หรือคุณหมายถึง nieß?
Search result for

niess

(376 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niess-, *niess*, nies
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา niess มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *niess*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monies[N] คำนามพหูพจน์ของ money
boonies[N] ถิ่นที่อยู่ไกลตัวเมือง, See also: ถิ่นทุรกันดาร
master of ceremonies[N] พิธีกร (คำย่อคือ MC), See also: โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ, Syn. emcee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master of ceremoniesn. พิธีกร,ผู้อำนวยงานพิธี,สมุหพระราชพิธี
mistress of ceremoniesn. พิธีกรหญิง
monies(มัน'นีซ) n. พหูพจน์ของ money

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saniesน้ำเนื้อเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amalgamation of limited companiesการควบบริษัทจำกัดเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masters of ceremoniesพิธีกร [TU Subject Heading]
The Association of Investment Management Companies สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการลงทุน ในอันที่จะสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านนี้ พัฒนาการลงทุนและตลาดทุนไทย รักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม [ตลาดทุน]
The Association of Securities Companiesสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท ในอันที่จะร่วมมือกันและให้ความร่วมมือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์มีชื่อย่อ ๆ ว่า ASCO [ตลาดทุน]
The Listed Companies Associationสมาคมบริษัทจดทะเบียน
สมาคมที่บริษัทจดทะเบียนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทจดทะเบียนในการให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาตลาดทุนไทย ให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการเติบโตของตลาดทุนไทย รวมถึงส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมของสมาชิกสมาคม สมาคมนี้จดทะเบียนก่อตั้งใน พ.ศ. 2532 [ตลาดทุน]
Academic rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Agricultural coloniesนิคมเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Balconiesระเบียง [TU Subject Heading]
Bank holding companiesบริษัทในเครือธนาคาร [TU Subject Heading]
Captive campaniesบริษัทในอาณัติ [TU Subject Heading]
Coloniesอาณานิคม [TU Subject Heading]
Commencement ceremoniesพิธีรับปริญญา [TU Subject Heading]
Commercial finance companiesบรรษัทเงินทุน [TU Subject Heading]
Export trading companiesบริษัทผู้ส่งออก [TU Subject Heading]
Finance companiesบริษัทเงินทุน [TU Subject Heading]
Funeral rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
Insurance companiesบริษัทประกันภัย [TU Subject Heading]
Military ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Naval ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารเรือและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Private companiesบริษัทเอกชน [TU Subject Heading]
Rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม [TU Subject Heading]
Stock companiesบริษัทมหาชนจำกัด [TU Subject Heading]
Symphoniesดนตรีซิมโฟนี [TU Subject Heading]
Telephone companiesบริษัทโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Theatrical companiesบริษัทละคร [TU Subject Heading]
Trading companiesบริษัทการค้าระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Ceremoniesพิธีรีตอง [การแพทย์]
Coloniesโคโลนี,กลุ่มเชื้อ [การแพทย์]
Colonies, Isolatedโคโลนี่เดี่ยวๆ [การแพทย์]
Colonies, Minuteโคโลนีขนาดเล็ก [การแพทย์]
Colonies, Pickingการแยกโคโลนี [การแพทย์]
Colonies, Youngโคโลนีที่แยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Robert denies the accusation most emphatically, sir.เเต่โรเบิร์ตปฏิเสธเสียงเเข็งครับ Rebecca (1940)
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา Night and Fog (1956)
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง The Old Man and the Sea (1958)
