Search result for

nil

N IH1 L   
78 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nil-, *nil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nil[N] จำนวนศูนย์, Syn. naught, zero
Nile[N] แม่น้ำไนล์ของอียิปต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nil(นิล) n. การไม่มีอะไร,ศูนย์,การปราศจาก
nile(ไนลฺ) n. แม่น้ำไนล์
nill(นิล) vt.,vi. ไม่เต็มใจ
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
anil(แอน' นิล) n. พืชจำพวก Indigofera suffruticosa ที่ให้คราม. indigo, คราม, สีน้ำเงินเข้ม (......weak old woman)
anile(แอน' นิล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหญิงแก่ -anility n.
aniline(แอน' นิลิน -ไลน์) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์สีและยา., Syn. anilin, aniline oil, phenylamine
aniline dyen. สีย้อมจำพวกหนึ่ง มักได้จาก coal tar
chenille(ชะเนล') n. ด้ายไหมกำมะหยี่,สิ่งทอกำมะหยี่
cunnilingus(คันนะลิง'กัส) n. การกระตุ้นอวัยวะเพศของ สตรีด้วยปากและลิ้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
nil(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,การปราศจาก
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
juvenile(adj) เยาว์,อ่อนวัย,รุ่นเด็ก,สำหรับเด็ก
juvenile(n) ยุวชน,วัยเด็ก,วัยเยาว์,เยาวชน,เด็ก
magniloquent(adj) โว,อวดอ้าง,โอ้อวด
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
senile(adj) สูงอายุ,ชรา,อาวุโส,แก่
senility(n) ความชรา,ความสูงอายุ
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nilpotentนิรพล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nile tilapiaปลานิล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
on your old veranda when your charm, dear, is absolutely nil yeah, I know. you'll still be lovin' me.# Where? # On your old veranda # When your charm, dear, is absolutely nil Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nilI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.
nilNo river in the world is longer than the Nile.
nilThe Amazon is the second longest river in the world after the Nile.
nilThe Nile is longer than any other river in the world.
nilThe Nile is the longest river in the world.
nilThis means nil.
nilWe associate Egypt with the Nile.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wānillā) FR: glace à la vanille [f]
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
หอระฆัง[n.] (hørakhang) EN: belfry ; bell tower   FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy   FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken   
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[] (kān kratham khwāmphit thāng āyā khøng yaowachon) EN: juvenile delinquency   FR: délinquance juvénile [f]
ข้างเดียว[adv.] (khāngdīo) EN: one-sided ; unilaterally   FR: unilatéral ; unilatéralement
คอกสุนัข[n.] (khøk sunak) EN: doghouse ; kennel   FR: niche [f] ; chenil [m]
คราม[adj.] (khrām) EN: indigo ; blue ; aniline blue ; indigo-blue   FR: indigo

CMU English Pronouncing Dictionary
NIL N IH1 L
NILL N IH1 L
NILS N IH1 L Z
NILE N AY1 L
NILA N IY1 L AH0
NILAN N IY0 L AA1 N
NILLY N IH1 L IY0
NILES N AY1 L Z
NILGES N IH1 L JH IH0 Z
NILLES N AY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nil (n) nˈɪl (n i1 l)
Nilotic (j) nˈaɪlˈɒtɪk (n ai1 l o1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼罗河[Ní luó hé, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄜˊ, / ] Nile (river), #43,929 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nilosring {m} [techn.]Nilos ring [Add to Longdo]
Nilpotenzindex {m} [math.]index of nilpotence [Add to Longdo]
nilpotent {adj} [math.]nilpotent [Add to Longdo]
Nilgans {f} [ornith.]Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) [Add to Longdo]
Nilgiritaube {f} [ornith.]Nilgiri Wood Pigeon [Add to Longdo]
Nilghiripieper {m} [ornith.]Nilgiri Pipit [Add to Longdo]
Nilghirischnäpper {m} [ornith.]Nilgiri Verditer Flycatcher [Add to Longdo]
Nil {m}Nile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[, suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
てらてら[, teratera] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gleamingly; shinily [Add to Longdo]
アセトアニリド[, asetoanirido] (n) acetanilide [Add to Longdo]
アナル舐め[アナルなめ, anaru name] (n) (col) (See アニリングス) anilingus; analingus; rimming; rimjob [Add to Longdo]
アニリン[, anirin] (n) aniline [Add to Longdo]
アニリングス[, aniringusu] (n) anilingus; analingus [Add to Longdo]
アニリンブラック[, anirinburakku] (n) aniline black [Add to Longdo]
アニリン染料[アニリンせんりょう, anirin senryou] (n) aniline dye [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nil \Nil\ [See {Nill}, v. t.]
   Will not. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nil \Nil\, n. & a. [L., a contr. of nihil.]
   Nothing; of no account; worthless; -- a term often used for
   canceling, in accounts or bookkeeping. --A. J. Ellis.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nil \Nil\, n. (computers)
   A special value for a variable used in certain computer
   languages to mean no assigned value, to be distinguished from
   the value zero.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nil
   n 1: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
      ever seen before"; "reduced to nil all the work we had
      done"; "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for
      naught"; "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing},
      {nil}, {nix}, {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher},
      {goose egg}, {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 NIL
  /nil/
 
   No. Used in reply to a question, particularly one asked using the ?-P?
   convention. Most hackers assume this derives simply from LISP terminology
   for ?false? (see also {T}), but NIL as a negative reply was
   well-established among radio hams decades before the advent of LISP. The
   historical connection between early hackerdom and the ham radio world was
   strong enough that this may have been an influence.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Nil /nil/ 
  Nile

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top