Search result for

mief

(59 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mief-, *mief*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mief มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mief*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've got the permission of Stanford Chemical Plant.Ihr habt die Erlaubnis der Stanford Chemiefabrik. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Tell me, uh, just where is this plant located?Sagen sie bitte, diese Chemiefabrik, wo liegt die? The Super Scouts: Part 1 (1980)
I first realized we had a problem that was directly traceable to the chemical plant when a couple of kids burned themselves trying to put out a fire they started here, quite by accident.Zum ersten Mal wurde mir klar, dass mit dieser Chemiefabrik irgendwas nicht stimmt, als einige Kinder sich verbrannt hatten. Sie hatten versucht, ein Feuer zu löschen, das sie völlig unbeabsichtigt entfacht hatten. The Super Scouts: Part 2 (1980)
You don't knowwhich bitthe smell's coming from.Dann weiß man nicht, wo der schlimmste Mief herkommt. Jobs for the Boys (1980)
One man comes off watch and climbs into the other man's stink.Nach der Wache legt sich jeder in den Mief des anderen. Das Boot (1981)
The case of Joseph Richmond, central chemical plant manager in Columbia.Joseph Richmond, Chemiefabrik-Manager in Kolumbien... Wolfen (1981)
Chemical firms don't give a shit!Den Chemiefirmen ist das scheißegal. An Officer and a Gentleman (1982)
They deliver to some kind of small chemical plant, COD.Sie beliefern eine kleine Chemiefirma. The Pope of Greenwich Village (1984)
Tom, the zoning board has designated the old Rawlins Chemical Plant as the new toxic waste dump site.Tom, die Bezirksverwaltung hat die alte Bronze-Chemiefabrik als neue Deponie für Giftmüll vorgesehen. The Toxic Avenger (1984)
So here I am, on a moonlit night, staring down the throat of a brand-new, Middle Eastern nuclear refining plant, put on this good earth for no other reason than to allow some crazy strongman to blow up his neighbours.Schon bin ich in einer stillen Mondnacht auf dem Gelände einer neuen Chemiefabrik im Nahen Osten, die sich ein verrückter Mann nur deshalb auf die Erde stellte, weil er seine Nachbarn in die Luft jagen will. Target MacGyver (1985)
When you put away that nuclear installation, they ID'd you.Geht's konkreter? Als Sie die Chemiefabrik außer Betrieb setzten, wurden Sie erkannt. Target MacGyver (1985)
Adkin's Chemical.Chemiefabrik Adkin. Tail of the Dancing Weasel (1985)
It's Adkin's Chemical.Chemiefabrik Adkin. Tail of the Dancing Weasel (1985)
That's Adkin's Chemical.Die Chemiefabrik Adkin. Tail of the Dancing Weasel (1985)
They're gonna protest at one of the chemical plants.Sie werden bei einer Chemiefabrik demonstrieren. Vigilante Mothers (1985)
It's gonna be a secret and we're gonna go from the meeting to the chemical plant.Es ist geheim. Wir werden vom Treffen zur Chemiefabrik gehen. Gut. Vigilante Mothers (1985)
Sit down, smelly.Setzen Sie sich, Miefkörper. Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
I'm gonna be sued by the Darrow Chemical Company and investigated by the government.Ich werde von der Chemiefirma verklagt und die Regierung wird ermitteln. The Return of the Living Dead (1985)
- No, no, no. That's the chemical plant.- Da steht die Chemiefabrik. Runaway Train (1985)
We'll save the chemical plant, huh?Damit retten wir die Chemiefabrik. Runaway Train (1985)
Guy's tryin' to protect the girl. I wanna move on this thing fast.Die Quelle könnte jeder sein, vom Lagerhalter bis zum Vorstand einer Chemiefirma. Streetwise (1986)
A couple of years ago, a Pentangle corporation tried to grab 10,000 acres of public parkland to build a chemical factory.Vor einigen Jahren wollte eine Pentagramm-Firma auf über 4000 Hektar Parkgelände eine Chemiefabrik bauen. Avenging Force (1986)
Well, I can't sleep in my robe, and if I turn on the heat, then your feet start to fester, and the dog starts barking, the kids wake up.In dem kann ich nicht schlafen. Wenn ich die Heizung aufdrehe, miefen deine Füße... der Hund bellt und die Kinder wachen auf. Father Lode (1988)
So, what's your beef, Steve?Was soll all der Mief, Steve? I'm Going to Sweatland (1988)