All companies are awaiting your orders.ทหารทุกหน่วยรอคำสั่งท่านอยู่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Companies!ทหารทั้งหลาย! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Those who have ponies, children and horses of your own, at home, may like to know how well we look after our steeds.เด็กและม้าของคุณเองที่บ้าน อาจต้องการที่จะรู้ว่า วิธีที่ดีที่เรามองหลังม้าของเรา How I Won the War (1967)
- What? ! We Meanies only take no for an answer.เรา มีนีส ใช้เพียงไม่คือคำตอบ Yellow Submarine (1968)
The Meanies are coming!มีนีส จะมา! Yellow Submarine (1968)
The Meanies are coming!มีนีส จะมา! Yellow Submarine (1968)
Sir, Sir, the Meanies are coming!เซอร์เซอร์ มีนีส จะมา! Yellow Submarine (1968)
Young Fred, the Blue Meanies are coming!หนุ่ม เฟร็ด มีนีส สีฟ้าจะมา! Yellow Submarine (1968)
...Blue Meanies!มีนีส สีฟ้า Yellow Submarine (1968)
...Blue Meanies!มีนีส สืฟ้า Yellow Submarine (1968)
This chap here Blue Meanies!เด็กชายนี้ที่นี่ มีนีส สืฟ้า Yellow Submarine (1968)
Blue Meanies?มีนีส สีฟ้า? Yellow Submarine (1968)
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง Yellow Submarine (1968)
The Meanies captured everything that maketh music.จับทุกอย่างที่ทรงดนตรี Yellow Submarine (1968)
A million billion Meanies.ล้านพันล้าน มีนีส Yellow Submarine (1968)
- Tiptoe through the Meanies...เขย่งผ่าน มีนีส จุ๊ ๆ! Yellow Submarine (1968)
Once more unto the breach, dear Meanies!อีกครั้งแก่การละเมิด, มีนีส ที่รัก! Yellow Submarine (1968)
Blue Meanies?มีนีส สีฟ้า? Yellow Submarine (1968)
Newer and bluer Meanies have been sighted within the vicinity of this theatre.มีนีส ใหม่และสีฟ้าได้รับการมองเห็น อยู่ใกล้กับโรงละครแห่งนี้ Yellow Submarine (1968)
"Stage door Johnnies constantly surround me...♪ เหล่าหนุ่มห้าวรายรอบตัวฉัน ♪ Blazing Saddles (1974)
Marrying each others' daughters will seal our destinies for everการแต่งงานกับลูกสาวของพวกเราเอง จะทำให้เราพ้นเคราะห์กรรมตลอดไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You mean, there's no plan no scheme to guide our destinies?แปลว่าท่าน ไม่มีแบบแผนนำทาง พรหมลิขิตของเราเหรอ Oh, God! (1977)
They hire strong backs and pay pennies.พวกมันจ้างคนที่แข็งแรงแต่จ่ายน้อย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Man, they got the books and the records of the top 500 companies.พวกเขาเก็บหนังสือและรายงาน ของ500บริษัทชั้นนำไว้ Day of the Dead (1985)
ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง Spies Like Us (1985)
At the beginning of the school year he had buried a quart jar of pennies underneath his house.ตอนโรงเรียนเปิดเทอม เขาฝังโอ่งเล็กๆ ใส่เหรียญเพ็นนีไว้ ใต้ถุนบ้านของเขา Stand by Me (1986)
Vern had been trying to find those pennies for nine months.เวิร์นพยายามหาเงินพวกนั้นอยู่เก้าเดือน Stand by Me (1986)
I haven't found my pennies yet.ฉันไม่เจอสักเพนนีเลยว่ะ Stand by Me (1986)
Cute little Michelle has won Stephanies bikeนางฟ้า ทึก ทึกกี้ ทึกกี้~ Full House (1987)
That's Vivian Pressman, one of the bungalow bunnies.นั่นวิเวียน เพรซแมน แม่ยกประจำบังกะโล Dirty Dancing (1987)
I think they were dust bunniesมันต้องเป็น มัคคุโร คุโรสุเกะแน่ๆเลย My Neighbor Totoro (1988)
Dust bunnies? Like in my picture book?มัคคุโร คุโรสุเกะเหรอคะ เหมือนในหนังสือภาพหนูเหรอคะ My Neighbor Totoro (1988)
When you walk into a dark room from outside your eyes dim and so the dust bunnies come outตอนลูกเดินเข้ามาจากที่สว่างๆข้างนอกน่ะ ตาลูกจะไม่ชินกับความมืด แล้วมัคคุโร คุโรสุเกะ ก็จะรีบหนีไปซ่อน เข้าใจแล้วค่ะ My Neighbor Totoro (1988)
Oh, I see Come here, dust bunniesมัคคุโร คุโรสุเกะ ออกมานะ My Neighbor Totoro (1988)
Dust bunniesมัคคุโร คุโรสุเกะ My Neighbor Totoro (1988)
Come out, dust bunniesมัคคุโร คุโรสุเกะ ออกมานะ My Neighbor Totoro (1988)
It was the scariest funniest day I've ever hadเป็นวันที่สนุก วิเศษที่สุดที่หนูเคยมีมาเลย My Neighbor Totoro (1988)
They shouldn't make you hump the boonies when you're short.เขาไม่น่าเอาคนใกล้ปลดไปทำงานเสี่ยง Casualties of War (1989)
Fini boonies.ออกจากป่า Casualties of War (1989)
My Social Security cards and driver's licenses were phonies.บัตรประกันสังคม กับใบขับขี่ของผมเป็นของปลอม Goodfellas (1990)
