ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mistake.

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mistake.-, *mistake.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make no mistake. We are at war!จะไม่มีข้อผิดพลาด นี่คือสงคราม! Eve of Destruction (2016)
Once is a mistake. Twice?ครั้งแรกน่ะผิดพลาด แล้วครั้งที่สอง? We All Fall Down (2016)
That was just a mistake. It's a stupid habit.มันเป็นข้อผิดพลาดน่ะ ฉันโง่เอง We All Fall Down (2016)
My mistake. Of course, we have met.ผมผิดเอง จริงด้วย เราเจอกันแล้ว Live by Night (2016)
- This was a mistake. - Hang on. Hang on.อันที่จริง ผมเป็นแฟนคลีฟแลนด์ Office Christmas Party (2016)
This is a mistake. Rick, I can't do this.เราตัดสินใจผิด ริค ฉันทำไม่ได้ Suicide Squad (2016)
I made a mistake. You're clean.- ผมเอาที่ไม่ถูกต้อง San Andreas Quake (2015)
You're making a mistake. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, nobody shoot...นายกำลังทำพลาด โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว จะไม่ใครยิงใครทั้งนั้น Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
You made some kind of mistake. Why don't you tell me what you think you are doing and...ท่านทำพลาดแล้วนะ เหตุใดไม่บอกมา ว่าท่านคิดจะทำอะไรและ... High Sparrow (2015)
Your mistake. I'm not here to play games.ฉันไม่ได้จะมาเล่นด้วย Furious 7 (2015)
Nope, I made a mistake. I thought you guys were professional.ฉันคิดผิด นึกว่าพวกแกเป็นมืออาชีพ Mr. Right (2015)
Yeah, no. Sorry, it was a mistake. I took it home with me.ใช่ไม่ ขออภัยมันเป็นความผิดพลาด ผมเอามันกลับบ้านกับฉัน Chappie (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mistake.A careful reader would have noticed the mistake.
mistake.Ahh ... well I was young but what a stupid mistake.
mistake.A humorous mistake.
mistake.An innocent man was arrested by mistake.
mistake.Anybody can make a mistake.
mistake.As far as I know, he has never made such a mistake.
mistake.A teacher should never make fun of a pupil who makes a mistake.
mistake.At the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.
mistake.Careful as he was, he made an unexpected mistake.
mistake.Don't be afraid of making mistake.
mistake.Don't laugh at him for making a mistake.
mistake.Don't laugh at his mistake.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistake \Mis*take"\, v. i.
   To err in knowledge, perception, opinion, or judgment; to
   commit an unintentional error.
   [1913 Webster]
 
      Servants mistake, and sometimes occasion
      misunderstanding among friends.     --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistake \Mis*take"\ (m[i^]s*t[=a]k"), n.
   1. An apprehending wrongly; a misconception; a
    misunderstanding; a fault in opinion or judgment; an
    unintentional error of conduct.
    [1913 Webster]
 
       Infallibility is an absolute security of the
       understanding from all possibility of mistake.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Misconception, error, which when non-negligent may
    be ground for rescinding a contract, or for refusing to
    perform it.
    [1913 Webster]
 
   {No mistake}, surely; without fail; as, it will happen at the
    appointed time, and no mistake. [Low]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Blunder; error; bull. See {Blunder}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistake \Mis*take"\ (m[i^]s*t[=a]k"), v. t. [imp. & obs. p. p.
   {Mistook} (m[i^]s*t[oo^]k"); p. p. {Mistaken}
   (m[i^]s*t[=a]k"'n); p. pr. & vb. n. {Mistaking}.] [Pref. mis-
   + take: cf. Icel. mistaka.]
   1. To take or choose wrongly. [Obs. or R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take in a wrong sense; to misunderstand misapprehend,
    or misconceive; as, to mistake a remark; to mistake one's
    meaning. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       My father's purposes have been mistook. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To substitute in thought or perception; as, to mistake one
    person for another.
    [1913 Webster]
 
       A man may mistake the love of virtue for the
       practice of it.            --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a wrong idea of in respect of character,
    qualities, etc.; to misjudge.
    [1913 Webster]
 
       Mistake me not so much,
       To think my poverty is treacherous.  --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top