ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mesa

M EY1 S AH0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mesa-, *mesa*
Possible hiragana form: めさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mesa[N] ภูเขามียอดแบนและลาดชันด้านข้างแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา, Syn. plateau, tableland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mesalliance(เมซะไล'อันซ) n. การแต่งงานกับผู้มีฐานะด้วยกว่า
amesace(เอม' เซส, แอม') n. ambsace
namesake(เนม'เซค) n. ผู้มีชื่อเหมือนของคนอื่น,ผู้ที่มีชื่อเหมือนกัน
timesaving(ไทม'เซวิง) adj. ประหยัดเวลา,ย่นเวลา., See also: timesaver n.

English-Thai: Nontri Dictionary
namesake(n) คนชื่อซ้ำกับคนอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mesaภูเขายอดราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mesarchเมสอาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mesalamineเมซาลามีน [TU Subject Heading]
Mesangeal Scarringการเพิ่มจำนวนของมีแซงเจียลเซลล์ [การแพทย์]
Mesangial Cellsมีแซงเจียลเซลล์ [การแพทย์]
Mesangiumมีแซงเจียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I gave him Dumbledore's mesageฉันส่งข้อความของดัมเบิลดอร์ให้น่ะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
They found body parts out on Mesa Luna Road.พบชิ้นส่วนร่างกายที่ถนนเมซา ลูนา In the Valley of Elah (2007)
They went and built the whole thing there in Mesa County and I look pretty damn stupid.พวกนั้นไปสร้างแบบเดียวกันที่เมืองอื่น แล้วพ่อก็เลยดูกลายเป็นคนโง่. Legion (2010)
- The top of Arizona... - I needed to know more. - Was it a very high mesa?บุคคลระดับสูงของอริโซน่า... โอเค ไม่ไหวละ กูขอลาออก ดูเหมือนว่ากรีนเดลจะเป็นหนี้คุณ อย่างใหญ่หลวงเลย Competitive Ecology (2011)
In Mesa.ที่เมซ่าค่ะ Foundation (2012)
Slower than our machines back at the mesa, but it will render a host in a few days.ช้ากว่าเครื่องมือของเราที่เมซซ่า แต่นี่คงจะสร้างโฮสต์ขึ้นได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า Trompe L'Oeil (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin malaēngok leūang) EN: Striped Tit Babbler   FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกติ๊ดหัวแดง[n. exp.] (nok tit hūa daēng) EN: Black-throated Tit   FR: Mésange à tête rousse [m] ; Orite à tête rousse
นกติ๊ดแก้มเหลือง[n. exp.] (nok tit kaēm leūang) EN: Yellow-cheeked Tit   FR: Mésange à dos tacheté [f] ; Mésange royale [f] ; Mésange à joues jaunes [f]
นกติ๊ดคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok tit khiu leūang) EN: Yellow-browed Tit   FR: Mésange modeste [f] ; Mésange d’orient [f] ; Mésange de forêt [f]
นกติ๊ดหน้าแดง[n. exp.] (nok tit nā daēng) EN: Fire-capped Tit   FR: Rémiz tête de feu [m] ; Rémiz à front rouge [m] ; Mésange à couronne flammée [f]
นกติ๊ดสุลต่าน[n. exp.] (nok tit sunlatān) EN: Sultan Tit   FR: Mésange sultane [f]
นกติ๊ดแท้[n.] (nok tit thaē) EN: tit   FR: mésange [f]
นกติ๊ดใหญ่[n. exp.] (nok tit yai) EN: Great Tit   FR: Mésange charbonnière [f] ; Grande Charbonnière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MESA    M EY1 S AH0
MESA'S    M EY1 S AH0 Z
MESABA    M EH0 S AA1 B AH0
MESAROS    M EY0 S AA1 R OW0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
お嫁さん[およめさん, oyomesan] (n) bride [Add to Longdo]
お姫様抱っこ;お姫様だっこ;お姫さま抱っこ;お姫さまだっこ;御姫様抱っこ;御姫様だっこ[おひめさまだっこ, ohimesamadakko] (n,vs) (col) (See 横抱き) carrying a person in one's arms [Add to Longdo]
パルメザンチーズ[, parumezanchi-zu] (n) Parmesan cheese [Add to Longdo]
メシア(P);メサイア;メシヤ[, meshia (P); mesaia ; meshiya] (n) Messiah; (P) [Add to Longdo]
燕去り月;燕去月[つばめさりづき, tsubamesariduki] (n) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
嫁さん[よめさん, yomesan] (n) (col) wife [Add to Longdo]
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] (n) place of work; (P) [Add to Longdo]
御姫様;お姫様[おひめさま, ohimesama] (n) spoiled girl; hothouse flower; princess [Add to Longdo]
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb [Add to Longdo]
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mesa \me"sa\ (m[asl]"s[.a]), n. [Sp.]
   A high tableland; a plateau on a hill. [Southwestern U.S.]
   --Bartlett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mesa
   n 1: flat tableland with steep edges; "the tribe was relatively
      safe on the mesa but they had to descend into the valley
      for water" [syn: {mesa}, {table}]
   2: a city in Arizona just to the east of Phoenix; originally a
     suburb of Phoenix

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MESA
     MetaEmailSearchAgent (WWW, Internet)
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 mesa
  1. bench; easel; tressle; workbench
  2. table

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 mesa
  table(tablo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top