Search result for

mutt

(111 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutt-, *mutt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutt[N] สุนัขพันทาง
mutt[N] คนโง่, Syn. simpleton
mutter[VI] บ่น, See also: บ่นอุบอิบ, พร่ำบ่น, พูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complain
mutter[N] การบ่น, See also: การบ่นอุบอิบ, การพร่ำบ่น, การพูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complaint
mutton[N] เนื้อของแกะโตเต็มที่ใช้ทำอาหาร
mutton[N] ตัวพิมพ์สี่เหลี่ยมจตุรัส
muttony[N] เกี่ยวกับเนื้อแกะ
mutterer[N] ผู้บ่น, See also: ผู้พึมพำ
muttonhead[N] คนโง่
mutton chops[N] เคราบริเวณคาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutt(มัท) n. สุนัข,คนโง่
mutter(มัท'เทอะ) v. (การ) พูดพึมพำ,บ่น., See also: mutterer n. mutteringly adv.
mutton(มัท'เทิน) n. เนื้อแกะ., See also: muttony adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mutter(vi) พูดพึมพำ,บ่น
mutton(n) เนื้อแกะ
smutty(adj) ด่าง,เปรอะเปื้อน,เปื้อน,มีมลทิน,สกปรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, fucking wake up, Muttley.แม่งเอ้ย ตื่นซะทีไอ้ตูบ Episode #1.5 (2008)
So you've been going around town with a 12 inch mutton dagger hanging down your pants?งั้นนายก็เข้ามาในเมืองนี้พร้อมกับ... อาวุธลับ 12 นิ้วที่อยู่ในกางเกงนายนะเหรอ The Bank Job (2008)
The name's Mutt, Mutt Williams.ผมชื่มมัธ มัธ วิลลียม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Mutt? What kind of name is that? - Yeah.มัธเหรอ ชื่อแปลกดีนี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's Mutt, Ox. Hey, look at me. Look at me.นี่มัท อ๊อก ดูผมสิ ดูผม ผมเอง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Mutt can be a little impetuous.มัธดูเถือ่นนิดๆนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Mutt, I mean... - Not everybody's cut out for it.มัธ ฉันหมายถึง/ไม่มีใครถูกตัดออกหรอก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
By then, Mutt was born and I was married!ตอนนั้น ฉันก็คลอดแล้วก็แต่งงานไปแล้ว! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Mutt, disengage!มัธ ระวัง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
While I'm in the service, even my dog ran away with some mutt, too.ตอนที่ฉันไปเป็นทหาร แม้แต่หมาของฉันมันยัง... หนีไปกับหมาพันทางโง่ๆ เลย My Sassy Girl (2008)
Go back to your muttering and see if I care.เชิญนั่งบ่นไปคนเดียวเหอะ จะไม่สนเลยสักนิด Inkheart (2008)
(CARL MUTTERING)(CARL MUTTERING) Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muttHe muttered complaints against the school.
muttI prefer mutton to beef.
muttShe is muttering to herself.
muttHe muttered a curse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งึมงำ[V] mutter, See also: murmur, grumble, Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ, Example: ชายแก่บ่นงึมงำแล้วก็ชะงักเมื่อมีเสียงหงุดหงิดไม่แพ้กันแทรกขึ้นมา, Thai definition: เสียงพูดหรือบ่นพึมพำ
พำพึม[V] murmur, See also: mutter, Syn. พึมพำ, พำๆ พึมๆ, Example: เขาพำพึมอะไรอยู่ในคอฟังไม่รู้เรื่องเลย, Thai definition: ทำเสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึม[ADV] mutteringly, See also: mumblingly, Syn. พึมพำ, พึมๆ พำๆ, Example: เขาบ่นพึมว่า โชคไม่เข้าข้างเขา, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึมพำ[V] mumble, See also: mutter, murmur, Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ, Example: หล่อนได้ยินเขาพึมพำอยู่คนเดียว, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
บ่น[V] mutter, See also: grumble, murmur, complain, Syn. พร่ำบ่น, จู้จี้, Example: เดี๋ยวนี้ทำไมเจ้านายบ่นลูกน้องทุกวัน วันละเรื่องสองเรื่อง, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
กระหมุบกระหมิบ[V] mutter, See also: mumble, Syn. ขมุบขมิบ, หมุบหมิบ, Example: ผู้เฒ่ากระหมุบกระหมิบริมฝีปากเหมือนกำลังท่องคาถา, Thai definition: ทำปากเม้มเข้าเม้มออก
