur aus | vom Hörensagen; aus Gerüchten | vom Sehen | vom Erfolg berauschtby | a child by him | a novel by ... | by birth | by nature | by hearsay | by sight | inebriated by success [Add to Longdo]
An ihm ist ein Schriftsteller verloren gegangen.He's a novelist manque. [Add to Longdo]
Der Roman spielt in ...The novel is set in ... [Add to Longdo]
Er schrieb einen Roman mit Pfiff.He wrote a novel with a kick. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディア商品[アイディアしょうひん, aideia shouhin] (n) novelty (wasei [Add to Longdo]
イッヒロマン[, ihhiroman] (n) first-person novel (ger [Add to Longdo]
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
ゴシック小説[ゴシックしょうせつ, goshikku shousetsu] (n) gothic novel [Add to Longdo]
ノベライズ[, noberaizu] (vs) (See ノベライゼーション) to novelize; to novelise; to turn a film script into a novel [Add to Longdo]
ノベライゼーション[, noberaize-shon] (n,vs) novelization (turning a film script into a novel) [Add to Longdo]
ノベリスト[, noberisuto] (n) novelist [Add to Longdo]
ノベル[, noberu] (n) (1) novel; (2) {comp} Novell [Add to Longdo]
ノベルティー[, noberutei-] (n) novelty [Add to Longdo]
ノベレット[, noberetto] (n) novelette [Add to Longdo]
ノヴェライゼーション[, noveraize-shon] (n) novelization [Add to Longdo]
ノヴェル[, noveru] (n) {comp} Novell [Add to Longdo]
バッドエンド[, baddoendo] (n) bad ending (film, novel) [Add to Longdo]
ビジュアルノベル;ビジュアル・ノベル[, bijuarunoberu ; bijuaru . noberu] (n) visual novel [Add to Longdo]
ピカレスク[, pikaresuku] (n) picaresque (novel) [Add to Longdo]
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P) [Add to Longdo]
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei [Add to Longdo]
ライトノベル[, raitonoberu] (n) light novel [Add to Longdo]
ライノベ;ラノベ[, rainobe ; ranobe] (n) (abbr) (See ライトノベル) light novel [Add to Longdo]
ライ麦畑でつかまえて[ライむぎばたけでつかまえて, rai mugibatakedetsukamaete] (n) Catcher in the Rye (novel by J. D. Salinger) [Add to Longdo]
悪漢小説[あっかんしょうせつ, akkanshousetsu] (n) picaresque novel [Add to Longdo]
悪魔の詩[あくまのし, akumanoshi] (n) The Satanic Verses (novel by Salman Rushdie) [Add to Longdo]
異色[いしょく, ishoku] (adj-na,n) unique; different color; different colour; novelty; (P) [Add to Longdo]
怪奇小説[かいきしょうせつ, kaikishousetsu] (n) mystery novel [Add to Longdo]
滑稽本[こっけいぼん, kokkeibon] (n) comic novel (Edo period) [Add to Longdo]
勧善懲悪[かんぜんちょうあく, kanzenchouaku] (n) rewarding good and punishing evil; novel or drama with a rewarding-good-and-punishing-evil theme; moral purpose; morality play; (P) [Add to Longdo]
勧善懲悪小説[かんぜんちょうあくしょうせつ, kanzenchouakushousetsu] (n) (Edo-period) didactic novel or fiction [Add to Longdo]
完結編[かんけつへん, kanketsuhen] (n) concluding episode of a series; concluding volume (part) (e.g. of novel) [Add to Longdo]
官能小説[かんのうしょうせつ, kannoushousetsu] (n) erotic novel (lit [Add to Longdo]
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing [Add to Longdo]
甘い小説[あまいしょうせつ, amaishousetsu] (n) sentimental novel [Add to Longdo]
奇抜[きばつ, kibatsu] (adj-na,n) novel; original; striking; strange; eccentric; fantastic; (P) [Add to Longdo]
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself [Add to Longdo]
戯作者[げさくしゃ, gesakusha] (n) fiction writer; dime novelist [Add to Longdo]
巨編;巨篇[きょへん, kyohen] (n) great (literary) work; long novel or film [Add to Longdo]
教養小説[きょうようしょうせつ, kyouyoushousetsu] (n) novel about one's education, spiritual growth, etc.; Bildungsroman [Add to Longdo]
携帯小説;ケータイ小説;ケイタイ小説[けいたいしょうせつ(携帯小説);ケータイしょうせつ(ケータイ小説);ケイタイしょうせつ(ケイタイ小説), keitaishousetsu ( keitai shousetsu ); ke-tai shousetsu ( ke-tai shousetsu ); keitai] (n) cellphone novel [Add to Longdo]
現代小説[げんだいしょうせつ, gendaishousetsu] (n) contemporary novel; modern novel [Add to Longdo]
作家[さっか, sakka] (n) author; writer; novelist; artist; (P) [Add to Longdo]
作中人物[さくちゅうじんぶつ, sakuchuujinbutsu] (n) characters (in a novel) [Add to Longdo]
三文小説[さんもんしょうせつ, sanmonshousetsu] (n) dime novel [Add to Longdo]
斬新[ざんしん, zanshin] (adj-na,n) novel; original; newness [Add to Longdo]
斬新奇抜[ざんしんきばつ, zanshinkibatsu] (n) novel; unconventional; cutting-edge [Add to Longdo]
私小説[わたくししょうせつ;ししょうせつ, watakushishousetsu ; shishousetsu] (n) novel narrated in the first person [Add to Longdo]
