ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mass murder

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mass murder-, *mass murder*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mass murderฆาตกรรมหมู่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could books about those those, like, all that psychic stuff and mass murderers.. เรื่องราวลึกลับ \ หรือไม่ก็ฆาตกรฆ่าโหดอะไรประมาณนั้น Show Me Love (1998)
Do you defend the cruel mass murderer?คุณปกป้องพวกฆาตกรเหรอ Death Note: The Last Name (2006)
You think I'm a mass murderer?คุณต้องหยุดเขา Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
There might be a new mass murderer out there, way worse than the Ice Truck Killer.ต้องมีฆาตรกรไล่ฆ่าคนรายใหม่ เลวร้ายกว่า นักฆ่าห้องเย็นอยู่ข้างนอกนั่น It's Alive! (2007)
There might be a new mass murderer out there, way worse than the Ice Truck Killer.อาจจะมีฆาตรกรไล่ฆ่าคนอยู่ข้างนอกนั้น ที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้านักฆ่าห้องเย็น Waiting to Exhale (2007)
Means there might be a new mass murderer out there,way worse than the ice-truck killer.เลวร้ายยิ่งกว่านักฆ่าห้องเย็น An Inconvenient Lie (2007)
My only goal here is to avoid compromising an investigation of a mass murdererเป้าหมายเดียวของผมคือ หลีกเลี่ยงการทำให้การสืบสวน คดีฆาตรกรฆ่าหลายศพอ่อนลง That Night, a Forest Grew (2007)
The notorious mass murderer, Sirius Black....ฆาตรกรชื่อกระฉ่อน ซิเรียส แบล็ก Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
By a man who's experience in Azkaban Notorious mass murderer, Sirius Blackฆาตรกรชื่อกระฉ่อน,ซีเรียส แบล็ก Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
You sanctioned the mass murder of an entire village so a pipeline could go through.แกอนุมัติให้ฆ่าคนเป็นร้อย ล้างหมู่บ้าน เพื่อจะสร้างท่อส่งน้ำมัน Shooter (2007)
There might be a new mass murderer worse than the Ice-Truck Killer.อาจจะมีฆาตกรต่อเนื่องคนใหม่ ที่ร้ายกว่า Ice-Truck Killer นะ Our Father (2008)
It looks like you're planning a mass murder.ดูเหมือน คุณกำลังวางแผน ฆาตกรรมหมู่ Superhero Movie (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大量殺人[たいりょうさつじん, tairyousatsujin] (n) mass killing; mass murder; bloodbath [Add to Longdo]
大量殺人者[たいりょうさつじんしゃ, tairyousatsujinsha] (n) mass murderer [Add to Longdo]
無差別大量殺人[むさべつたいりょうさつじん, musabetsutairyousatsujin] (n) indiscriminate mass murder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mass murder
   n 1: the savage and excessive killing of many people [syn:
      {slaughter}, {massacre}, {mass murder}, {carnage},
      {butchery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top