Search result for

negatively

(21 entries)
(0.0464 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -negatively-, *negatively*, negative
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negatively[ADV] ในทางลบ, See also: โดยปฏิเสธ, Syn. adversely

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
negatively skewed curveเส้นโค้งเบ้ลาดทางซ้าย, เส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางขวา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That negatively stereotypes arabs.สร้าง stereotype ด้านลบแก่ชาวอาหรับ Introduction to Film (2009)
Have my actions negatively impacted you?การลงมือทำเรื่องนี้ของผม ทำให้เกิดผลลบกับนายนั่นรึ? Miss Mystic Falls (2010)
That's the atoms that we're made of have little negatively charged electrons whirling around a big, bulky, positive nucleus.มีอิเล็กตรอนน้อยประจุลบ วงรอบใหญ่เทอะทะ นิวเคลียสบวก และ อะตอมป้องกัน? What Are We Really Made Of? (2010)
If it's bent in an opposite direction, that particle is negatively charged.อนุภาคที่มีประจุลบ ดังนั้นถ้าเราเพียงแค่ ทำลายเหตุการณ์นี้ลง What Are We Really Made Of? (2010)
People are commenting negatively about it.ผู้คนจะให้ความเห็นในด้านลบเกี่ยวกับมัน Episode #1.14 (2010)
So that it won't negatively affect our Group.เพื่อให้ทุกอย่างลงตัว และไม่กระทบกับบริษัทของเรา Episode #1.3 (2010)
Suffice it to say that I apologize in advance if any of your meetings today are negatively affected by the publication of my intimate musings.แม่คะ คือหนูขอโทษล่วงหน้าเลยแล้วกัน ถ้างานของแม่จะส่งผลกระทบ จากเรื่องของหนู The Return of the Ring (2012)
Negatively impacting my social interactions and grades."ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ ทางสังคมและเกรดของฉัน" Kingdom of the Blind (2012)
Well, only to help them access the repressed memories that impact negatively on their everyday lives.ก็แค่ช่วยให้พวกเขา เข้าถึงความทรงจำ ที่ส่งผลไม่ดีต่อชีวิตประจำวัน Fae-de to Black (2013)
If we have impacted negatively on your enjoyment of the third hole, I apologise!ถ้าเราไปกระทบกระแทกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อความสนุกสนานของคุณที่หลุมที่ 3 นี่ ผมก็ขออภัยด้วย Hope Springs (2003)
The fact that Prince Dae-So and Prince Young-Po are fighting against each other, doesn't really affect Prince Ju-Mong negatively.ความจริงแล้วองค์ชายแดโซและองค์ชายยองโพ ขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่มีผลกระทบอะไรกับองค์ชายจูมงในทางลบ Episode #1.42 (2006)
Let's just wait, and please don't think too negatively.ช่วยรออีกสักหน่อย\ แล้วอย่ามองในแง่ร้ายมากนักเลยนะครับ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติเพื่อทำลาย[v. exp.] (ti pheūa thamlāi) EN: criticize negatively   FR: critiquer de manière négative ; critiquer de façon négative

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGATIVELY    N EH1 G AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
negatively    (a) (n e1 g @ t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negatively \Neg"a*tive*ly\, adv.
   1. In a negative manner; with or by denial. "He answered
    negatively." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. In the form of speech implying the absence of something;
    -- opposed to {positively}.
    [1913 Webster]
 
       I shall show what this image of God in man is,
       negatively, by showing wherein it does not consist,
       and positively, by showing wherein it does consist.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   {Negatively charged} or {Negatively electrified} (Elec.),
    having a charge of the kind of electricity called
    negative, as does the electron.
    [1913 Webster] Negativeness

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 negatively
   adv 1: in a harmful manner; "he was negatively affected"
   2: in a negative way; "he was negatively inclined"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top