時代小説[じだいしょうせつ, jidaishousetsu] (n) historical novel [Add to Longdo]
耳新しい[みみあたらしい, mimiatarashii] (adj-i) novel; new; unfamiliar; hear for the first time [Add to Longdo]
実験小説[じっけんしょうせつ, jikkenshousetsu] (n) experimental novel [Add to Longdo]
書き改める[かきあらためる, kakiaratameru] (v1,vt) to rewrite; to adapt (e.g. a novel) [Add to Longdo]
書簡体小説[しょかんたいしょうせつ, shokantaishousetsu] (n) novel written in epistolary style [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁玲[Dīng Líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] Ding Ling (1904-1986), female novelist, author of novel The Sun Shines over the Sanggan River 太陽照在桑乾河上|太阳照在桑干河上, attacked during the 1950s as anti-Party [Add to Longdo]
三侠五义[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ˇ ㄧˋ, / ] Sanxia wuyi (lit. Three knight-errants and five righteous one), novel edited from stories of late Qing pinghua 評話|评话 master storyteller Shi Yukun [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, / ] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅 [Add to Longdo]
中篇小说[zhōng piān xiǎo shuō, ㄓㄨㄥ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] novella [Add to Longdo]
丹布朗[Dān Bù lǎng, ㄉㄢ ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Dan Brown (American novelist) [Add to Longdo]
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] hero (of a novel or film); main protagonist [Add to Longdo]
九尾龟[jiǔ wěi guī, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˇ ㄍㄨㄟ, / ] nine-tailed turtle of mythology; The Nine-tailed Turtle, novel by late Qing novelist Zhang Chunfan 張春帆|张春帆 [Add to Longdo]
二十年目睹之怪现状[èr shí nián mù dǔ zhī guài xiàn zhuàng, ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ ㄓ ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] The strange state of the world witnessed over 20 years, novel by late Qing novelist Wu Jianren 吳趼人, classified as "novel of denunciation" 譴責小說|谴责小说 [Add to Longdo]
人物[rén wù, ㄖㄣˊ ˋ, ] a person; a character (in a play, novel etc); a protagonist [Add to Longdo]
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, ] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels [Add to Longdo]
俞天白[Yú Tiān bái, ㄩˊ ㄊㄧㄢ ㄅㄞˊ, ] Yu Tianbai (1937-), novelist [Add to Longdo]
倒叙[dào xù, ㄉㄠˋ ㄒㄩˋ, / ] a flash-back (in novel or film) [Add to Longdo]
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀 [Add to Longdo]
儒勒・凡尔纳[Rú lè, ㄖㄨˊ ㄌㄜˋ· Fan2 er3 na4, / ] Jules Verne (1828-1905), French novelist specializing in science fiction and adventure stories, author of Around the World in Eighty Days 八十天环绕地球 [Add to Longdo]
儒林外史[Rú lín Wài shǐ, ㄖㄨˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄞˋ ㄕˇ, ] The Scholars, Qing dynasty novel by Wu Jingzi 吴敬梓, an extended satire on the Imperial Examination system [Add to Longdo]
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康 [Add to Longdo]
八月之光[bā yuè zhī guāng, ㄅㄚ ㄩㄝˋ ㄓ ㄍㄨㄤ, ] Light in August (novel by William Faulkner 威廉·福克納|威廉·福克纳) [Add to Longdo]
凌濛初[Líng Méng chū, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄔㄨ, ] Ling Mengchu (1580-1644), Ming dynasty novelist and dramatist; also written 凌蒙初|凌蒙初 [Add to Longdo]
凌蒙初[Líng Méng chū, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄔㄨ, ] Ling Mengchu (1580-1644), Ming dynasty novelist and dramatist; also written 凌濛初|凌濛初 [Add to Longdo]
列夫・托尔斯泰[Liè fū, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ· Tuo1 er3 si1 tai4, / ] Tolstoy (name); Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平 [Add to Longdo]
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初 [Add to Longdo]
刘心武[Liú Xīn wǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄣ ˇ, / ] Liu Xinwu (1942-), novelist [Add to Longdo]
刘恒[Liú Héng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄥˊ, / ] Liu Heng, personal name of Han emperor Han Wendi 漢文帝|汉文帝; Liu Heng (1954-), novelist, author of The damned grain 狗日的糧食|狗日的粮食 [Add to Longdo]
刘鹗[Liú È, ㄌㄧㄡˊ ㄜˋ, / ] Liu E (1857-1909), late Qing novelist, author of 老殘遊記|老残游记 [Add to Longdo]
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔 [Add to Longdo]