In 1969, the Darrell Chemical Company under contract to the U.S. Army, conducted secret experiments with a biological weapon called 245 Trioxin.1969 führte die Darrell Chemiefabrik... TOLL TREIBEN ES DIE WILDEN ZOMBIES ... im Auftrag der U.S. Armee geheime Experimente BEHÄLTER FÜR GIFTABFÄLLE mit einer Biowaffe namens "245 Trioxin" durch. Return of the Living Dead II (1988)
I packed that lunch myself.Sieht aus, als ob "Steve, Steve, stinkt nach Mief"... doch seine Vorzüge hat. My Mom, the Mom (1989)
I include not just a few chemical plants, I also live in a.Mir gehören nicht nur ein paar Chemiefabriken, ich lebe auch in einer. Black Rainbow (1989)
[ Skipped item nr. 472 ] [ Skipped item nr. 473 ] ...except...Die Chemiefabrik des Vaters übernahmen die Söhne. Betty (1992)
Hello, Nona, my love. I am sending you a bit of free air to freshen up that farty communism of yours.Hallo Nona, mein Schatz, ich schicke Dir etwas freie Luft in euren vermieften Kommunismus. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
"Chemicals Factory."Chemiefabrik The Heroic Trio (1993)
And were driven there.Wir haben sie in die Chemiefabrik getrieben. Sie haben acht Geiseln, darunter den The Heroic Trio (1993)
It reeks in here.Mann, mieft das hier. Dazed and Confused (1993)
Never have I met a man so obnoxious, and I swear, that wine he to gave us, he manufactured in his chemical factory.Nie bin ich einem so unausstehlichen Menschen begegnet! Und der Wein, den er uns gab, stammt gewiss aus seiner Chemiefabrik. The Underdog (1993)
They are the largest chemical manufacturers in Germany.Sie sind die größten Chemiefabrikanten in Deutschland. The Underdog (1993)
Potentially the biggest moneymaker that a chemical company has seen... - since NutraSweet.Potenziell der größte Geldmacher für eine Chemiefirma seit Süßstoff. I Love Trouble (1994)
It's a murder mystery set against the backdrop of a chemical company.Ein geheimnisvoller Mord. Findet in einer Chemiefirma statt. I Love Trouble (1994)
Small town, big chemical company.Kleinstadt, große Chemiefirma. I Love Trouble (1994)
Yeah... after graduation, my old man had a post for me in his chemical business.Ja. ...bot mir mein Vater eine Stelle in seiner Chemiefabrik an. Eat Drink Man Woman (1994)
Chemical?Chemiefabrik? Eat Drink Man Woman (1994)
All nuclear reactors and chemical plants accounted for, Colonel.Alle Atomanlagen und Chemiefabriken ausgewiesen. Nothing But the Truth (1994)
Start with the nukes and the chems.Beginnt mit den Atommeilern und Chemiefabriken. Nothing But the Truth (1994)
This was discovered at the Ruxton chemical plant... when it was under construction.Das wurde bei der Chemiefabrik Ruxton gefunden,... ..als sie sich im Bau befand. Tooms (1994)
In the cement where they poured the foundation... of the chemical plant.Im Zement, mit dem sie das Fundament... ..der Chemiefabrik gegossen haben. Tooms (1994)
We want to get the old people smell out before we move in.Wir lüften den aIte-Leute-Mief aus, bevor wir einziehen. Burns' Heir (1994)
I hate to think of you in that cheesy motel.Ich ertrag nur den Gedanken nicht, dass du in diesem miefigen Motel sitzt. Leaving Las Vegas (1995)
There is no chemical plant.Es gibt keine Chemiefabrik. Village of the Damned (1995)
Stinky seconds?Und darf den Mief genießen? The Weaker Sex (1995)
There's a chemical plant around that cove Been dumping formaldehyde in the lake for 15 years.Da hinten, auf der anderen Seite, steht eine Chemiefabrik, die leitet seit 15 Jahren Formaldehyd in den See. Box of Moonlight (1996)
- the funck is burning my eyes.Dieser Mief brennt mir in den Augen. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
This some repugnant shit.In diesem widerlichen MiefJackie Brown (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chemiefaser {f}chemical fibre [Add to Longdo]
Gestank {m}; Mief {m}pong [Br.] [coll.] [Add to Longdo]
Mief {m}; verbrauchte Luft {f}stale air [Add to Longdo]
muffig; miefig; stockig {adj} | muffiger; miefiger; stockiger | am muffigsten; am miefigsten; am stockigstenmusty | mustier | mustiest [Add to Longdo]
stinken; miefento pong [coll.] [Add to Longdo]
stinkend; stinkig; miefend; miefig {adj}pongy [Br.] [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
墨絵風[すみえふう, sumiefuu] (n) ink painting style [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top