Search result for

nation's

(28 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nation's-, *nation's*, nation'
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"the eventual result of which was our nation's collapse,และ ในท้ายที่สุดแล้ว ประเทศของเราก็จะล่มสลาย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
A nation's collapse is all down to this one man?ประเทศล่มสลาย เพราะคนคนเดียวได้เหรอครับ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
13 miles from the nation's capitol.13 ไมล์ จากเมืองหลวงของเรา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
That our nation's independence was wonว่าอิสรภาพของประชาชาติ ของเราได้มา Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
To undermine this nation's foreign policy--และ นายพัน ดูบากู ในความพยายามที่ ที่จะบ่อนทำลาย นโยบายต่างประเทศ... Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Federal instigations continue into the terrorist acts that have gripped the nation's capital, as well as the people of Kidron, Ohio.หน่วยงานสืบสวนกำลังสืบเรื่องการก่อการร้ายที่ เมืองหลวง และที่คิดรอน โอไฮโอ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
We do what needs to be done to preserve this nation's rightful place in the world.เราทำทุกอย่าง ก็เพื่อปกป้องความยุติธรรม ของทุกประเทศในโลก Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
It is subject of jealousy and awe for the rest of the nation's students, and parents who suffer from the hard admissions to universities.นักเรียนที่เหลือทั้งประเทศต่างพากันอิจฉาและกลัวเกรง และผู้ปกครองที่ต้องหนักใจ กับสิทธิ์ในการเข้ามหาวิทยาลัยที่ยากลำบาก Episode #1.1 (2009)
Establishing relations would grant the visitors full freedom of movement within our nation's borders.การสร้างความสัมพันธ์ด้วยนี้ จะทำให้เป็นครั้งแรก ที่ผู้มาเยือน มีอิสระเต็มที่ในการเดินทาง ภายในพรมแดนประเทศของเรา There Is No Normal Anymore (2009)
I can tell you, you're a policeman... and have access to this information anyway, Northmoor's an important part... of the nation's nuclear stockpile and maintenance program.แอนนี่ : ได้ค่ะ - กรุณานั่งก่อน Edge of Darkness (2010)
We ensure that the nation's nuclear stockpile... remains ready for the president's order.การปฏิบัติการที่นี่. อาร์แอนด์ดี โดยทั่วไปแล้ว... ...นำมาซึ่งเงินจำนวนมหาศาล ให้กับแมสสาจูเสตต์ส Edge of Darkness (2010)
Ratification would send a bad message to our nation's children.การอนุมัตินี้จะส่งสารที่ผิดๆ ไปสู่เยาวชนของเรา I Got a Right to Sing the Blues (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nation'sGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
nation'sGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
nation'sThe company has a monopoly on the nation's tobacco business.
nation'sThe loss of childhood spontaneity has caused widespread concern, as well as calls for review of the nation's educational and social structures.
nation'sThe nation's finances are bankrupt because of the war.
nation'sThe nation's trade balance improved last year as exports were strong, while imports remained steady.
nation'sThe strike affected the nation's economy.
nation'sThis nation's economy is growing by leaps and bounds in recent years.
nation'sTo get the nation's economy out of the red, more foreign aid had to be pumped in.
nation'sWar bankrupted the nation's resources and manpower.

CMU English Pronouncing Dictionary
NATION'S    N EY1 SH AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
国字問題[こくじもんだい, kokujimondai] (n) problems pertaining to a nation's script [Add to Longdo]
国典[こくてん, kokuten] (n) a nation's laws; national rites or ceremonies [Add to Longdo]
国民的基盤[こくみんてききばん, kokumintekikiban] (exp) based on a nation's people; popular base [Add to Longdo]
治乱興亡[ちらんこうぼう, chirankoubou] (n) nation's times of peace and war, rise and fall [Add to Longdo]
天恩[てんおん, ten'on] (n) blessings of heaven; favour of emperor; favor of emperor; divination's luckiest day; blessings of nature [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top