There must be a thousand phonies here after my reward!แต่หลักประกันของนายยังอ่อนไป Hero (1992)
So stay tuned for more exciting coverage of the opening ceremonies... of the 15th Winter Olympiad from Calgary, Alberta, Canada.เพราะฉะนั้นอย่าไปไหน ตามติดความตื่นเต้นของพิธีเปิด... การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 15 จาก คาลการี่ อาลเบอร์ทา ประเทศแคนาดา Cool Runnings (1993)
But everyone here knows that Halloween was invented by the candy companies.แต่ทุกคนอาจจะได้ยินได้รู้มาว่าวันฮาโลวีน เป็นการกุเรื่องขึ้นของบริษัทลูกกวาด. Hocus Pocus (1993)
Agnieszka, I would give anything... to hear you sing tonight.อาเนียสก้า... ฉันอยากฟัง ...เธอร้องเพลง Schindler's List (1993)
- But you know what the funniest thing about Europe is?- แต่คุณรู้ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่สนุกเกี่ยวกับยุโรปคืออะไร? Pulp Fiction (1994)
(Horse whinnies)(whinnies ม้า) The Shawshank Redemption (1994)
Yeah. I bust frauds, I bust phonies... and, yeah, I love it.ใช่ ผมชอบกัด ผมชอบจิก In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
niesAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
niesA lot of companies have pared their staff down to a minimum.
niesMany small companies went bankrupt.
niesThe agonies of the machine age do not originate from the machines as such.
niesThe oil companies increased the price of gas again.
niesThe English established colonies in America.
niesWe have completely outstripped the other companies.
niesSix high-tech companies set up branch offices in that prefecture.
niesSome companies guarantee their workers a job for life.
niesThe ancient Romans founded colonies throughout Europe.
niesSeveral more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.
niesInto this broad category fall companies that run money lending and insurance businesses.
niesCredit companies send their customers monthly bills.
niesHe accompanies his words with blows.
niesMost big Japanese companies depend on exports.
niesJapanese companies emphasize hierarchy.
niesI know companies are looking for work carried out flawlessly.
niesWe have a complete set of the recordings of Beethoven's symphonies.
niesHis company is one of the best managed companies in Japan.
niesThis is the funniest book in my reading.
niesJapanese companies generally provide their employees with uniforms.
niesYears after Europeans settled the coastal colonies.
niesHer mother always accompanies her.
niesHe denies having said so.
niesThe lust denies the need.
niesAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
niesA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
niesEngland established many colonies.
niesDon't fall behind other companies!
niesThat is the funniest joke that I have ever heard.
niesU.S. companies are working to find a niche in the Japanese economy.
niesAfter the war, Britain had many colonies.
niesThe news of the merger of the two companies broke yesterday.
niesFrance used to have many colonies in Africa.
niesThe Oscar ceremonies are Hollywood's biggest extravaganza.
niesSeveral companies are competing to gain the contract.
niesCredit card companies are not looking so hard at credit ratings.
niesBetween them, the two largest companies account for a share large than 50% of the market.
niesThe English established colonies in America 1609.
niesThe minister appointed one of his cronies to a key position.
niesIn most Japanese companies, only a few executives have a room to themselves.
nies2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
niesThe joint-venture between the American and Japanese companies fell through.
niesThe official was suspected of accepting bribes from the construction companies.
niesHe denies himself nothing.
niesMany companies advertise their products on TV.
niesI hear the governor's been getting money under the table from tobacco companies?
niesThe two companies plan to unite.
