หรือคุณหมายถึง nearsightedneß?
Search result for

nearsightedness

(8 entries)
(0.5634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nearsightedness-, *nearsightedness*, nearsightednes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nearsightedness[N] การมีสายตาสั้น, Syn. myopia, shortsightedness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nearsightedness; myopia; near-sightสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nearsightednessI have false nearsightedness.

CMU English Pronouncing Dictionary
NEARSIGHTEDNESS    N IY1 R S AY2 T AH0 D N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
近眼(P);近目[きんがん(近眼)(P);ちかめ, kingan ( kingan )(P); chikame] (n,adj-na,adj-no) nearsightedness; shortsightedness; myopia; (P) [Add to Longdo]
近視[きんし, kinshi] (n,adj-no) myopia; shortsightedness; nearsightedness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nearsightedness \Near"sight`ed*ness\, n. (Med.)
   An eyesight abnormality resulting from the eye's faulty
   refractive ability, such that one can see only close objects
   distinctly; the condition of being nearsighted. See {Myopic},
   and {Myopia}.
 
   Syn: myopia, shortsightedness.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nearsightedness
   n 1: (ophthalmology) eyesight abnormality resulting from the
      eye's faulty refractive ability; distant objects appear
      blurred [syn: {myopia}, {nearsightedness},
      {shortsightedness}] [ant: {farsightedness},
      {hypermetropia}, {hypermetropy}, {hyperopia},
      {longsightedness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top