Search result for

modul

(120 entries)
(0.0526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modul-, *modul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
module[N] เกณฑ์ในการวัด, See also: มาตรฐานในการวัด
module[N] หลักสูตรการศึกษา
modular[ADJ] ประกอบด้วยหน่วยแยกต่างๆ ที่สามารถรวมกันได้
modulate[VT] ทำให้เบาบางลง, See also: ปรับเปลี่ยน, ทำให้ลดลง, Syn. adjust, adapt, change, modify
modulation[N] การปรับเสียง
modulate to[PHRV] เปลี่ยนระดับเสียงไปเป็น (ดนตรี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modula-2(มอดูลา-ทู) เป็นภาษาโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งใกล้เคียงกับภาษาปาสกาล (Pascal) ภาษานี้ผู้สร้างชื่อ Niklaus Wirth คนเดียวกับที่สร้างภาษาปาสกาล
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย
modulate(มอด'ดิวเลท) v. ปรับ,ลดหย่อน,ทำให้เบาบางลง,ปรับเสียง,ปรับคลื่นวิทยุ., See also: modulability n. modulative adj. modulator n. modulatory adj., Syn. regulate,adjust
modulation(มอดดิวเล'เชิน) n. การปรับ,การลดหย่อน,การทำให้เบาบางลง,การปรับเสียง,การปรับคลื่นวิทยุ, Syn. adjustment
module(มอด'ดิวล์) n. เกณฑ์วัด,
demodulate(ดิมมอด'จะเลท) vt. ทำให้ถูกควบคุมได้,ทำให้ถูกปรับคลื่นได้., See also: demodulation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
modulate(vt) ทำให้เหมาะ,ปรับ,เปลี่ยนเสียง,ทำให้เบาลง,ลดหย่อน
modulation(n) การเปลี่ยนเสียง,การปรับ,การลดหย่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modular๑. -ส่วนจำเพาะ, มอดุลาร์๒. การใช้ส่วนจำเพาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modularมอดุลาร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
modular arithmeticเลขคณิตมอดุลาร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
modular check characterอักขระตรวจสอบมอดูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modular redundancyความซ้ำซ้อนส่วนจำเพาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modularityสภาพเป็นส่วนจำเพาะ, สภาพมอดุลาร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modulateกล้ำสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modulating controlการควบคุมแบบต่อเนื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
modulating motorมอเตอร์หมุนปรับแบบต่อเนื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
modulating thermostatเทอร์มอสแตตแบบต่อเนื่อง มีความหมายเหมือนกับ proportional thermostat [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modula-2 โมดูลา-ทู [คอมพิวเตอร์]
Modular coordination (Architecture)การประสานทางพิกัด [TU Subject Heading]
Modular Incinerator เตาเผาขนาดย่อม
เตาเผาย่อส่วนติดตั้งในโรงงานผลิต ปกติมีขนาดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน [สิ่งแวดล้อม]
Modular Unitชนิดที่เป็นหน่วยแยกกัน [การแพทย์]
modulationการกล้ำ, กระบวนการผสมคลื่นสัญญาณต่าง ๆ กับคลื่นพาหะและคลื่นพาหะจะพาคลื่นสัญญาณให้เคลื่อนที่ไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modulationการปรับสภาพ [การแพทย์]
Modulation (Electronics)การมอดูเลต (อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Modulation theoryทฤษฎีโมดูเลชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modulator/Demodulatorโมเด็ม [คอมพิวเตอร์]
Modulatorsตัวควบคุม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
modulus of elasticity (n ) อตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับแรงบีบหรือดึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
R2, set up the scanner, modulate for incoming,อาร์ทู ติดตั้งระบบสแกน เรากำลังจะค้นหา เอ่อ Rising Malevolence (2008)
In six months, we can offer a closer look at God through our new space module.ใน 6 เดือนกระสวยอวกาศของเรา จะพาเราเข้าใกล้พระเจ้าได้ Babylon A.D. (2008)
750lbs. of torque with sequential module port fuel injection.แรงบิด700ปอนด์ พร้อมระบบหัวฉีดอิสระ Death Race (2008)
There should be an R-6 interface module on the back of your comm device.มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ NR-6 อยู่ในกระเป๋าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Yeah, there is, in the PROM module.มีซี มันอยู่ในหน่วยความจำ Prom Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Disengage the cip module.เก็บอุปกรณ์ CIP Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Our network doesn't pport remote modules.ระบบของเราไม่รองรับการควบคุมระยะไกล Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost.มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่ District 9 (2009)
It's something called modular calculation, and... was I right?มันเป็นการคำนวณแบบโมดูล่าร์น่ะครับ แล้ว... ผมตอบถูกไหม? Summer Wars (2009)
A military-grade antenna module.เสาสัญญาณเคลื่อนที่ของกองทัพน่ะ Summer Wars (2009)
I will speak in a more modulated tone and then only when asked.ฉันจะพูดด้วยโทนเสียง นุ่มเบาลง และจะพูดเมื่อ ถูกถามเท่านั้น A Night at the Bones Museum (2009)
Look. There's a command module in orbit right now.ฟังนะ มีคำสังใหกำลังโคจรอยู Planet 51 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผัน[V] modulate, Syn. แปร, Example: การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้คล่อง, Thai definition: เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together   