niesIt is not the least of life's ironies that this, which we all aim at, is better not quite achieved.
niesPreparations for the new project are under way in both companies simultaneously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโหระทึก[N] metal drum used in state ceremonies, See also: ceremonial kettledrum, Example: เจ้าพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร มโหระทึก และดุริยางค์, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กลองโลหะชนิดหนึ่งของชนชาติที่อยู่ตอนใต้ประเทศจีน ใช้ตีเป็นสัญญาณและประโคม
ไข่ขวัญ[N] peeled egg used in some local ceremonies, Syn. ไข่ข้าว, Example: ในพิธีบายศรีต้องใช้ไข่ขวัญประกอบในพิธีด้วย, Count unit: ลูก, Thai definition: ไข่ปอกที่วางไว้บนข้าวบายศรี
พิธีกร[N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย
มุขตลก[N] gag, See also: funnies, jest, joke, Syn. คำพูดตลก, Example: ผมต้องพูดอยู่นานสองนาน เขาถึงยอมเชื่อว่าเป็นของจริง ไม่ใช่มุขตลก, Count unit: มุข
แท่นลา[N] kind of rectangular base moveable using in various ceremonies, Thai definition: แท่นสี่เหลี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายไปตั้งในพิธีต่างๆได้
น้อยที่สุด[DET] least, See also: smallest, slightest, tiniest, minutest, fewest, Ant. มากที่สุด, Example: ในความคิดเห็นของบางคน มะลิอาจเป็นดอกไม้ที่สวยน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
กลุ่มบริษัท[n. exp.] (klum børisat) EN: group of companies ; conglomerate   FR: ensemble de sociétés [m] ; groupe industriel [m] ; conglomérat [m]
กฎบัตรสหประชาชาติ[n. prop.] (Kotbat Sahaprachāchāt) EN: United Nations Charter   FR: Charte des Nations unies [f]
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)
นอนไม่หลับ[v. exp.] (nøn mai lap) EN: be sleepless ; can't get to sleep   FR: avoir des insomnies ; ne pas trouver le sommeil
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]
สหประชาชาติ[n. prop.] (Sahaprachāchāt) EN: United Nations   FR: Nations unies [fpl]
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir

CMU English Pronouncing Dictionary
NIES    N AY1 Z
KNIES    N AY1 Z
NIESS    N IY1 S
NIESE    N IY1 Z
DENIES    D AH0 N AY1 Z
KNIESS    N IY1 S
MONIES    M AH1 N IY0 Z
NIESEN    N IY1 S AH0 N
PONIES    P OW1 N IY0 Z
PENNIES    P EH1 N IY0 Z
MOONIES    M UW1 N IY0 Z
NANNIES    N AE1 N IY0 Z
PEONIES    P IY1 AH0 N IY0 Z
TINIEST    T AY1 N IY0 AH0 S T
IRONIES    AY1 R AH0 N IY0 Z
TONIEST    T OW1 N IY0 AH0 S T
BUNNIES    B AH1 N IY0 Z
ZANIEST    Z EY1 N IY0 AH0 S T
CRONIES    K R OW1 N IY0 Z
AGONIES    AE1 G AH0 N IY0 Z
COLONIES    K AA1 L AH0 N IY0 Z
RAINIEST    R EY1 N IY0 AH0 S T
MUTINIES    M Y UW1 T AH0 N IY0 Z
FELONIES    F EH1 L AH0 N IY0 Z
MONIESON    M OW1 N IY0 S AH0 N
LITANIES    L IH1 T AH0 N IY0 Z
CRANNIES    K R AE1 N IY0 Z
DNIESTER    D AH0 N IY0 S T ER0
FUNNIEST    F AH1 N IY0 AH0 S T
BROWNIES    B R AW1 N IY0 Z
TYRANNIES    T IH1 R AH0 N IY0 Z
SKINNIEST    S K IH1 N IY0 AH0 S T
WISNIESKI    V IH2 S N IY1 S K IY0
ALIMENIES    AE1 L AH0 M EH2 N IY0 Z
BALCONIES    B AE1 L K AH0 N IY0 Z
THORNIEST    TH AO1 R N IY0 AH0 S T
COMPANIES    K AH1 M P AH0 N IY0 Z
HARMONIES    HH AA1 R M AH0 N IY0 Z
DESTINIES    D EH1 S T AH0 N IY0 Z
MONIESON'S    M OW1 N IY0 S AH0 N Z
COMPANIES'    K AH1 M P AH0 N IY0 Z
CEREMONIES    S EH1 R AH0 M OW2 N IY0 Z
SYMPHONIES    S IH1 M F AH0 N IY0 Z
