Search result for

nearly

(49 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nearly-, *nearly*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nearly    [ADV] เกือบ, See also: ไม่ทั้งหมด, Syn. about, almost, approximately

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nearlyBecause just one minute costs nearly four pounds.
nearlyTuition will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.
nearlyI was kept waiting nearly half an hour.
nearlyHe must be nearly forty.
nearlyHer brother nearly died in a traffic accident nine years ago.
nearlyThe GNP will rise at nearly a 4. 5% annual rate.
nearlyEinstein has been dead for nearly forty years.
nearlyThat couple gets soused nearly every night.
nearlyIn America, my schedule is different and unique nearly every day.
nearlyI nearly made a mistake.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost

English-Thai: Nontri Dictionary
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทบจะ [ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ [ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
จวนเจียนจะ    [AUX] nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
ร่วม    [ADV] almost, See also: nearly, just about, Example: ผมทำงานที่นี่มาร่วมเดือนแล้ว, Thai definition: ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, ล่วงไปมากจวนครบรอบ
เกือบ    [ADV] nearly, See also: almost, shortly, closely, Syn. แทบ, เจียน, จวน, หวิด, เกือบจะ, Example: ขั้นตอนระหว่างกระบวนการแปลจะมีการแก้ไขแทรกอยู่ด้วยเกือบทุกขั้นตอน
ค่อน    [ADV] almost, See also: nearly, mostly, approximately, Syn. เกือบเต็ม, Example: พอเขาสามารถหาขี้ยางได้ครึ่งค่อนตะกร้า เขาก็หยุดพักเหนื่อย, Thai definition: เกินกว่าครึ่ง, มากกว่าครึ่ง
ไล่เลี่ย [ADV] nearly, See also: almost, equally, Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ใกล้เคียง, Example: ทั้งสองคนเข้าเส้นชัยไล่เลี่ยกัน
คู่คี่    [ADV] nearly, See also: almost, equally, Syn. สูสี, ไล่เลี่ย, Example: ข่าวจากวงในระบุมาว่า ผู้สมัครทั้งสองมีคะแนนมาคู่คี่กันตลอด
ปานกัน    [ADV] comparably, See also: nearly, Syn. พอกัน, พอๆ กัน, Example: ฝาห้องผุหล่นเป็นรูโหว่แล้ว ไม่เฉพาะฝาหรอกที่เป็นอย่างนี้ หลังคาก็ปานกัน
ปิ่ม    [ADV] nearly, See also: almost, Syn. ปิ้ม, เกือบ, จวน, แทบ, เจียน, Example: นางร้องไห้ปิ่มจะขาดใจที่ต้องสูญเสียลูกชายไปทั้ง 2 คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[adv.] (chīet) EN: nearly ; almost   
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere   FR: de près ; partout
เจียน[X] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of   FR: presque ; sur le point de
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de
จวบจวน[prep.] (jūapjūan) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost   
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly   FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เกือบตาย[v. exp.] (keūap tāi) EN: almost die ; nearly die   FR: être sur le point de mourir
คล้าย[adv.] (khlāi) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike   FR: tel que ; comme ; pareil à
ค่อน[X] (khøn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most   FR: la plus grande partie

CMU English Pronouncing Dictionary
NEARLY    N IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nearly    (a) (n i@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich einen abbrechennearly kill oneself [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
そうになった[, souninatta] (exp) almost (did); nearly (did) [Add to Longdo]
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
危うく[あやうく, ayauku] (adv) (1) (See 危うい) barely; narrowly; (2) almost; nearly; (P) [Add to Longdo]
危なく[あぶなく, abunaku] (adv) nearly; almost; on the point of (doing) [Add to Longdo]
既の事[すんでのこと;すってのこと, sundenokoto ; suttenokoto] (adv) almost; very nearly [Add to Longdo]
近く[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P) [Add to Longdo]
歯茎音[はぐきおん;しけいおん, hagukion ; shikeion] (n) (See 歯茎) alveolar consonant; sound (e.g. n,t,d) where the tongue touches (or nearly touches) the ridge behind your front top teeth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nearly \Near"ly\, adv.
   In a near manner; not remotely; closely; intimately; almost;
   as, he nearly lost his life in the accident.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nearly
   adv 1: (of actions or states) slightly short of or not quite
       accomplished; all but; "the job is (just) about done";
       "the baby was almost asleep when the alarm sounded";
       "we're almost finished"; "the car all but ran her down";
       "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the
       recording is well-nigh perfect"; "virtually all the
       parties signed the contract"; "I was near exhausted by
       the run"; "most everyone agrees" [syn: {about}, {almost},
       {most}, {nearly}, {near}, {nigh}, {virtually}, {well-
       nigh}]
   2: in a close manner; "the two phenomena are intimately
     connected"; "the person most nearly concerned" [syn:
     {closely}, {intimately}, {nearly}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top