ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noticeably

N OW1 T IH0 S AH0 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noticeably-, *noticeably*, noticeab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noticeably(adv) อย่างเห็นได้ชัด, See also: อย่างชัดเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
noticeably(adv) อย่างน่าสนใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
this is where it gets weird. he was noticeably thin.นั่นแหละครับที่แปลก เขาผอมลงอย่างมากเลย The Instincts (2008)
She's aging more noticeably every day while I am standing still.เจนี่ชราชัดเจนขึ้นทุกวัน... ... ขณะที่ผมยังเหมือนเดิม Watchmen (2009)
You are noticeably unarmed, son.นี่แกไม่ได้พกปืนมาด้วยงั้นเหรอ ไอ้หนู Crucible (2013)
All ten of you have improved your appearance, most noticeably by sprucing up your hair.พวกคุณทั้ง 10 คนมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป สังเกตุได้จาก ทรงผมเท่ ๆ ของพวกคุณ Green Light (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noticeablyIt has become noticeably colder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกหน้าออกตา(adv) openly, See also: noticeably, Syn. เด่นชัด, Example: เขามิได้เลี้ยงดูเธออย่างออกหน้าออกตา, Thai Definition: แสดงให้ปรากฏเปิดเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adv) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably  FR: ouvertement
ผิดหูผิดตา[phit hū phit tā] (adv) EN: noticeably ; markedly ; remarkably
ผิดสังเกต[phitsangkēt] (adv) EN: noticeably ; remarkably ; unusually
ตำตา[tamtā] (adv) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously  FR: sous les yeux

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTICEABLY N OW1 T IH0 S AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noticeably (a) nˈoutɪsəbliː (n ou1 t i s @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐんと[gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
目に見えて[めにみえて, menimiete] (exp,adv) remarkably; noticeably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noticeably \No"tice*a*bly\, adv.
   In a noticeable manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noticeably
   adv 1: in a noticeable manner; "he changed noticeably over the
       years" [syn: {perceptibly}, {noticeably}, {observably}]
       [ant: {imperceptibly}, {unnoticeably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top