TESTIMONIES    T EH1 S T AH0 M OW2 N IY0 Z
COMPANIES'S    K AH1 M P AH0 N IY0 Z AH0 Z
ACCOMPANIES    AH0 K AH1 M P AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conies    (n) (k ou1 n i z)
denies    (v) (d i1 n ai1 z)
genies    (n) (jh ii1 n i z)
monies    (n) (m uh1 n i z)
ponies    (n) (p ou1 n i z)
zanies    (n) (z ei1 n i z)
agonies    (n) (a1 g @ n i z)
boniest    (j) (b ou1 n i i s t)
bunnies    (n) (b uh1 n i z)
cronies    (n) (k r ou1 n i z)
fannies    (n) (f a1 n i z)
ironies    (n) (ai1 @ r @ n i z)
jennies    (n) (jh e1 n i z)
loonies    (n) (l uu1 n i z)
meanies    (n) (m ii1 n i z)
nannies    (n) (n a1 n i z)
ninnies    (n) (n i1 n i z)
pennies    (n) (p e1 n i z)
peonies    (n) (p ii1 @ n i z)
phonies    (n) (f ou1 n i z)
pinnies    (n) (p i1 n i z)
puniest    (j) (p y uu1 n i i s t)
sonnies    (n) (s uh1 n i z)
tiniest    (j) (t ai1 n i i s t)
tunnies    (n) (t uh1 n i z)
zaniest    (j) (z ei1 n i i s t)
Monieson    (n) (m o1 n @ s @ n)
Romanies    (n) (r o1 m @ n i z)
baronies    (n) (b a1 r @ n i z)
bonniest    (j) (b o1 n i i s t)
briniest    (j) (b r ai1 n i i s t)
brownies    (n) (b r au1 n i z)
canniest    (j) (k a1 n i i s t)
colonies    (n) (k o1 l @ n i z)
corniest    (j) (k oo1 n i i s t)
crannies    (n) (k r a1 n i z)
dominies    (n) (d o1 m i n i z)
felonies    (n) (f e1 l @ n i z)
ferniest    (j) (f @@1 n i i s t)
funniest    (j) (f uh1 n i i s t)
grannies    (n) (g r a1 n i z)
horniest    (j) (h oo1 n i i s t)
litanies    (n) (l i1 t @ n i z)
looniest    (j) (l uu1 n i i s t)
mooniest    (j) (m uu1 n i i s t)
mutinies    (v) (m y uu1 t i n i z)
paeonies    (n) (p ii1 @ n i z)
rainiest    (j) (r ei1 n i i s t)
runniest    (j) (r uh1 n i i s t)
shiniest    (j) (sh ai1 n i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
niesen(vi ) |nieste, hat geniest| จาม เช่น Es hat lange gedauert, bis er nicht mehr wie wahnsinnig gebrüllt hat, weil einer von uns gehustet oder noch viel schlimmer geniest hat.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nieselregen {m}; Sprühregen {m} (n ) (ฝน) ตกพรำๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienrecht {n}law on stock companies [Add to Longdo]
Alimente {f}; Unterhaltszahlung {f} | Alimente {pl}alimony | alimonies [Add to Longdo]
Balkon {m}; Galerie {f} | Balkone {pl}balcony | balconies [Add to Longdo]
Begleitung {f}; Begleiten {n} | Begleitungen {pl} | in Begleitung einer Frau; mit einer Fraucompany | companies | in female company; with a woman [Add to Longdo]
Bezeugung {f} | Bezeugungen {pl}testimony | testimonies [Add to Longdo]
Diebstahl {m} | Diebstähle {pl}larceny | larcenies [Add to Longdo]
Disharmonie {f} | Disharmonien {pl}disharmony | disharmonies [Add to Longdo]
Eheschließung {f}; Ehestand {m} | Eheschließungen {pl}; Eheständematrimony | matrimonies [Add to Longdo]
Eröffnungsfeier {f} | Eröffnungsfeiern {pl}opening ceremony | opening ceremonies [Add to Longdo]
Fälschung {f} | Fälschungen {pl}phoney | phonies [Add to Longdo]
Feier {f}; Feierlichkeit {f} | Feiern {pl}; Feierlichkeiten {pl}ceremony | ceremonies [Add to Longdo]
Ferienkolonie {f} | Ferienkolonien {pl}holiday colony | holiday colonies [Add to Longdo]
Filmgesellschaft {f} | Filmgesellschaften {pl}film company | film companies [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}sign of company | signs of companies [Add to Longdo]
