Search result for

notions

(25 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notions-, *notions*, notion
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ Public Enemies (2009)
A man possessed of some radical notions.คนที่มีบางความคิดเดิมอย่างสิ้นเชิง Inception (2010)
And we all have these little notionsเราทุกคนมีความคิดย่อยๆนี้อยู่ว่า The Psychology of Letting Go (2010)
These are human notions.มันเป็นแค่ความคิดของมนุษย์ Spellbound (2011)
You have odd notions about protecting the realm.ท่านมีความคิดประหลาดมาก เรื่องการปกป้องอาณาจักร You Win or You Die (2011)
Now, I don't know if he, uh, shared any of these notions with you, but, uh... but I would never want you to be swayed by hearsay.ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าเขาได้... บอกเรื่องแนวคิดนั้นกับคุณรึเปล่า แต่... Us or Them (2011)
God chose us to make in His true likeness, to transcend childish human notions of morality.พระเจ้าได้เลือกเรา ที่ทำให้เป็นเหมือนร่างที่แท้จริงของพระองค์ เพื่อให้ทำให้ก้าวผ่านความไร้เดียงสาของมนุษย์เรื่องแนวคิดศิลธรรม Somebody That I Used to Know (2012)
So long as you harbor foolish notions of bringing back the dead, so long as you live in the past, you'll never find your future.ตราบใดที่เจ้ายังมีความคิดโง่ๆ ที่จะทำให้คนตายฟื้นกลับมา ตราบใดที่เจ้ายังอยู่กับอดีต The Doctor (2012)
It dictates that you will never, ever besmirch the Hawthorne name with any outlandish notions regarding you genealogical origins.สัญญาระบุไว้ว่าแกจะไม่ ทำลายชื่อเสียงตระกูลฮอว์ธอร์น ด้วยความคิดประหลาดๆ Digital Estate Planning (2012)
Either lose the romance notions, or I'll lose them for you.จะทิ้งความคิดโรแมนติก หรือฉันจะทิ้งอันนี้ดีนะ Monstrous Ball (2012)
He's a nice person, but I don't want him and his cameras and his hopeless romantic notions along with my trip, you know?เขาก็ดีนะ แต่ฉันไม่อยากเจอเขาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปบ้านั่น ความสิ้นหวังและเรื่องเพ้อฝันโง่ๆของเขา มารวมกับการเดินทางของฉันรู้มั้ย? Tracks (2013)
I don't pay you to put evil notions in my head.ข้าไม่ได้จ้างเจ้ามายุยงข้านะ The Bear and the Maiden Fair (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
notionsAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
notionsAll these notions I have long since abandoned.
notionsHer notions were what is called advanced.
notionsHis notions were what is called advanced.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread   FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall   FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTIONS    N OW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notions    (n) (n ou1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzwaren {pl}notions [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旧弊打破[きゅうへいだは, kyuuheidaha] (n) breaking down antiquated notions; abandoning old-time ways; correcting long- standing abuses [Add to Longdo]
虚心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top