史传小说[shǐ zhuàn xiǎo shuó, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛˊ, / ] historical novel [Add to Longdo]
司马辽太郎[Sī mǎ Liáo tài láng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄠˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, / ] SHIBA Ryotarō (1923-1996), Japanese author of historical novels [Add to Longdo]
吴承恩[Wú Chéng ēn, ˊ ㄔㄥˊ ㄣ, / ] Wu Cheng'en (1500-1582), author (or compiler) of novel Journey to the West 西遊記|西游记 [Add to Longdo]
吴敬梓[Wú Jìng zǐ, ˊ ㄐㄧㄥˋ ㄗˇ, / ] Wu Jingzi (1701-1754), Qing dynasty novelist, author of The Scholars 儒林外史 [Add to Longdo]
吴趼人[Wú Jiǎn rén, ˊ ㄐㄧㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] Wu Jianren (1867-1910), late Qing dynasty novelist, author of The strange state of the world witnessed over 20 years 二十年目睹之怪現狀|二十年目睹之怪现状 [Add to Longdo]
周立波[Zhōu Lì bō, ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄅㄛ, ] Zhou Libo (1908-1979), left-wing journalist, translator and novelist [Add to Longdo]
哈利・波特[Hā lì, ㄏㄚ ㄌㄧˋ· Bo1 te4, ] Harry Potter, boy wizard in the novels by J.K. Rowling 羅琳|罗琳 [Add to Longdo]
喧哗与骚动[xuān huá yǔ sāo dòng, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ ㄩˇ ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] The Sound and the Fury (novel by William Faulkner 威廉·福克納 威廉·福克纳) [Add to Longdo]
乔治・奥威尔[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
乔治奥威尔[Qiáo zhì Ào wēi ěr, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
四世同堂[sì shì tóng táng, ㄙˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] Four generations under one roof, novel by 20th century Lao She 老舍 [Add to Longdo]
四大名著[sì dà míng zhù, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, ] the Four Classic Novels of Chinese literature, namely A Dream of Red Mansions 紅樓夢|红楼梦, Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, Water Margin 水滸傳|水浒传, Journey to the West 西游記|西游记 [Add to Longdo]
围城[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, / ] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial [Add to Longdo]
埃德加・爱伦・坡[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Ai4 lun2 · Po1, / ] Edgar Allen Poe (1809-1849), American poet and novelist [Add to Longdo]
堂・吉河德[Táng, ㄊㄤˊ· Ji2 he2 de2, ] Don Quixote (hero of novel by Cervantes) [Add to Longdo]
夏敬渠[Xià Jìng qú, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄩˊ, ] Xia Jingqu (1705-1787), Qing novelist, author of monumental novel Yěsǒu pùyán 野叟曝言 Humble words of a rustic elder [Add to Longdo]
夏洛特・勃良特[Xià Luò tè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄜˋ· Bo2 liang2 te4, ] Charlotte Brontë (1816-1855), English novelist, eldest of three Brontë sisters, author of Jane Eyre 簡·愛|简·爱 [Add to Longdo]
夏目漱石[Xià mù shù shí, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄨˋ ㄕㄨˋ ㄕˊ, ] Natsume Sōseki (1867-1916), one of the first modern Japanese novelist [Add to Longdo]
大江健三郎[Dà jiāng Jiàn sān láng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, ] Oe Kenzaburo (1935-) Japanese novelist and 1994 Nobel laureate [Add to Longdo]
天路历程[tiān lù lì chéng, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] lit. the course of the road to heaven; Pilgrim's Progress, 1678 novel by John Bunyan (first Chinese translation 1851) [Add to Longdo]
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, / ] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations [Add to Longdo]
太阳照在桑干河上[tài yáng zhào zài sāng gān hé shàng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄓㄠˋ ㄗㄞˋ ㄙㄤ ㄍㄢ ㄏㄜˊ ㄕㄤˋ, / ] The Sun Shines over the Sanggan River, proletarian novel by Ding Ling, winner of 1951 Stalin prize [Add to Longdo]
奥威尔[Ào wēi ěr, ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] Orwell (name); George Orwell (1903-1950), British novelist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノヴェル[のう゛ぇる, noveru] Novell [Add to Longdo]
ノベル[のべる, noberu] Novell [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短編小説[たんぺんしょうせつ, tanpenshousetsu] Novelle, Kurzgeschichte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top