Freude {f}funnies [Add to Longdo]
Frömmelei {f} | Frömmeleien {pl}sanctimony | sanctimonies [Add to Longdo]
Gemisch {n} | Gemische {pl}miscellany | miscellanies [Add to Longdo]
Genie {n}; Leuchte {f} | Genies {pl} | Mathegenie {n}wizard; wiz | wizards; wizzes | wizard at maths [Add to Longdo]
Geniesel {n}drizzling [Add to Longdo]
Gesundheit! (nach dem Niesen)Bless you! (after sneezing) [Add to Longdo]
Gesundheit! (nach dem Niesen)Gesundheit! (after sneezing) [Add to Longdo]
Handelsgesellschaft {f} | Handelsgesellschaften {pl}trading company | trading companies [Add to Longdo]
Handelsregister {n}commercial register; register of commerce; companies' register [Add to Longdo]
Harmonie {f}; Wohlklang {m}; Zusammenklang {m} | Harmonien {pl}; Wohlklänge {pl}harmony | harmonies [Add to Longdo]
Heinzelmännchen {n} | Heinzelmännchen {pl}brownie | brownies [Add to Longdo]
Herrschaftsgebiet {n} | Herrschaftsgebiete {pl}barony | baronies [Add to Longdo]
Idiot {m} | Idioten {pl}ninny | ninnies [Add to Longdo]
Ironie {f} | Ironien {pl}irony | ironies [Add to Longdo]
Kaninchen {n} | Kaninchen {pl}bunny | bunnies [Add to Longdo]
Kapitalgesellschaft {f} | Kapitalgesellschaften {pl}capital company | capital companies [Add to Longdo]
Kapitalverbrechen {n}; Verbrechen {n} | Kapitalverbrechen {pl}; Verbrechen {pl}felony | felonies [Add to Longdo]
Karnickel {n} | Karnickel {pl}bunny; rabbit | bunnies; rabbits [Add to Longdo]
Kinderfrau {f} | Kinderfrauen {pl}nanny | nannies [Add to Longdo]
Kindermädchen {n} | Kindermädchen {pl}nanny | nannies [Add to Longdo]
Kniesehne {f}hamstring [Add to Longdo]
Kniescheibe {f}; Patella {f} [anat.]kneecap; kneepan; patella [Add to Longdo]
Knieschützer {m}kneepad [Add to Longdo]
Kniestrumpf {m}; Seidenstrumpf {m} | Kniestrümpfe {pl}knee-length sock | knee-length socks [Add to Longdo]
Kolonie {f} | Kolonien {pl}colony | colonies [Add to Longdo]
Kompanie {f} [mil.] | Kompanien {pl}company | companies [Add to Longdo]
Konzern {m}combine; affiliated group (of companies) [Add to Longdo]
Kumpan {m} | Kumpane {pl}crony | cronies [Add to Longdo]
Meuterei {f} | Meutereien {pl}mutiny | mutinies [Add to Longdo]
Mittelstand {m} [econ.]mid tier (business); small business(es); small and medium-sized companies [Add to Longdo]
Monotonie {f}; Eintönigkeit {f}; Stumpfsinn {m} | Monotonien {pl}; Eintönigkeiten {pl}monotony | monotonies [Add to Longdo]
Nieselregen {m}; Sprühregen {m}drizzle [Add to Longdo]
Niesen {n}sneeze; sneezing [Add to Longdo]
Niesen {n}sternutation [Add to Longdo]
Oma {f} | Omas {pl}grandma; granny | grannies [Add to Longdo]
Prüfung {f}; Musterung {f} | Prüfungen {pl}scrutiny | scrutinies [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンサンジューニエス[, uinsanju-niesu] (n) {comp} Win32s [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
コンツェルン[, kontsuerun] (n) group of companies (ger [Add to Longdo]
ビッグスリー;ビッグ・スリー[, biggusuri-; biggu . suri-] (n) Big Three (e.g. car makers, TV companies, etc.) [Add to Longdo]
ブラザー[, buraza-] (n) (See ブラザーズ) brother (usu. in names of films, companies, etc.) [Add to Longdo]
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
マスターオブセレモニー[, masuta-obuseremoni-] (n) master of ceremonies [Add to Longdo]
