ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimic

M IH1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimic-, *mimic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimic(vt) ล้อเลียน, See also: เลียนแบบ, ล้อ
mimic(adj) ซึ่งล้อเลียน, See also: เป็นการล้อเลียน, มักล้อเลียน
mimic(n) นักล้อเลียน, See also: ผู้ล้อเลียน, Syn. mime, impersonator, comedian
mimicry(n) การล้อเลียน, Syn. mime, pretense, mockery
mimicker(n) ผู้เลียนแบบ, See also: ผู้ล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimic(มิม'มิค) vt., adj. ล้อเลียน, ล้อ, จำลอง. n. นักล้อเลียน, สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน

English-Thai: Nontri Dictionary
mimic(adj) ไม่จริงจัง, ชอบล้อเลียน, เล่นๆ
mimic(n) การเลียนแบบ, การล้อเลียน, การจำลอง, คนเลียนแบบ
mimic(vt) ล้อเลียน, ล้อ, เลียนแบบ, จำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mimic spasmอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
John is a mimic of uncanny ability.จอห์นเป็นของเลียนแบบ ความสามารถลึกลับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
They will find someone else to mimic over coffee in the lounge.เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาล้อเลียนในวงกาแฟของเค้าได้ Junior (1994)
We are able to give robots superficial responses which mimic human expression.เราทำให้หุ่นยนต์มีการตอบรับที่พื้นผิวได้ โดยเลียนแบบการแสดงอารมณ์ของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
He created the technology that allows you to mimic human expression.เขารับผิดชอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณ... เลียนแบบการแสดงสีหน้าของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
Hard to detect. Mimics a natural death.ใช่ Yankee White (2003)
Think about it, Dean -The claws, the way it can mimic a human voice.คิดดีๆสิดีน รอยข่วน วิธีการเลียนแบบเสียงของมนุษย์ Wendigo (2005)
so, changelings can perfectly mimic children.งั้นพวกเชนจลิงค์สามารถแปลงร่างเป็นเด็กๆได้อย่างแนบเนียนสินะ The Kids Are Alright (2007)
They unconsciously mimic the expressions of people they've been around their whole life.พวกเขาเลียนแบบคนรอบข้าง ที่อยู่ร่วมกันมาตลอดชีวิต โดยไม่รู้ตัว Memoriam (2008)
Did you just mimic me?นี่คุณล้อเลียนเลียนฉันใช่มั้ยเนี้ย? The Ruins (2008)
they can mimic it, but they can't feel it.เขาอาจแกล้งทำได้ แต่จะไม่รู้สึก The Big Wheel (2009)
You want a baby so badly that your body mimics the symptoms.คุณอยากมีลูก จนร่างกายรู้สึกขึ้นมาเอง Showmance (2009)
An action in which the mimic takes on the properties of a specific object or organism.ของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่เจาะจงน่ะ ทฤษฎีจำลองแบบ The Cornhusker Vortex (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mimicA parrot can mimic a person's voice.
mimicFrankly speaking, sport is mimic warfare.
mimicIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
mimicTests showed that Alex wasn't just mimicking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIMIC M IH1 M IH0 K
MIMICS M IH1 M IH0 K S
MIMICRY M IH1 M IH0 K R IY0
MIMICKED M IH1 M IH0 K T
MIMICKING M IH1 M IH0 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimic (v) mˈɪmɪk (m i1 m i k)
mimics (v) mˈɪmɪks (m i1 m i k s)
mimicry (n) mˈɪmɪkriː (m i1 m i k r ii)
mimicked (v) mˈɪmɪkt (m i1 m i k t)
mimicking (v) mˈɪmɪkɪŋ (m i1 m i k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papuahonigfresser { m } [ ornith. ]Mimic Meliphaga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みみっちい[mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish [Add to Longdo]
ミミクリー;ミミクリ[mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological) [Add to Longdo]
ミミック[mimikku] (n) mimic; (P) [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s, vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s, vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n, adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]
擬態語[ぎたいご, gitaigo] (n) { ling } mimetic word; word that mimics something that does not make a sound (e.g. the fluttering of a butterfly's wings) [Add to Longdo]
蟻蜘蛛[ありぐも;アリグモ, arigumo ; arigumo] (n) (uk) Myrmarachne japonica (species of ant-mimicking spider) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
真似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, Mimical \Mim"ic*al\, a. [L. mimicus, Gr. ?, fr.
   ? mime: cf. F. mimique. See {Mime}.]
   [1913 Webster]
   1. Imitative; mimetic.
    [1913 Webster]
 
       Oft, in her absence, mimic fancy wakes
       To imitate her.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Man is, of all creatures, the most mimical. --W.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of, or formed by, imitation; imitated; as,
    mimic gestures. "Mimic hootings." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. (Min.) Imitative; characterized by resemblance to other
    forms; -- applied to crystals which by twinning resemble
    simple forms of a higher grade of symmetry.
    [1913 Webster]
 
   Note: Mimic often implies something droll or ludicrous, and
      is less dignified than imitative.
      [1913 Webster]
 
   {Mimic beetle} (Zool.), a beetle that feigns death when
    disturbed, esp. the species of {Hister} and allied genera.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, n.
   One who imitates or mimics, especially one who does so for
   sport; a copyist; a buffoon. --Burke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, v. t. [imp. & p. p. {Mimicked}; p. pr. & vb. n.
   {Mimicking}.]
   [1913 Webster]
   1. To imitate or ape for sport; to ridicule by imitation.
    [1913 Webster]
 
       The walk, the words, the gesture, could supply,
       The habit mimic, and the mien belie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) To assume a resemblance to (some other organism of
    a totally different nature, or some surrounding object),
    as a means of protection or advantage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To ape; imitate; counterfeit; mock.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimic
   adj 1: constituting an imitation; "the mimic warfare of the
       opera stage"- Archibald Alison
   n 1: someone who mimics (especially an actor or actress) [syn:
      {mimic}, {mimicker}]
   v 1: imitate (a person or manner), especially for satirical
      effect; "The actor mimicked the President very accurately"
      [syn: {mimic}, {mime}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top