Search result for

mutual

(92 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutual-, *mutual*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutual    [ADJ] ซึ่งกันและกัน, See also: ร่วมกัน, ทั้งสองฝ่าย, Syn. common
mutual    [ADJ] ซึ่งสัมพันธ์กัน, See also: ซึ่งมีร่วมกัน, Syn. shared
mutuals    [N] เงินทุนร่วม, Syn. mutual fund
mutually    [ADV] ร่วมกัน, Syn. commonly, co-operatively, respectively
mutuality    [N] การมีความสัมพันธ์กัน, See also: การร่วมกัน, Syn. reciprocity, correlation
mutualize    [VT] ทำให้เกี่ยวข้องกัน
mutual fund    [N] เงินทุนร่วม, Syn. mutuals
mutualistic    [ADJ] ซึ่งเกี่ยวข้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mutual assent; mutual consentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual assured destruction (MAD)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual concessionการยอมผ่อนผันให้แก่กัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual consent; mutual assentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual debtsการเป็นหนี้ซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual exclusionการไม่เกิดร่วม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mutual fundกองทุนรวม, กองทุนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual insuranceการประกันภัยแบบสหการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mutual consentยินยอมร่วมกัน [การทูต]
Mutual Distortionการดึงดูดอิเลกตรอนของแคตอิออนและแอนอิออนที่มี [การแพทย์]
Mutual fundกองทุนรวม
กองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund) [ตลาดทุน]
Mutual fund for resolving capital problem of commercial banksกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยจะต้องเป็นกองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมที่แน่นอน [ตลาดทุน]
Mutual fund for resolving financial institution problems “Type 3 Fund”กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) , กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนที่ไปลงทุนในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน [ตลาดทุน]
Mutual fundsกองทุนรวม [TU Subject Heading]
mutual legal assistanceความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา [การทูต]
Mutual Recognition Arrangementความร่วมมือเพื่อการยอมรับร่วม [การทูต]
mutualismภาวะพึ่งพากัน, สภาพความสัมพันธ์แบบหนึ่งของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากการดำรงชีวิตร่วมกัน ถ้าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่น ไลเคน ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของสาหร่ายและรา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mutually Exclusiveเหตุการณ์ที่ไม่เกิดพร้อมกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mutualThe two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.
mutualFind mutual interests, and you will get along with each other.
mutualWe solved the problem by mutual concessions.
mutualThis problem arose from the mutual misunderstanding.
mutualThe two qualities are mutually exclusive.
mutualIt will be to our mutual benefit to carry out the plan.
mutualThese facts are mutually related.
mutualWe concluded that mutual aid was essential for attaining the goal.
mutualI think that is based on a lack of mutual understanding.
mutualTom and Mike became acquainted through their mutual friends.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutual(มิว'ชวล) adj. ซึ่งกันและกัน,ทั้งสองฝ่าย,ร่วมกัน
mutuality(มิวชุแอล'ลิที) n. ความร่วมกัน,ความมีทั้งสองฝ่าย,การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์, Syn. reciprocality

English-Thai: Nontri Dictionary
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมยอม    [V] mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai definition: ยอมตกลงด้วย
ต่อกัน    [ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ซึ่งกันและกัน, กันและกัน, Example: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา
ถ้อยทีถ้อยอาศัย    [V] mutually depend on each other, Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, พึ่งพาอาศัยกัน, Example: ทั้งคู่ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำคะแนนตีคู่กันมาตลอดจนวินาทีสุดท้าย, Thai definition: ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน
ทั้งสอง    [ADJ] bilateral, See also: mutual, Syn. ทั้งคู่
ซึ่งกันและกัน    [ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน, Example: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กรรมสิทธิ์รวม    [N] mutual right of ownership, Example: เธอและเขาได้รับกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินผืนนี้, Thai definition: กรรมสิทธิ์ของบุคคลหลายคนร่วมกันในทรัพย์สินอันใดอันหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน[v. exp.] (jōtthanā wā klāo seung kan lae kan) EN: indulge in mutual recriminations   
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
ความยินยอมร่วมกัน[n. exp.] (khwām yinyøm ruam kan) EN: mutual consent   
กองทุนรวม[n. exp.] (køngthun rūam) EN: mutual fund ; consolidated fund   
ภาวะพึ่งพา[n.] (phāwa pheung phā) EN: mutualism   FR: mutualisme [m]
ภาวะที่ต้องพึ่งพา [n. exp.] (phāwa thī tǿng pheungphā) EN: mutualism   FR: mutualisme [m]
พึ่งพาอาศัยกัน[v. exp.] (pheungphā āsai kan) EN: mutually depend on each other   
ผลประโยชน์ร่วมกัน[n. exp.] (phonprayōt ruam kan) EN: common interest ; mutual benefit   
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām khaojai) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding   
ร่วมกัน[X] (ruam kan) EN: mutual   FR: de concert ; tous ensemble