メジャー[, meja-] (adj-na,n) (1) major; (2) Major (oil companies); (3) measure; tape measure; (P) [Add to Longdo]
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
右近の橘[うこんのたちばな, ukonnotachibana] (n) (See 紫宸殿,左近の桜) tachibana tree west of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace) [Add to Longdo]
押切帳[おしきりちょう, oshikirichou] (n) notebook with records of monies received [Add to Longdo]
課制[かせい, kasei] (n) section system (companies) [Add to Longdo]
各社[かくしゃ, kakusha] (n) all companies; each company [Add to Longdo]
角印[かくいん, kakuin] (n) square seal (companies, etc.) [Add to Longdo]
楽部[がくぶ, gakubu] (n) Music Department (part of the Board of Ceremonies of the Imperial Household Agency) [Add to Longdo]
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies [Add to Longdo]
競合他社[きょうごうたしゃ, kyougoutasha] (n) competing companies; rival companies; (P) [Add to Longdo]
金雀児(ateji);金雀枝(ateji)[えにしだ;エニシダ, enishida ; enishida] (n) (uk) (orig. from Spanish 'hiniesta') common broom (Cytisus scoparius, Genista scoparia); Scotch broom; English broom [Add to Longdo]
駒場[こまば, komaba] (n) (arch) pasture used for grazing horses (esp. ponies) [Add to Longdo]
公事[こうじ, kouji] (n) political operations; (Heian Period) political operations and ceremonies of the Imperial Court; (Edo Period) civil suit [Add to Longdo]
公辺[こうへん, kouhen] (n) public ceremonies; public affairs [Add to Longdo]
荒節[あらぶし;あらよ, arabushi ; arayo] (n) (1) common and low grade type of katsuobushi; (2) bamboo rod used during imperial exorcism ceremonies [Add to Longdo]
国典[こくてん, kokuten] (n) a nation's laws; national rites or ceremonies [Add to Longdo]
左近の桜[さこんのさくら, sakonnosakura] (n) (See 右近の橘,紫宸殿) cherry tree east of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace) [Add to Longdo]
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs) [Add to Longdo]
斎主[さいしゅ, saishu] (n) master of religious ceremonies [Add to Longdo]
財政調整基金[ざいせいちょうせいききん, zaiseichouseikikin] (n) financial adjustment monies; public finance adjustment reserve funds stipulated in the Local Finance Act [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P) [Add to Longdo]
姉妹会社[しまいがいしゃ, shimaigaisha] (n) affiliated companies [Add to Longdo]
紫宸殿;紫震殿(oK)[ししんでん;ししいでん, shishinden ; shishiiden] (n) (See 十七殿) Hall for State Ceremonies (in Heian Palace, Kyoto Imperial Palace, etc.) [Add to Longdo]
式部[しきぶ, shikibu] (n) (Meiji era) official responsible for court ceremonies; (P) [Add to Longdo]
式部官[しきぶかん, shikibukan] (n) official responsible for court ceremonies [Add to Longdo]
式部省[しきぶしょう, shikibushou] (n) (Nara and Heian era) ministry of ceremonies [Add to Longdo]
式部職[しきぶしょく, shikibushoku] (n) Board of Ceremonies (part of the Imperial Household Agency) [Add to Longdo]
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n,n-suf) (1) (abbr) (See 会社) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr,suf) (3) counter for companies, shrines, etc. [Add to Longdo]
取り巻き連中[とりまきれんちゅう, torimakirenchuu] (n) colleagues; cronies; merry men [Add to Longdo]
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers) [Add to Longdo]
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies [Add to Longdo]
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination [Add to Longdo]
数社[すうしゃ, suusha] (n) several companies [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.) [Add to Longdo]