กะหลีกะหลอ[ADV] mutter, See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นกะหลีกะหลอกันใต้ต้นไม้, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางหรือพูดจาประจบประแจงอย่างไม่น่าดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton   
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
เนื้อแกะ [X] (neūa kae) EN: mutton ; meat of sheep ; meat of lamb   FR: viande de mouton [f] ; viande d'agneau [f]
งึมงำ[v.] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
นกจับแมลงอกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī nāmtān) EN: Brown-breasted Flycatcher   FR: Gobemouche muttui [m] ; Gobemouche des bambous [m]
อ้อมแอ้ม[v.] (øm-aēm) EN: mutter ; mumble   FR: marmonner
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
พูดงึมงำ[v.] (phūt ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTT    M AH1 T
MUTTS    M AH1 T S
MUTTER    M AH1 T ER0
MUTTON    M AH1 T AH0 N
MUTTERS    M AH1 T ER0 Z
MUTTERED    M AH1 T ER0 D
MUTTERING    M AH1 T ER0 IH0 NG
MUTTERINGS    M AH1 T ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutt    (n) (m uh1 t)
mutts    (n) (m uh1 t s)
mutter    (v) (m uh1 t @ r)
mutton    (n) (m uh1 t n)
mutters    (v) (m uh1 t @ z)
muttered    (v) (m uh1 t @ d)
mutterer    (n) (m uh1 t @ r @ r)
mutterers    (n) (m uh1 t @ r @ z)
muttering    (v) (m uh1 t @ r i ng)
mutton-head    (n) - (m uh1 t n - h e d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
六つ[むっつ, muttsu] (n) หกชิ้น/อย่าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dussel {m}; Schafskopf {m} | Dussel {pl}mutt | mutts [Add to Longdo]
Muttchen {n}biddy [Add to Longdo]
Mutter {f} | Mütter {pl} | werdende Mutter {f} | Mutter von drei Kindernmother | mothers | mother-to-be; expectant mother | mother of three [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f}mom; momma; mommy [Am.] [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f} | Muttis {pl}; Mamas {pl}; Mamis {pl}mum; mummy [Br.] | mommies [Add to Longdo]
Mutter {f}; Schraubenmutter {f} (zur Schraube) [techn.] | lockere Mutter | selbstsichernde Mutter | unverlierbare Mutter {f}nut; screw-nut | loose nut | self-locking nut; clinch nut | captive nut [Add to Longdo]
Mutterband {n}; Systemband {n}master tape [Add to Longdo]
Mutterboden {m}; Muttererde {f} | Abtragen von Mutterbodentopsoil | topsoil stripping [Add to Longdo]
Mutterdiskette {f}; Systemdiskette {f}master diskette [Add to Longdo]
Muttergesellschaft {f}parent company [Add to Longdo]
Muttergewindebohrer {m}nut tap [Add to Longdo]
Mutterherz {n}mother's heart [Add to Longdo]
Mutterinstinkt {m}maternal instinct [Add to Longdo]
Mutterkomplex {m}mother fixation [Add to Longdo]
Mutterkorn {n}ergot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低语[dī yǔ, ㄉㄧ ㄩˇ, / ] mutter [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] mutter [Add to Longdo]
[nāng, ㄋㄤ, ] muttering, indistinct speech [Add to Longdo]
羊肉[yáng ròu, ㄧㄤˊ ㄖㄡˋ, ] mutton [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
[ちち, chichi] Muttermilch, Brust [Add to Longdo]
[はは, haha] Mutter [Add to Longdo]
母乳[ぼにゅう, bonyuu] Muttermilch [Add to Longdo]
母国語[ぼこくご, bokokugo] Muttersprache [Add to Longdo]
母子[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]
母胎[ぼたい, botai] Mutterleib [Add to Longdo]
母親[ははおや, hahaoya] Mutter [Add to Longdo]
聖母[せいぼ, seibo] Mutter_Gottes, Heilige_Jungfrau_Maria [Add to Longdo]
[ろう, rou] MUTTERLEIB, GEBAERMUTTER, UTERUS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mutt \mutt\ n.
   An dog that is of inferior quality or of mixed breed.
 
   Syn: cur, mongrel.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutt
   n 1: an inferior dog or one of mixed breed [syn: {cur},
      {mongrel}, {mutt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top