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTUAL    M Y UW1 CH AH0 W AH0 L
MUTUAL'S    M Y UW1 CH AH0 W AH0 L Z
MUTUALLY    M Y UW1 CH UW0 AH0 L IY0
MUTUALISM    M Y UW1 CH AH0 W AH0 L IH2 Z AH0 M
MUTUALITY    M Y UW2 CH AH0 W AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutual    (j) (m y uu1 ch u@ l)
mutually    (a) (m y uu1 ch u@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust [Add to Longdo]
gegenseitig; wechselseitig; gemeinsam {adj} | im gegenseitigen Einvernehmenmutual | by mutual consent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P) [Add to Longdo]
ミューチュアルファンド[, myu-chuarufando] (n) mutual fund [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
意志の疏通[いしのそつう, ishinosotsuu] (n) mutual understanding [Add to Longdo]
意思疎通(P);意志疎通(iK)[いしそつう, ishisotsuu] (n) (coming to a) mutual understanding; understanding each other; (P) [Add to Longdo]
解け合う;解合う[とけあう, tokeau] (v5u,vi) (1) to come to a mutual understanding; (2) (See 解け合い) to cancel mutually (contract, etc.) [Add to Longdo]
株式会社化[かぶしきがいしゃか, kabushikigaishaka] (n,vs) demutualization; becoming incorporated [Add to Longdo]
仇同士;敵同士[かたきどうし;てきどうし(ik), katakidoushi ; tekidoushi (ik)] (n) mutual enemies [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, ] mutual [Add to Longdo]
互信[hù xìn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄣˋ, ] mutual trust [Add to Longdo]
互利[hù lì, ㄏㄨˋ ㄌㄧˋ, ] mutually beneficial [Add to Longdo]
互斥[hù chì, ㄏㄨˋ ㄔˋ, ] mutually exclusive [Add to Longdo]
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent [Add to Longdo]
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 诿 / ] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other [Add to Longdo]
交互[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, ] mutual; each other; alternately; in turn [Add to Longdo]
共同基金[gòng tóng jī jīn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] mutual fund [Add to Longdo]
对峙[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] mutual confrontation [Add to Longdo]
[sī, , / ] mutually; with one another; manservant; boy servant; guy (derog.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
相互排除[そうごはいじょ, sougohaijo] mutual exclusion [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
独立[どくりつ, dokuritsu] mutually independent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mutual \Mu"tu*al\, a. [F. mutuel, L. mutuus, orig., exchanged,
   borrowed, lent; akin to mutare to change. See {Mutable}.]
   1. Reciprocally acting or related; reciprocally receiving and
    giving; reciprocally given and received; reciprocal;
    interchanged; as, a mutual love, advantage, assistance,
    aversion, etc.
    [1913 Webster]
 
       Conspiracy and mutual promise.    --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
       Happy in our mutual help,
       And mutual love.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A certain shyness on such subjects, which was mutual
       between the sisters.         --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessed, experienced, or done by two or more persons or
    things at the same time; common; joint; as, mutual
    happiness; a mutual effort. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       A vast accession of misery and woe from the mutual
       weeping, and wailing, and gnashing of teeth.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use of mutual as synonymous with common is
      inconsistent with the idea of interchange, or
      reciprocal relation, which properly belongs to it; but
      the word has been so used by many writers of high
      authority. The present tendency is toward a careful
      discrimination.
      [1913 Webster]
 
         Mutual, as Johnson will tell us, means something
         reciprocal, a giving and taking. How could people
         have mutual ancestors?       --P. Harrison.
      [1913 Webster]
 
   {Mutual insurance}, agreement among a number of persons to
    insure each other against loss, as by fire, death, or
    accident.
 
   {Mutual insurance company}, one which does a business of
    insurance on the mutual principle, the policy holders
    sharing losses and profits pro rata.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Reciprocal; interchanged; common.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutual
   adj 1: common to or shared by two or more parties; "a common
       friend"; "the mutual interests of management and labor"
       [syn: {common}, {mutual}]
   2: concerning each of two or more persons or things; especially
     given or done in return; "reciprocal aid"; "reciprocal
     trade"; "mutual respect"; "reciprocal privileges at other
     clubs" [syn: {reciprocal}, {mutual}] [ant: {nonreciprocal}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top