ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimosa pudica.

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimosa pudica.-, *mimosa pudica.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mimosa pudica. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mimosa pudica.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's soil and root from a pantropical weed called mimosa pudica.มันคือดินและราก จากพืชเขตร้อน เรียกว่า มิโมซ่า พูดิก้า Veritas (2008)
Mimosa pudica.มิโมซ่า พูดิก้า Veritas (2008)
Mimosa pudica.ต้นไมยราบ John Doe (2013)
It's soil and root from a pantropical weed called mimosa pudica.Es sind Erde und Wurzeln einer pantropoischen Pflanze namens Mimosa Pudica. Veritas (2008)
Mimosa pudica.Mimosa Pudica. Veritas (2008)
Mimosa pudica.Mimosa pudica. John Doe (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensitive \Sen"si*tive\, a. [F. sensitif. See {Sense}.]
   1. Having sense of feeling; possessing or exhibiting the
    capacity of receiving impressions from external objects;
    as, a sensitive soul.
    [1913 Webster]
 
   2. Having quick and acute sensibility, either to the action
    of external objects, or to impressions upon the mind and
    feelings; highly susceptible; easily and acutely affected.
    [1913 Webster]
 
       She was too sensitive to abuse and calumny.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) (Mech.) Having a capacity of being easily affected or
      moved; as, a sensitive thermometer; sensitive scales.
    (b) (Chem. & Photog.) Readily affected or changed by
      certain appropriate agents; as, silver chloride or
      bromide, when in contact with certain organic
      substances, is extremely sensitive to actinic rays.
      [1913 Webster]
 
   4. Serving to affect the sense; sensible. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A sensitive love of some sensitive objects.
                          --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   5. Of or pertaining to sensation; depending on sensation; as,
    sensitive motions; sensitive muscular motions excited by
    irritation. --E. Darwin.
    [1913 Webster]
 
   {Sensitive fern} (Bot.), an American fern ({Onoclea
    sensibilis}), the leaves of which, when plucked, show a
    slight tendency to fold together.
 
   {Sensitive flame} (Physics), a gas flame so arranged that
    under a suitable adjustment of pressure it is exceedingly
    sensitive to sounds, being caused to roar, flare, or
    become suddenly shortened or extinguished, by slight
    sounds of the proper pitch.
 
   {Sensitive joint vetch} (Bot.), an annual leguminous herb
    ({Aeschynomene hispida}), with sensitive foliage.
 
   {Sensitive paper}, paper prepared for photographic purpose by
    being rendered sensitive to the effect of light.
 
   {Sensitive plant}. (Bot.)
    (a) A leguminous plant ({Mimosa pudica}, or {Mimosa
      sensitiva}, and other allied species), the leaves of
      which close at the slightest touch.
    (b) Any plant showing motions after irritation, as the
      sensitive brier ({Schrankia}) of the Southern States,
      two common American species of {Cassia} ({Cassia
      nictitans}, and {Cassia Chamaecrista}), a kind of
      sorrel ({Oxalis sensitiva}), etc.
      [1913 Webster] -- {Sen"si*tive*ly}, adv. --
      {Sen"si*tive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimosa \Mi*mo"sa\ (?; 277), n. [NL., fr. Gr. ? imitator. Cf.
   {Mime}.] (Bot.)
   A genus of leguminous plants, containing many species, and
   including the sensitive plants ({Mimosa sensitiva}, and
   {Mimosa pudica}).
   [1913 Webster]
 
   Note: The term mimosa is also applied in commerce to several
      kinds bark imported from Australia, and used in
      tanning; -- called also {wattle bark}. --Tomlinson.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top