มอดูลัส [n.] (mødūlas) EN: modulus   FR: module [m]
มอดูลัสเชิงปริมาตร[n. exp.] (mødūlas choēng parimāt) EN: bulk modulus   
มอดูลัสของยัง[n. exp.] (mødūlas khøng Yang) EN: Young's modulus   
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department   FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
หน่วยการเรียนรู้ [n. exp.] (nūay kān rīenrū) FR: module d'enseignement [m] ; unité d'enseignement [m]
ผัน[v.] (phan) EN: alter ; change ; turn ; transform ; shift ; modulate   FR: altérer ; changer
ระบบตัวเลขฐานสอง[n. exp.] (rabop tūalēk thān søng) EN: modular two system   FR: système de numération binaire [m]
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
ยาน[n.] (yān) EN: vehicle ; craft ; conveyance   FR: véhicule [m] ; engin (de transport) [m] ; vaisseau [m] ; sonde [f] ; module [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODULE    M AA1 JH UW0 L
MODULES    M AA1 JH UW0 L Z
MODULAR    M AA1 JH AH0 L ER0
MODULATE    M AO1 JH Y UW0 L EY0 T
MODULATE    M AO1 JH UW0 L EY0 T
MODULATOR    M AA1 JH AH0 L EY2 T ER0
MODULATED    M AO1 JH UW0 L EY0 T AH0 D
MODULATED    M AO1 JH Y UW0 L EY0 T AH0 D
MODULAIRE    M AO1 JH UW0 L EH2 R
MODULATION    M AA2 JH AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
module    (n) (m o1 d y uu l)
modular    (j) (m o1 d y u l @ r)
modules    (n) (m o1 d y uu l z)
modulate    (v) (m o1 d y u l ei t)
modulated    (v) (m o1 d y u l ei t i d)
modulates    (v) (m o1 d y u l ei t s)
modulating    (v) (m o1 d y u l ei t i ng)
modulation    (n) (m o2 d y u l ei1 sh @ n)
modulations    (n) (m o2 d y u l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modul {n}modulus [Add to Longdo]
Modularität {f}modularity [Add to Longdo]
Modulation {f}modulation [Add to Longdo]
Modulationsanalyse {f}modulation analysis [Add to Longdo]
Modulator {m}; Regulator {m}; Regler {m}modulator [Add to Longdo]
Modulbibliothek {f}module library [Add to Longdo]
Modul {n} | Module {pl}module | modules [Add to Longdo]
Modulo-N-Prüfziffernfunktion {f}modulo n function [Add to Longdo]
Modulsteckplatz {m} | Modulsteckplätze {pl}module slot | module slots [Add to Longdo]
modularmodular [Add to Longdo]
modular {adv}modularly [Add to Longdo]
modular; modularisiertunitized [Add to Longdo]
modularisieren; vereinheitlichento unitize [Add to Longdo]
modulieren | modulierend | moduliert | modulierteto modulate | modulating | modulates | modulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P) [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
せん断剛性;剪断剛性[せんだんごうせい, sendangousei] (n) shear modulus [Add to Longdo]
せん断弾性係数;剪断弾性係数[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus [Add to Longdo]
アドオンモジュール[, adoonmoju-ru] (n) add-on module [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[, intafe-sumoju-ru] (n) {comp} interface module [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[, obujiekutomoju-ru] (n) {comp} object module [Add to Longdo]
カートリッジテープドライブモジュール[, ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) {comp} cartridge tape drive module [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模块化[mó kuài huà, ㄇㄛˊ ㄎㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modularity, #35,082 [Add to Longdo]
弹性模量[tán xìng mó liàng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄛˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] modulus of elasticity; coefficient of restitution, #53,182 [Add to Longdo]
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, / ] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water), #89,927 [Add to Longdo]
参量空间[cān liàng kōng jiān, ㄘㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] moduli space (math.); parameter space [Add to Longdo]
断裂模数[duàn liè mó shù, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] modulus rupture [Add to Longdo]
极径[jí jìng, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] modulus (distance from the origin in polar coordinates) [Add to Longdo]
模块化理论[mó kuài huà lǐ lùn, ㄇㄛˊ ㄎㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] modularity theory [Add to Longdo]
调制波[tiáo zhì bō, ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄅㄛ, / 調] modulated wave (elec.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module [Add to Longdo]
データモジュール[でーたもじゅーる, de-tamoju-ru] data module [Add to Longdo]
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] Pulse-Code Modulation, PCM [Add to Longdo]
プログラム単位[プログラムたんい, puroguramu tan'i] module, program unit [Add to Longdo]
モジュール[もじゅーる, moju-ru] module, program unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Modul [moːduːl] (n) , s.(n )
     module; modulus
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top