ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

move!

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -move!-, *move!*
Possible hiragana form: もう゛ぇ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Move! - At the double.ที่คู่ ที่คู่ How I Won the War (1967)
Everybody else move! You cover!นอกนั้นไป แกคอยคุ้มกัน Casualties of War (1989)
Everybody, move! Right flank! Right flank!ย้ายไปทางปีกขวาแล้วถล่มเต็มอัตรา Casualties of War (1989)
Don't fucking move! Don't move.อย่าขยับนะ,อย่าขยับ Goodfellas (1990)
Everybody to move! Move!ทุกคน ขอทางหน่อย หลบไปหน่อย Mannequin: On the Move (1991)
- Get out of the way! - Move! Move!ออกไปสิยะ ถอย ถอย Mannequin: On the Move (1991)
Everybody to get out. Move! Move!ทุกคนออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ เร็วเข้า Mannequin: On the Move (1991)
My dad can't move! Where? Where is he?เค้าขายเมื่อตอน 15 ปีที่แล้วหรือว่าเร็วๆนี้อ่ะ Hero (1992)
Come on, let's move! Whitt, Mike, Carlson, you fellas ride with me.ไปเถอะ ไปกันได้แล้ว วิทท์ คาร์ลสัน นายสองคนขี่ไปกับฉัน Of Mice and Men (1992)
Move! Go!ไป! Cool Runnings (1993)
What up? Move! Fuck.เกิดอะไรขึ้น ถอยไปเร็ว Léon: The Professional (1994)
- Move! Get the fuck-ได้รับ fuck- Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
move!Move! You're in my way.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Move \Move\, n.
   1. The act of moving; a movement.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chess, Checkers, etc.) The act of moving one of the
    pieces, from one position to another, in the progress of
    the game; also, the opportunity or obligation to so move a
    piece; one's turn; as, you can only borrow from the bank
    in Monopoly when it's your move.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. An act for the attainment of an object; a step in the
    execution of a plan or purpose.
    [1913 Webster]
 
   {To make a move}.
    (a) To take some action toward a goal, usually one
      involving interaction with other people.
    (b) To move a piece, as in a game.
 
   {To be on the move}, to bustle or stir about. [Colloq.]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Move \Move\ (m[=oo]v), v. t. [imp. & p. p. {Moved} (m[=oo]vd);
   p. pr. & vb. n. {Moving}.] [OE. moven, OF. moveir, F.
   mouvoir, L. movere; cf. Gr. 'amei`bein to change, exchange,
   go in or out, quit, Skr. m[imac]v, p. p. m[=u]ta, to move,
   push. Cf. {Emotion}, {Mew} to molt, {Mob}, {Mutable},
   {Mutiny}.]
   1. To cause to change place or posture in any manner; to set
    in motion; to carry, convey, draw, or push from one place
    to another; to impel; to stir; as, the wind moves a
    vessel; the horse moves a carriage.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chess, Checkers, etc.) To transfer (a piece or man) from
    one space or position to another on a playing board,
    according to the rules of the game; as, to move a king.
    [1913 Webster]
 
   3. To excite to action by the presentation of motives; to
    rouse by representation, persuasion, or appeal; to
    influence.
    [1913 Webster]
 
       Minds desirous of revenge were not moved with gold.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       No female arts his mind could move.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To arouse the feelings or passions of; especially, to
    excite to tenderness or compassion; to touch pathetically;
    to excite, as an emotion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When he saw the multitudes, he was moved with
       compassion on them.          --Matt. ix.
                          36.
    [1913 Webster]
 
       [The use of images] in orations and poetry is to
       move pity or terror.         --Felton.
    [1913 Webster]
 
   5. To propose; to recommend; specifically, to propose
    formally for consideration and determination, in a
    deliberative assembly; to submit, as a resolution to be
    adopted; as, to move to adjourn.
    [1913 Webster]
 
       Let me but move one question to your daughter.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They are to be blamed alike who move and who decline
       war upon particular respects.     --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   6. To apply to, as for aid. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To stir; agitate; trouble; affect; persuade; influence;
     actuate; impel; rouse; prompt; instigate; incite;
     induce; incline; propose; offer.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Move \Move\, v. i.
   1. To change place or posture; to stir; to go, in any manner,
    from one place or position to another; as, a ship moves
    rapidly.
    [1913 Webster]
 
       The foundations also of the hills moved and were
       shaken, because he was wroth.     --Ps. xviii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       On the green bank I sat and listened long, . . .
       Nor till her lay was ended could I move. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To act; to take action; to stir; to begin to act; as, to
    move in a matter.
    [1913 Webster]
 
   3. To change residence; to remove, as from one house, town,
    or state, to another.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chess, Checkers, etc.) To change the place of a piece in
    accordance with the rules of the game.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MOVE
     Microsoft Overlay Virtual Environment (MS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top