正殿[せいでん, seiden] (n) (1) main temple; main building of a shrine; (2) (See 紫宸殿,内裏・1) alternate name for the Shishiden; Hall for State Ceremonies; (3) central building of a palace; State Chamber [Add to Longdo]
大手[おおて(P);おおで, oote (P); oode] (n,adj-no) (1) front castle gate; (2) both arms open; outstretched arms; (3) major companies; (P) [Add to Longdo]
大幣[おおぬさ, oonusa] (n) (1) (arch) streamers (made of linen, paper, etc.) attached to a long pole (used as a wand in grand purification ceremonies); (2) being in great demand [Add to Longdo]
中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] (n) (See 大企業) small to medium enterprises; smaller companies; (P) [Add to Longdo]
朝堂院[ちょうどういん, choudouin] (n) (See 大内裏) reception compound; part of the palace where important ceremonies were held [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
不用客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies. [Add to Longdo]
仪礼[yí lǐ, ㄧˊ ㄌㄧˇ, / ] Rites and Ceremonies, part of the Confucian Classic of Rites 禮記|礼记 [Add to Longdo]
六合八法[liù hé bā fǎ, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄜˊ ㄅㄚ ㄈㄚˇ, ] Liuhe Bafa - "Six Harmonies, Eight Methods" - Martial Art [Add to Longdo]
十三经[shí sān jīng, ㄕˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄥ, / ] the Thirteen Confucian Classics - namely: Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Rites of Zhou 周禮|周礼, Rites and Ceremonies 儀禮|仪礼, Classic of Rites 禮記|礼记, Book of Changes 周易|周易, Mr Zuo's Annals 左傳|左传, Mr Gongyang's Annals 公羊傳|公羊传, Mr Gu Liang's Annals [Add to Longdo]
娱乐中心[yú lè zhōng xīn, ㄩˊ ㄌㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] recreation center; entertainment center; used in names of media companies, schools etc [Add to Longdo]
德沃夏克[Dé wò xià kè, ㄉㄜˊ ㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄎㄜˋ, ] Antonin Dvořák (1841-1904), Bohemian composer, author of nine symphonies including the New World symphony [Add to Longdo]
采兰赠芍[cǎi lán zèng sháo, ㄘㄞˇ ㄌㄢˊ ㄗㄥˋ ㄕㄠˊ, / ] lit. pick orchids and present poenies (成语 saw); fig. presents between lovers [Add to Longdo]
明和[Míng hé, ㄇㄧㄥˊ ㄏㄜˊ, ] Minghe, rail station in South Taiwan; Meiwa (Japanese reign name 1764-1772); Meiwa (common name for Japanese companies or schools) [Add to Longdo]
柴科夫斯基[Chái kē fū sī jī, ㄔㄞˊ ㄎㄜ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, ] Piotr Ilyich Tchaikowsky (1840-1893), Russian composer, composer of 6 symphonies and the opera Eugene Onegin [Add to Longdo]
网通[wǎng tōng, ㄨㄤˇ ㄊㄨㄥ, / ] China Network Communications (CNC) Group Corporation (one of China's large telephone companies) [Add to Longdo]
赠芍[zèng sháo, ㄗㄥˋ ㄕㄠˊ, / ] to give poenies; fig. exchange of gifts between lovers [Add to Longdo]
闭幕式[bì mù shì, ㄅㄧˋ ㄇㄨˋ ㄕˋ, / ] closing ceremonies [Add to Longdo]
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
両社[りょうしゃ, ryousha] both companies [Add to Longdo]
ウィンサンジューニエス[ういんさんじゅーにえす, uinsanju-niesu] Win32s [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]
味わう[あじわう, ajiwau] kosten, schmecken, geniessen [Add to Longdo]
楽しむ[たのしむ, tanoshimu] sich_freuen, geniessen [Add to Longdo]
満喫[まんきつ, mankitsu] genug_haben, nach_Herzenslust_essen_und_trinken, geniessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top